קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות
הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של 2020 עמדו על 4.1 מיליארד שקלים, עלייה של 4.9% בנטרול השפעות המטבע. הרווח הנקי עמד על 306 מיליון שקלים – עלייה של 4%.

קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות
קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות
17/08/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו ב-4.1 מיליארד ש"ח - צמיחה של 4.9% אורגנית בנטרול השפעת מטבע; הרווח הנקי במחצית עמד על 306 מיליון ש"ח עליה של 4.0% הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ- 1.94 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 1.5%   מנכ"ל הקבוצה גיורא בר-דעה: "אנחנו מסכמים היום רבעון שני שהיה כולו תחת השפעת הקורונה עם תוצאות טובות שהושגו על אף המציאות המורכבת בה אנו פועלים. קבוצת שטראוס שומרת על יציבות עסקית וחוסן פיננסי, הבאים לידי ביטוי בנתחי השוק, בצמיחה אורגנית בהכנסות, בעליה ברווח הנקי, בשיפור תזרים המזומנים ובשיפור מבנה ועלות החוב. ככלל, ברבעון ובמחצית שחלפו, ניתן לראות שיפור בפעילויות השונות במטבע המקומי – כאשר הפעילויות מוטות הצריכה הביתית נהנו מצמיחה משמעותית ואלו שמוטות צריכה מחוץ לבית נחלשו. לאחר חודש אפריל מאתגר, אנו רואים מגמת שיפור הדרגתית בתוצאות בחודשים שלאחר מכן, במקביל למגמת ההקלות החברתיות והכלכליות במרבית המדינות. השקל החזק והמשך החלשות המטבעות למולו, בדגש על הריאל הברזילאי, שחקו באופן משמעותי את הכנסות ורווחי החברה. לאורך המשבר הקבוצה משקיעה משאבים ניכרים במטרה לשמור על בטיחות ובריאות העובדים, מעמיקה השקעות בסיוע ותרומה לקהילה תוך המשך הפעילות העסקית, לרבות פיתוח מוצרים חדשים, כניסה לקטגוריות חדשות, ביצוע רכישות, המשך השקעה בטכנולוגיה מתקדמת ובהקמת מפעלים חדשים בארץ ובעולם, זאת תוך הסתכלות קדימה - לשלב היציאה מהמשבר". קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון השני של 2020 עם תוצאות טובות, זאת על רקע האתגרים וההשפעות החיוביות והשליליות שרובן ככולן נובעות ממשבר מגפת הקורונה. הקבוצה ממשיכה לקבל דרוג אשראי גבוה וגייסה כסף בריביות אטרקטיביות להבטחת הרציפות העסקית. בפעילות הקמעונאית שלה מציגה החברה ברוב המגזרים גידול במכירות, ואולם השפעת סגירת המסעדות, בתי המלון ובתי הקפה פגעה משמעותית במכירות הקבוצה בתחום ה- AFH (מחוץ לבית) במיוחד במגזר הקפה. החלשות הריאל אל מול השקל שחקה את הכנסות החברה. בסך הכל סיימה קבוצת שטראוס את הרבעון עם הכנסות של כ- 1.94 מיליארד ש"ח ואת ההכנסות במחצית הראשונה של 2020 בכ- 4.1 מיליארד ש"ח עליה של כ- 1.5% וכ- 4.9%, בהתאמה (אורגנית בנטרול השפעת מטבע). בשל שחיקת המטבעות מציגה החברה ירידה של כ- 6.5% בהכנסות ברבעון השני וירידה של כ- 1.7% בהכנסות במחצית הראשונה – לעומת התקופות המקבילות ב-2019. ההשפעה המרכזית, כאמור, על הכנסות הקבוצה ברבעון שחלף היו שחיקת המטבעות מול השקל. השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ- 164 מיליון ש"ח מתוכם כ- 138 מיליון ש"ח נובעים מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל. השפעת שחיקת שערי החליפין במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה בכ- 266 מיליון ש"ח מתוכם כ- 215 מיליון ש"ח בגין היחלשות הריאל מול השקל. הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני עמד על כ- 743 מיליון ש"ח - ירידה של כ- 9.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובעת בעיקר מהירידה בהכנסות בגלל השפעת שע"ח, שיעור הרווחיות הגולמית עומד על כ- 38.4%. הרווח התפעולי מסתכם בכ- 223 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 1.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור הרווחיות התפעולית עומד על כ- 11.5% - גידול של כ- 0.