החזון הסביבתי

החזון הסביבתי

זה עולם נפלא ואנו מחויבים לשמור עליו

אנו בקבוצת שטראוס מחויבים לעמידה בדרישות חוק סביבתיות, לשיפור מתמיד של הביצועים הסביבתיים שלנו בכל יחידות הארגון ומבצעים פעילות ענפה לצמצום השפעותינו על הסביבה .
מחויבותנו לסביבה מתבטאת בשני מישורים עיקריים: אחד בהקמה והטמעה של תהליכי ניהול סביבתי והשני בביצוע פעילויות לצמצום ההשפעות בפועל.

המדיניות הסביבתית שלנו

"כחברה יצרנית אנו מודעים להשפעות של פעולותינו על הסביבה ומקבלים על עצמנו אחריות מלאה עליהן. אנו מודעים לכך שנקיטת גישה של אחריות סביבתית מצידנו עשויה לתרום לסביבה בת קיימא עבור
הדורות הבאים.
לפיכך, אנו רואים זאת כיעד וכאתגר לצמצם את השפעת פעולותינו על הסביבה ולהגביר את המודעות לשמירה על הסביבה בקרב עובדנו, ספקנו והצרכנים שלנו.
אנו מתחייבים לפעול כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים שלנו בכל מקום בו אנו פועלים.
נפעל מתוך מודעות סביבתית, תוך שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות השונים.
נחתור למצוינות בשמירת הסביבה, הן בהיבטי יצור, הן בתכנון מוצרים והן במעגל חיי המוצר.
נפעל כדי להגביר את המודעות לחשיבותה של השמירה על איכות הסביבה בקרב עובדנו, לקוחותינו והצרכנים שלנו."

אסטרטגית האחריות הסביבתית שלנו כוללת, בין היתר, את המרכיבים הבאים:

 • שימוש מושכל במים וחיסכון במשאב קריטי זה.
 • צמצום צריכת האנרגיה על מנת לצמצם את צריכת המשאבים הטבעיים, פליטת גזי החממה ופליטת המזהמים.
 • שיפור מתמיד באיכות הטיפול בשפכים תוך מיקסום התועלות הסביבתיות.
 • טיפול נכון בפסולת, תוך הפחתת כמות הפסולת, הגברת כמות הפסולת
 • המועברת למחזור ושימוש חוזר.
 • שילוב ההיבטים הסביבתיים בשלבי פיתוח מוצרינו.
 • הטמעת ערכי הסביבה ושמירה על הסביבה בקרב עובדינו

מתוך האסטרטגיה הסביבתית, קבענו ב"שטראוס ישראל" יעדים רב שנתים למימוש עד שנת 2015 (על בסיס נתוני 2008)

 • הפחתת טביעת הרגל הפחמנית לטון מוצר ב-15%
 • הפחתת צריכת המים לטון מוצר ב 20%
 • הפחתת כמות הפסולת לטון מוצר ב 15%, והקטנת משקל האריזות ב 10%
 • בנית מרכז הפצה חדש על פי מאפיינים סביבתיים