העסקה הוגנת

העסקה הוגנת

שטראוס מבצעת בקרה שוטפת בכדי להבטיח כי היחידות העסקיות השונות מעסיקות את עובדיהן בהתאם לדרישות החוק והנהלת שטראוס ישראל מדווחת מדי רבעון על מדדים הנוגעים להעסקה הוגנת.

שכר מינימום

למעט בברזיל, באף אחד מיחידותינו המדווחות השכר הנמוך ביותר המשולם לעובדים אינו נמוך משכר המינימום הנהוג במדינה. בברזיל כ – 2.1% מן העובדים מרוויחים שכר הנמוך משכר המינימום הקבוע במדינה, אך יצוין כי עובדים אלה הינם תלמידים מתמחים, ואין מדובר בהפרה של החוק במקרה זה. ברוב המקרים, השכר הנמוך ביותר המשולם על ידינו עולה על שכר המינימום באותה מדינה.

העסקת קטינים

קבוצת שטראוס אינה מעסיקה קטינים מתחת לגיל המותר באף אחת מן מדינות בהן היא פועלת. אנו מצייתים לכל החוקים והתקנות בכל היבט הנוגע לעסקינו. לא נעשה דבר שיפר את זכויותיהם של ילדים, ולא ננצל אותם או נזיק להם בשום צורה. איננו מנהלים פעילות שקיים בה סיכון לעבודת ילדים, ומעולם לא התקיימו אצלנו מקרים מסוג זה.

זכויות אדם

אנו מחויבים לשמירה ולהגנה על כל זכויות האדם שנקבעו בחוק, ורואים בכך חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו. כחברה רב לאומית, אנו מחויבים לכבד ולעודד את השמירה על זכויות האדם בכל המדינות בהן אנו פועלים. עובדי הקבוצה עוברים באופן שוטף הדרכות רענון בנושא הקוד האתי במסגרת היחידות העסקיות השונות.

עובדים במשרה מלאה וחלקית

91% מעובדי הקבוצה מועסקים במשרה מלאה.

עובדי קבלן

ככלל, אנו עושים מאמצים ניכרים בכדי להפחית את מספר עובדי הקבלן המועסקים על ידי שטראוס ישראל, מתוך כוונה להפוך כמה שיותר עובדי קבלן לעובדי שטראוס. לשם כך, יצרנו נוהל פנימי, אשר קובע שאין להעסיק עובדי קבלן לתקופה העולה על שישה חודשים, אלא אם כן ניתן לכך אישור ספציפי, וכי לא ניתן להעסיק מחדש את אותו עובד לאחר תקופת ניתוק הקצרה מתשעה חודשים מלאים מתום ההעסקה.
אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא כי עובדי הקבלן מתוגמלים באופן הולם בהתאם לחוק. מסיבה זו, אנו דורשים מכל קבלן כוח אדם העובד עמנו לחתום על חוזה המבטיח ציות לחוקי התעסוקה לגבי כל עובדיו.

חופש ההתאגדות

שטראוס מכירה בחופש ההתאגדות של העובדים ומכבדת את הזכות להצטרף לאיגודים מקצועיים ולהשתתף במו"מ קולקטיבי. מרבית עובדי שטראוס ישראל חתומים על הסכמי עבודה קיבוציים וכל עובדי Três Corações בברזיל ורומניה חתומים על הסכמי עבודה קיבוציים. קבוצת שטראוס מגנה על זכותם של עובדיה להתאגד ומכבדת את כל הסכמיה והתחייבויותיה כלפי האיגודים המקצועיים.

מדיניות ופרקטיקה נהוגה כנגד הטרדות

כאמור בקוד האתי שלנו, אין אנו סובלים התנהגות מפלה מכל סוג או כל צורה של הטרדה, לרבות הטרדה מינית, פיזית או רגשית, או כל סוג של רדיפה מכל סיבה שהיא.

אנו מתייחסים לסוגיה זו ברצינות רבה, ובמידה שמתרחש מקרה הרי שהוא מטופל באופן מיידי ובחומרה המתאימה. לחברה מדיניות ברורה נגד הטרדה, ואנו מקיימים מפגשי הדרכה וסדנאות לצורך חינוך העובדים לגבי ההתנהגות המצופה מהם וכיצד להתמודד עם מצבים מסוימים במקרה שייתקלו בהם.

המנהלים בשטראוס ישראל משתתפים בהדרכות בנושא מניעת הטרדה מינית.  העובדים משתתפים בהדרכות פרונטאליות בנושא, ועובדים שנבצר מהם להגיע להדרכות אלו מופנים ללומדה מקוונת בנושא הנמצאת בפורטל הארגוני. עובדים ומנהלים חדשים בארגון משתתפים בהדרכה או מקבלים מסמך בנושא מניעת הטרדה מינית בימי האוריינטציה.

העובדים בעלית קופי, מקס ברנר ארה"ב, סברה, שטראוס קפה אדריאטיק, שטראוס קפה ברוסיה ואוקראינה וטרס קורסואס בברזיל משתתפים בהדרכות בנושא הטרדה מינית, לעתים במסגרת הדרכות רענון לקוד האתי או קיבלו חוזר בנושא.