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) הסתכם ברבעון בכ- 135 מיליון ש"ח לעומת כ- 121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – הגידול ברווח נובע מקיטון בהוצאות המיסים, שקוזז בחלקו בירידה ברווח התפעולי. הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ- 306 מיליון ש"ח, עליה של כ- 4.0% לעומת המחצית הראשונה של שנת 2019. עם פרוץ משבר הקורונה גיבשה הקבוצה תכנית חברתית ייעודית, במטרה לסייע למחזיקי העניין המרכזיים שלה על רקע המשבר: הקבוצה נקטה במהלכי תגמול שמטרתם לחזק את אנשיה הממשיכים להתייצב בסביבת העבודה הקבועה על אף המורכבות, בדגש על עובדי 'קו ראשון'. הוקמה קרן הלוואות וסיוע לספקים קטנים של החברה. בנוסף החברה הרחיבה את מסגרת התרומות לקהילות זאת כדי לסייע לאוכלוסיות שנחלשו במשבר, בין היתר, בתרומות מזון וכסף לעמותות רלוונטיות ובאמצעות התנדבות עובדים, חלוקת מוצרי מזון לצוותים רפואיים בישראל, ארה"ב, ברזיל ובמזרח אירופה. [1] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.   שטראוס ישראל משבר הקורונה השפיע במספר אופנים על פעילות שטראוס ישראל הן ברמה התפעולית והן ברמה העסקית. בהיבט התפעולי החברה השקיעה מיליוני שקלים במיגון ובתגמול עובדיה עם דגש על עובדי 'קו ראשון'. זאת ועוד, החברה הגדילה את מצבת כח האדם שלה בתקופה זאת כדי למקסם את יכולת הייצור ולהרחיב את יכולת האספקה של מזון לכלל לקוחותיה הקמעונאים. מהפן העסקי, בעקבות הסגר שהחל בסוף מרס ונמשך עד אמצע מאי 2020, עלה הביקוש למוצרי צריכה ביתית, בין היתר, לצרכי בישול ואפייה כגון מוצרי חלב, סלטים וטבלאות שוקולד. במקביל חלה ירידה בביקוש למוצרי ה-single serve snacks ומעבר לרכישות מוגברות באריזות גדולות יותר. מכירות הקבוצה לרשתות הקמעונאיות גדלו, בין היתר, לאור גידול משמעותי ברכישות צרכנים מקוונות, לצד ירידה במכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית (כדוגמת בתי מלון, משרדים, קיוסקים וחנויות נוחות). במהלך הרבעון השני ולאחריו (עד מועד הדוח), הביקוש למוצרי הקבוצה עדיין גבוה אך פחות ביחס לביקוש שנצפה בשלב התפרצות המגיפה והסגר. נכון למחצית הראשונה של 2020 החזיקה הקבוצה ב- 12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בישראל (במונחי ערך כספי) בהשוואה ל- 12.0% לתקופה המקבילה ב-2019. במקביל הרחיבה החברה השנה את מתן ההנחות והמבצעים לקמעונאים ובהתאם לתנאי המשק והשלכות המשבר תמשיך במדיניות זו. במהלך הרבעון הסתכמו מכירות שטראוס ישראל בכ- 851 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 5.9% לעומת היקף המכירות ברבעון אשתקד. הגידול במכירות היה בעיקר במגזר בריאות ואיכות חיים – ובמוצרים כמו יוגורט, מעדני חלב, משקאות חלב, סלטים וירקות שטופים וחתוכים. במגזר תענוג והנאה נרשמה ירידה במכירות לעומת התקופה המקבילה והיא נובעת בעיקר מירידה בקניה של חטיפים מלוחים ומתוקים שנקנים ונצרכים לרוב מחוץ לבית (on the go), קיטון ברכישות מוצרי דחף (impulse) וירידה באירועים חברתיים כמו ימי הולדת ומסיבות. הרווח הגולמי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 342 מיליון ש"ח - שיפור של כ- 8.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי הסתכם בכ- 98 מיליון ש"ח.   שטראוס קפה פעילות הקפה במהלך התקופה הושפעה בהתאם לערוצי המכירה השונים - במכירות לרשתות הגדולות חלה עליה מתונה במכירות ברבעון השני בשל הצטיידות והיערכות לסגרים במרבית מדינות הפעילות במותגי הקפה הבסיסיים, פולי הקפה וקפסולות הקפה המיועדות לצריכה ביתית. כמו כן, הורגשה עלייה במכירות ה-online. לצד זה, המכירות לערוץ המכירה המסורתי הכולל חנויות, מכולות ושווקים פתוחים נפגעו עקב הגבלות על שעות הפתיחה וירידה בתנועת הלקוחות. בערוץ המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית חלה ירידה משמעותית עקב הפסקת פעילות של בתי מלון, בתי קפה, מסעדות, משרדים ונקודות המכירה של רשת קפה עלית בישראל. סך הכנסות חברת הקפה הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 750 מיליון ש"ח שהם ירידה של כ- 0.8% מההכנסות של החברה בתקופה המקבילה אשתקד (אורגני בנטרול השפעת מטבע). אולם שחיקת הריאל הברזילאי אל מול השקל השפיעה באופן מהותי על ההכנסות המתורגמות לשקלים והן רשמו ירידה של כ- 17.9%. בחלוקה למדינות ניתן לראות שונות גבוהה: הפעילות בברזיל גדלה במטבע מקומי בכ- 9.5% ונתח השוק של חברת הקפה בברזיל (Tres Coracoes) עמד במחצית על כ- 28.0% לעומת כ- 28.3% בתקופה המקבילה. בפולין נרשמה ברבעון צמיחה של כ- 16.9% במכירות במטבע מקומי כאשר החלשות הזלוטי השפיעה לרעה בכ- 6 מיליון ש"ח כך שהצמיחה ברבעון עומדת על כ- 6.4%. בישראל וברומניה – שם יש פעילות משמעותית של AFH נרשמה ירידה בהכנסות ואילו ברוסיה-אוקראינה – שם פעילות זאת קטנה, נרשמה עליה בהכנסות במטבע מקומי.   סברה ואובלה (במונחי 100%) מבין כלל פעילויות הקבוצה, פעילותה של חברת סברה ספגה ברבעון פגיעה משמעותית בשרשרת האספקה בשל הקורונה, אשר הקשתה על עמידה במלוא הביקושים למוצרי החברה. השפעה נוספת של המשבר היא קיטון במכירות לחנויות הנוחות, מכולות ומכירות מחוץ לבית. סך ההכנסות של החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-319 מיליון ש"ח המהווים ירידה של כ- 9.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד במטבע מקומי. חשוב לציין כי במהלך הרבעון השני ובמהלך המחצית הראשונה צמח שוק החומוס בארה"ב, אך בשל החוסרים בייצור שחוותה סברה היא לא נהנתה מצמיחה זו. עם זאת, נתח השוק של החברה במחצית היה 62.6%, גבוה מנתח השוק שלה במחצית המקבילה אשתקד שהיה 61.5%. שחיקת הדולר מול השקל גרעה כ- 8 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, כך שסברה רושמת ירידה של כ- 10.9% בהכנסות המתורגמות לשקלים. הרווח התפעולי ירד בכ- 31.2% לכ- 41 מיליון ש"ח, הירידה נובעת מהירידה במכירות, שינוי בתמהיל המכירות והוצאות בגין התאמות אתרי הייצור והלוגיסטיקה להשפעת הקורונה. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 36 מיליון ש"ח לעומת כ- 38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 2019 ירידה של כ- 4.0% ואולם בנטרול השפעת המטבע החברה רשמה עליה של כ- 5.1% במכירות.   שטראוס מים פעילות שטראוס מים בישראל רשמה במהלך הרבעון השני חזרה מדורגת לרמת הפעילות טרום המשבר והושפעה בעיקר מגידול במצבת הלקוחות שקוזז מירידה בכמות המכשירים החדשים. פעילות החברה בסין ברבעון השני הושפעה מתהליך היציאה מהסגר שהביא להתאוששות במכירות. במהלך הרבעון, התחזקו מכירות האונליין בסין. בסך הכל מסכמת שטראוס מים את הרבעון השני עם הכנסות של 159 מיליון ש"ח – גידול של כ- 0.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, זאת למרות מגבלות התנועה והסגרים במדינות בהן היא פועלת. הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ- 30 מיליון ש"ח לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, בין היתר, בשל הכרה במענק פיתוח לצורך הקמת המפעל החדש בסין, שהחברה החלה בהקמתו בהשקעה של 375 מיליון יואן. הכנסות HSW בסין הסתכמו ברבעון בכ- 139 מיליון ש"ח לעומת 141 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה קלה של כ- 1.3%, בנטרול השפעת המטבע, מדובר על עליה של כ- 4.9%.   נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים פיננסים עיקריים לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.   שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 17 באוגוסט, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בעברית בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180685 בנוסף, ביום שני, 17 באוגוסט, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-5108 ארה"ב: 1-888-281-1167 ישראל: 03-918-0687 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/   לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com   אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com                          
להכיל ולכלול- 5 דברים שלמדתי על הכללה
15/07/2020

להכיל ולכלול- 5 דברים שלמדתי על הכללה

מאת: נגה שגב נדיר - מנהלת טלנט, מטה משאבי אנוש בקבוצת שטראוס מספר שנים התאמנתי בטאי צ'י. אני זוכרת את עצמי מביטה במדריך, שומעת את ההוראות. מחקה את התנועות במה שנראה לי דמיון וכשרון. מרגישה שבעת רצון עם עצמי, עם הישגי הגוף והנפש. עד שהגיעו תרגילי הזוגות. תמיד נדמה היה לי שתרגילי הזוגות הם הפרעה לסדר הטוב והמדידטיבי של התנועה שלי עם עצמי. תרגילי זוגות בטאי צ'י הם סוג של תנועה מסונכרנת היטב, תוך מגע עדין מאוד, נוגע לא נוגע. גב יד לגב יד. אותן תנועות מבוצעות בזוג. אחד כראי של השני. אחד כהשלמה של השני. רק בתרגילי הזוגות הבנתי שלא עשיתי נכון חלק ניכר מהתרגילים קודם לכן. רק במגע העדין עם האחר יכולתי להרגיש באי נוחות של ראי שהוצב מול אזורי העיוורון שלי. אותה תנועה קיבלה משמעות אחרת לגמרי עם אדם אחר, אבל גם אתגר אחר ואיכות אחרת. המהות הפסיקה להיות התנועה שלי עם עצמי והפכה להיות היצירה המשותפת, ההרמונית, שאף אחד מאתנו לא יכול היה ליצור לבד. עבורי, זו החוויה האמיתית של inclusion, של הכללה. אני נוטה לחשוב שאני נותנת לכל אחד ואחת סביבי הזדמנות שווה. לא שופטת. אלא שרק ברגעי מגע עדין, לאו דווקא קשוח וקונפליקטואלי, אני פוגשת את ההטיות הבלתי מודעות שלי. את ההעדפה למי שדומה לי. את השיפוטיות. את הרצון שהאחר ידמה לי ולא את הנכונות להשתנות. רק שם אני מזהה כמה אני באמת פתוחה ליצירת סיפור משותף, חדש. אפילו המונח "הכללה" בעברית פירושו להכניס אל, לצרף. ואני בכלל לא בטוחה שאני רוצה להכניס אלי. אולי נכון בכלל ליצור משהו חדש ביחד כשאף אחד או אחת לא מוותר על מה שבנפשו/ה. ואם זו הכללה אמיתית, איך עובדים עליה בארגון? ביחידה עסקית בעלת מטרה משותפת. במקום בו יש תפקיד קריטי לתוצאות ולשפה משימתית וממוקדת. מתוך המסע של השנים האחרונות בשטראוס, שממש עוד לא תם, למדתי חמישה דברים על הקווים המנחים שבקידום הכללה. התפתיתי למספר אותם ולשים נקודות בסוף המשפטים אבל אין בהם באמת סדר וגם אין בהם ידיעה וודאית: 1. אורך רוח- אין "זבנג וגמרנו". מעין פעולת קסם שמשקיעים בה מאמץ מרוכז ומקבלים תוצאה ברגע. מודעות ופתיחות בונים בעבודת נמלים. עוד קול ועוד קול ועוד קול מקבלים מקום בקדמת הבמה. עוד אדם ועוד אדם מקבל הזדמנות להביט בעצמו על הטיותיו ולבחור במודע אחרת. יש כאן גלים קטנים של השפעה, שלא תמיד נראים לעין, אבל הגל צובר תאוצה מתחת לפני המים ומתרומם בבוא העת. 2. רוחב פס- צריך לייצר מסה קריטית. לעבוד גם על תהליכי עבודה, וגם על מודעות וגם על מיומנויות וגם על תקשורת וגם על תגמול וגם top down וגם bottom up וגם מהאמצע ו…ו…. 3. צניעות ופתיחות- ההבנה שאיננו מבינים ושכנראה נטעה בדרך היא קריטית. כשפועלים לאורה צועדים בזהירות, כך שנוכל לנהל את מחיר הטעות. כי מדובר כאן בסוג של דיני נפשות. אי אפשר לעשות זאת בלי הקשבה גם למה שפחות נעים לשמוע והנחת עבודה שאין בידינו את התשובות. 4. סקרנות ונכונות להשתנות- לא. לא נביא לכאן אנשים ששונים מאיתנו ונהפוך אותם להיות כמונו. ולכן בואו נלמד. ניקח. נשתנה בעצמנו. נחקור. אנשים שונים וקהילות שונות מביאים סיפורים שונים. ההכרות עם הסיפורים הללו מייצרת שפה משותפת ומביאה ערך לכל הנוגעים בדבר. 5. הכללה מחוץ לאזורי הנוחות– הכללה צריכה לקרות לא במקומות בהם נוח לנו להכליל אלא במקומות משמעותיים, סביב שולחן ההחלטות. האם כל האוכלוסיות מיוצגות במקומות הקריטיים לארגון? האם כל הקולות יכולים באמת להשפיע? העולם הארגוני מדבר היום לא על גיוון והכללה אלא על הכללה וגיוון. איני מקלה ראש בייצוג נאות אבל אין לו שום משמעות ללא הכללה אמיתית, של כל הקולות. גיוון מתרחש מבחוץ פנימה. הכללה מתרחשת מבפנים החוצה. קיומנו כעסק תלוי ביכולת שלנו להכללה אמיתית- של מי שאוכל או שותה את מוצרינו, של הספקים שלנו, השותפים שלנו, של אנשים בעלי כישורים מגוונים שעובדים אצלנו, של בעלי עניין שונים. יתרה מזאת, קיומנו כחברה (society) וכבני אדם בחברה האנושית תלוי ביכולת ההכללה. לעזור למנהלים ולמנהלות לפתח הכללה זה הרבה מעבר לאיזון מגדרי או שילוב אוכלוסייה ערבית או אנשים עם מוגבלות. הכללה היא כלי ניהולי ממעלה ראשונה בעולם של היום. בעולם בו יש קושי גדול להקשיב ותפקיד אדיר להקשבה. בעולם בו כולנו שונים וכולנו דומים. בעולם בו התבונה והידע לא יושבים אצל אדם אחד. בעולם בו היכולת לעבוד עם מי שאחר ממני והיכולת להשתנות הן מפתח לחוסן ולהצלחה לאורך זמן. ההכללה הארגונית הגדולה היא בסופו של יום המון מפגשים בין אנשים. ובמפגש ההוא, בתנועה ההיא שהיא כמעט ריקוד, בעבודת הזוגות ההיא בטאי צ'י, שם נוצר משהו משותף ושם כל אחד מאיתנו לומד על עצמו ומביא את עצמו על כל גווניו בממשק העדין שבין פנים וחוץ.
קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות
25/05/2020

קבוצת שטראוס מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם עלייה בהכנסות

הכנסות קבוצת שטראוס הסתכמו ברבעון הראשון של 2020 ב- 2.17 מיליארד ש"ח - צמיחה של כ- 8.1% בנטרול השפעת שע"ח השפעות שערי החליפין ובעיקר הריאל שחקו את ההכנסות כך שבשקלים הצמיחה היא של כ- 3.0% מנכ"ל הקבוצה גיורא ברדעה: קבוצת שטראוס מציגה רבעון עם ביצועים חזקים של צמיחה במכירות ויציבות ברווח לצד התמודדות, בדומה לכל העולם, עם השפעות הקורונה. הקבוצה ממקדת מאמציה בשמירה על בריאות אנשיה, רציפות ויציבות עסקית ומענה לביקושים. זאת תוך ניהול פיננסי שיאפשר גמישות והערכות למציאות שונה שתלווה אותנו בחודשים הקרובים. מבנה הפעילות המגוון של הקבוצה מקנה חוסן אך גם יוצר אתגרים בהם השפעת השינויים בשערי החליפין והתנעה מחדש של פעילויות שנפגעו במגפה. הקבוצה ממשיכה להשקיע בעובדיה, פועלת להידוק הקשר עם הספקים והקמעונאים, ממשיכה להשקיע בפיתוח מותגים ומחזקת את השותפויות זאת תוך כדי בחינת הזדמנויות עסקיות שונות והערכות קדימה לאתגרים העומדים בפניה בהמשך השנה. קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם השפעות מנוגדות בגין נגיף הקורונה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 2.17 מיליארד ש"ח אשר מהווים צמיחה אורגנית מנוטרלת מטבע של כ- 8.1% לעומת הכנסות הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה משקפת את הגידול המרשים בביקוש למוצרים. עם זאת, השפעות שערי החליפין, בעיקר בחברת הקפה, שחקו את ההכנסות כך שבשקלים מדובר על צמיחה רבעונית של כ- 3.0%. לדברי מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא ברדעה: "אנחנו מדווחים היום על תוצאות הרבעון הראשון שהושפע בחלקו מהתפרצות נגיף הקורונה, השפעה שתמשיך ללוות אותנו לכל הפחות עד סוף השנה. כחברה עסקית עם אחריות חברתית פעלנו בראש ובראשונה להמשיך את פעילות הייצור שלנו, זאת תוך מתן עדיפות בלתי מתפשרת לבריאות ובטיחות העובדים שלנו ובטיחות המזון שאנו מייצרים. תקופה זו העצימה באופן ייחודי את התפקיד של מזון בחיי האנשים. המגיפה הזו הזכירה לכולם כמה חיוני לטפח תעשיית מזון מקומית בחיבור לחקלאות מקומית לא רק בישראל אלא בכל מקום בעולם. התקופה הדגישה את היתרונות בלהיות קרוב לחומרי הגלם שלך וכמה קריטי לשמור על יכולת שינוע ואספקה של חומרי גלם ומזון למרכולים ולבתים. ברבעון הראשון הרגשנו את השפעת אירועי הקורונה בפעילות בסין לאורך מרבית הרבעון ואילו במדינות פעילות אחרות ההשפעה הייתה בעיקר בחודש מרס, אך כאמור המשיכה אל תוך אפריל ומאי – חודשים שבהם מרבית המדינות בעולם חוו סגרים ממושכים. יחד עם זאת, בסופו של דבר אנחנו מציגים היום רבעון מצוין שמעיד על איתנותה העסקית והפיננסית של הקבוצה. הקבוצה הקצתה עד כה תקציב ייעודי של מיליוני שקלים כחלק מתוכנית חברתית באמצעותו סייעה לאוכלוסיות בחזית המשבר, חיזוק עובדי הקו בחברה, סיוע לספקים וחלוקת מזון שוטפת לאזרחים וותיקים ולצוותים רפואיים. פעילויות אלו התבצעו במספר מדינות. כעת האתגר המרכזי שלנו הוא לנהל את היציאה מהמשבר באופן המיטבי ובהתאם לצורך לגבש את המתווה להיערכות לגל נוסף של התפרצות, אם יהיה, וכמובן לבחון התאמת האסטרטגיה של הקבוצה להמשך הפעילות גם בשנים הבאות. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכירות שטראוס בגאוגרפיית ישראל וכן בשל גידול במכירות של סברה בארה"ב במהלך חודש מרס, עלייה חדה זאת במכירות השפיעה באופן משמעותי על הרבעון כולו. יחד עם זאת, היו מספר פעילויות כמו המכירות לשוק המוסדי בחברת הקפה ובשטראוס ישראל וכן סגירת רשת "עלית קפה" שהשפיעו לרעה על התוצאות. הכנסות חברת HSW בסין ברבעון הראשון קטנו בכ- 31.2% ואילו הכנסות חברת הקפה, בעיקר בברזיל, הושפעו באופן מהותי מהפרשי תרגום שליליים, השפעה שנמשכת ואף מתעצמת גם אל תוך הרבעון השני. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 100 מיליון ש"ח מהכנסות החברה (מתוכם כ- 77 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). שחיקה מטבעית זו היא הסיבה המרכזית להפרש בין הצמיחה במכירות במטבעות מקומיים לצמיחה בשקלים. הרווחיות הגולמית הניהולית של הקבוצה הסתכמה ברבעון הראשון של 2020 בכ- 878 מיליון ש"ח, גידול של כ- 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר מהווים כ- 40.5% ממחזור המכירות, שיפור לעומת הרווחיות הגולמית ברבעון המקביל אשתקד שעמדה על כ- 40.1%. שיפור הרווחיות הגולמית נבע בעיקר מהגידול המרשים בכמויות הנמכרות במרבית תחומי הפעילות של החברה. הרווח התפעולי הניהולי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 268 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפרשי השער ברבעון כולו גרעו כ- 8 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי של החברה (מתוכם כ- 5 מיליון ש"ח מהיחלשות הריאל הברזילאי אל מול השקל). הסיבה המרכזית לירידה ברווחיות היא גידול בהוצאות שיווק ומכירה וירידה ברווחיות של חברת HSW בסין בשל נגיף הקורונה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 171 מיליון ש"ח – קיטון של כ- 0.3% בהשוואה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד – וזאת בשל גידול בהוצאות המס. שטראוס ישראל: פעילותה של שטראוס ישראל ברבעון הראשון נחלקת לשתי תקופות מרכזיות, החודשים ינואר-פברואר בהם נרשם גידול בפעילות העסקית וחודש מרס בו נרשם גידול משמעותי בעקבות חג הפסח והתפרצות נגיף הקורונה בישראל. החברה נקטה בפעולות תפעוליות משמעותיות כדי שתוכל להמשיך ולייצר מספיק מזון ולשנע אותו לרשתות השיווק לפני הכניסה להסגר ובמהלכו. זאת תוך מתן חשיבות עליונה לבטיחות ולהיגיינה של עובדי החברה באתרים השונים, בהסעות העובדים ובמשרדים וכן לבטיחות המזון שהיא מייצרת. במהלך הרבעון הראשון צמחו מכירות שטראוס ישראל בכ- 12.1% לכ- 983 מיליון ש"ח. עם ההחלטה המסתמנת על כניסה לסגר בתחילת מרס ואגירת המזון שבאה בעקבותיה, בנוסף לרכישות לקראת חג הפסח, צמחו מכירות החברה בחודש מרס בכ- 22.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה צמחו בכל הקטגוריות ובכל החטיבות. אופי המכירות ותמהיל המכירות השתנה כך שחל גידול בשיווק דרך רשתות המזון, המרכולים וחנויות המכולת השכונתיות ובמקביל הצריכה האימפולסיבית (on the go), בעיקר בחנויות הנוחות והפיצוציות, ושוק ה-AFH (Away From Home), בעיקר המכירות לשוק המוסדי מסעדות, בתי מלון וכד', פחתה באופן משמעותי. בשנת 2019, סך המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית היה נמוך מ- 10% ממחזור המכירות של הקבוצה. היקף המכירות של מגזר בריאות ואיכות חיים (הכולל בעיקר את חטיבת המחלבות ומזון טרי) ברבעון עמד על כ- 617 מיליון ש"ח - צמיחה של כ- 14.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מגזר תענוג והנאה (הכולל בעיקר את חטיבת הממתקים וחטיבת החטיפים המלוחים) צמח ברבעון הראשון בכ- 8.3% למכירות בהיקף של כ- 366 מיליון ש"ח. הצמיחות נובעות הן מגידול בקניות בעקבות ההערכות לקורונה והן בשל עיתוי חג הפסח. הרווח הגולמי של שטראוס ישראל ברבעון הסתכם בכ- 396 מיליון ש"ח - שיפור של 13.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והרווח התפעולי צמח בכ- 11.3% לכ- 124 מיליון ש"ח. שטראוס קפה פעילות שטראוס קפה חוותה ברבעון הראשון השפעות שונות ומנוגדות. מכירות הקפה בישראל הסתכמו ברבעון הראשון בכ- 235 מיליון ש"ח שהם כ- 6.1% יותר מאשר ברבעון המקביל. הגידול במכירות נבע מעלייה בביקושים עקב השפעת נגיף הקורונה אך מאידך צמיחה זו קוזזה ע"י הפסקת המכירות לשוק המוסדי (בתי מלון, מסעדות וכדומה) וכן ע"י הפסקת הפעילות של רשת "קפה עלית". בפעילות הבינלאומית ישנן השפעות מנוגדות. כך למשל חלק החברה במכירות בברזיל במטבע מקומי עלו ברבעון שחלף בכ- 3.0% והסתכמו ב- 343 מיליון ש"ח. העלייה במכירות במטבע מקומי נבעה מגידול בכמויות שמוכרת החברה, אשר מובילה את שוק הקפה בברזיל עם נתח שוק של כ- 28.2%. החברה מעריכה כי הצמיחה תמשך ותתעצם ככל שתושלם עסקת מיצוי שנחתמה במהלך השנה. אולם, המצב הכלכלי בברזיל והשפעות המשבר העולמי בגין המגיפה, הביאו לשחיקה משמעותית של הריאל הברזילאי אל מול השקל הישראלי ב- 18.5% בממוצע ברבעון. שחיקה זו גרעה כ- 77 מיליון ש"ח מהכנסות החברה כך שבשקלים ההכנסות ברבעון זה נמוכות בכ- 16.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וכן כ-5 מיליון ש"ח מהרווח התפעולי. התפרצות נגיף הקורונה בברזיל צפויה להשפיע בעיקר על הפעילות ברבעון השני שכן המגיפה הגיעה למדינה מאוחר ביחס לישראל ואירופה. נכון לאמצע הרבעון השני מגמת שחיקת הריאל מול השקל נמשכת ואף מתחזקת ועומדת כרגע על כ- 31.1% בהשוואה לשע"ח הממוצע לרבעון השני של שנת 2019 והדבר צפוי להשפיע גם על תוצאות הרבעון השני של החברה ביתר שאת. בחודש פברואר 2020 הקימה חברת Três Corações שותפות עם חברת Positive Brands, המייצרת ומוכרת מוצרי תחליפי חלב (המבוססים על הצומח, בעיקר על אגוזי קשיו) בהשקעה של כ- 39 מיליון ריאל (במונחי 100%). בפעילות ברוסיה, אוקראינה ופולין נרשמה עלייה במכירות במטבע מקומי, בין השאר, בשל השפעות נגיף הקורונה, אך ברומניה וסרביה חלה ירידה עקב התגברות התחרות שהובילה לירידה במחירי המכירה. השפעות שערי החליפין של השקל הישראלי אל מול המטבעות בהן פועלת החברה במזרח אירופה הביאה לכך שפרט לרוסיה ואוקראינה בשאר המדינות רשמה החברה ירידה בהכנסות בשקלים לעומת הרבעון המקביל. סברה ואובלה בפעילות הסלטים המצוננים של החברה נרשמה עליה של כ- 8.8% במכירות במטבע מקומי של חברת סברה הפועלת בארה"ב ובקנדה. הסיבה המרכזית לגידול היא עליית הצריכה של מוצרי מזון בארה"ב בכלל ומוצרים מבוססי חומרי גלם מן הצומח, בין היתר, בשל השפעות נגיף הקורונה במהלך חודש מרס. היקף המכירות של החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 355 מיליון ש"ח (במונחי 100%) אך בשל שחיקת הדולר האמריקאי אל מול השקל הישראלי ב- 4.1% בממוצע ברבעון, הגידול בשקלים ברבעון עמד על כ- 4.4%. הרווח התפעולי של סברה (במונחי 100%) הסתכם ברבעון ב- 39 מיליון ש"ח לעומת 54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בשל עלייה חדה בהוצאות שיווק חד פעמיות עבור הפרסומת שהעלתה החברה בסופרבול האמריקאי שהתקיים בתחילת פברואר למול הוצאת שיווק מוטות חציון שני בשנה שעברה. חברת אובלה הפועלת באוסטרליה, מקסיקו, ניו זילנד וגרמניה סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ- 40 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 0.9% בנטרול השפעת שערי החליפין, לעומת ירידה של 9.7% במכירות בשקלים. שטראוס מים מכירות פעילות שטראוס מים (הכוללות בעיקר את מכירות שטראוס מים ישראל) במהלך הרבעון הראשון הסתכמו ב- 144 מיליון ש"ח, גידול של 0.4% על אף השפעת נגיף הקורונה שהביאה לירידה ברכישות מכשירים חדשים בעיקר בחודש מרס. הרווח התפעולי של שטראוס מים עמד על כ- 15 מיליון ש"ח ברבעון לעומת 16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל עלויות נוספות שהתהוו בעקבות משבר הקורונה ובשל ירידה ברווחי שטראוס מים בסין כאמור להלן. פעילות החברה בסין, באמצעות החברה המשותפת עם ענקית מוצרי החשמל Haier (HSW), הושפעה באופן מהותי מנגיף הקורונה שהשבית חלק משמעותי מהפעילות העסקית בסין במהלך הרבעון הראשון במלואו. מכירות החברה ברבעון הראשון (במונחי 100%) עמדו על כ- 106 מיליון ש"ח לעומת מכירות של כ- 155 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה של כ- 31.2%, יחד עם זאת השפעת שער החליפין של השקל אל מול היואן הסיני הביאה לכך שבמטבע מקומי מדובר על ירידה של כ- 26.4%. החברה ניצלה את המשבר כדי לחזק את מערך מכירות האונליין שלה בסין, ומכירות אלו איזנו את ההשפעה השלילית של סגירת מרכזי המכירה בסין במרבית הרבעון הראשון. כתוצאה ממאמצים אלו עלה נתח השוק של החברה למקום הראשון במכירות באונליין ברבעון אל מול המתחרים. נתונים פיננסים עיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס – ניהולי (במיליוני ש"ח)*: * הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. (1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת. (2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C - ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. שיחת ועידה חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180609 בנוסף, ביום שני, 25 במאי, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020. מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם: בריטניה: 0-800-917-9141 ארה"ב: 1-866-860-9642 ישראל: 03-918-0664 לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/ הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים: https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/ https://ir.strauss-group.com/earning-releases/ לפרטים נוספים: דניאלה פין מנהלת קשרי משקיעים 054-5772195 03-6752545 Daniella.Finn@Strauss-Group.com אסנת גולן סמנכ"ל תקשורת וקיימות 052-8288111 03-6752281 Osnat.Golan@Strauss-Group.com או שלומי שפר מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס 050-6208000 03-6756713 Shlomi.Sheffer@strauss-group.com
שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016
15/09/2016

שטראוס זכתה במקום הראשון בתחרות המעסיק החברתי של ישראל לשנת 2016

ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, ודבורה מקסיק, סמנ"כלית משאבי האנוש בחברה, קיבלו את אות המעסיק החברתי במסגרת הועידה הלאומית הכלכלית של העיתון כלכליסט, שנערכה אתמול (רביעי, 14.9)בתל אביב. האות הוענק מטעם העיתון כלכליסט וקרן מעגלים במעמד שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ ונשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש. במסגרת נימוקי הוועדה לזכייה נאמר כי שטראוס היא חברה פורצת דרך ביחסי העבודה בישראל וכי זכתה במקום הראשון בתחרות בזכות קפיצת מדרגה שעשתה בשנה האחרונה בתחום במסגרת ייסוד התכנית החברתית: מתן תוספת חודשית של 300₪ למשתכרי שכר מינימום, מתן קרן השתלמות לכל עובדי החברה וכן סבסוד חודשי במעונות יום ובגני הילדים של עובדיה. "שטראוס מבינה את הקושי של העובדים להתמודד עם יוקר המחיה בישראל -  ופעלה", נאמר בוועדה.    מנכ"ל שטראוס ישראל, ציון בלס, אמר לאחר הזכייה: "אני גאה ונרגש מהמעמד הזה, נפלה בחלקי הזכות להיות זה שעומד פה, אבל אני עומד פה בזכות דורות של מנהלים בשטראוס בעשרות השנים של שטראוס בישראל.  אני עובד בחברה 24 שנים, מכיר אותה מהניהול ומהדרגים הזוטרים. העובדים הם ערך עליון בחברה, כבוד האדם וכבוד העובד נמצאים כמעט מעל כל דבר אחר. זו לא המצאה של השנה האחרונה אלא מורשת ומסורת של דור המייסדים שעוברות ממנהל למנהל. העובד של אתמול שונה מהעובד של היום או של מחר, אבל דבר אחד היה נכון כל השנים – הכבוד הבסיסי והעובד כערך. התורה הזו שבעל פה הפכה לתורה שבכתב כדי לוודא שזה יקרה גם בשנים הבאות.  אני מקווה שהפרס הזה ייתן השראה לחברות נוספות שיעשו דברים עבור העובדים, ואני מברך את כלכליסט ואת קרן מעגלים שמושכים עוד חברות לעשות דברים למען העובדים. התחרות על העובד תמשיך - זה טוב לעסקים, זה טוב לעובדים וזה טוב למדינה". זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיימת התחרות, שמפנה זרקור לאחד התחומים החשובים בשוק העבודה - העסקה חברתית ושימור עובדים במעגל העבודה. החברות שהתחרו על האות נבחנו בשורה של פרמטרים, ובהם פערי שכר, יחסי עבודה, הכשרות עובדים וניודם (בפרט במקצועות שוחקים), הטבות לעובדים, אפשרויות קידום וגיוון כוח העבודה וההון האנושי בארגון. השנה ניתן דגש על מידת האיזון בין עבודה, משפחה ופנאי, הקשור לגמישות בשעות עבודה, פעילויות והטבות למשפחת העובד, מנגנוני התייחסות נפרדים לעובד בהתאם למצב משפחתי, הסדרת אפשרות עבודה מהבית, הקפדה על סף שעות מקסימלי, מתן שירותים לעובד, חופשות יזומות ועוד. בתחרות מועמדים ארגונים המעסיקים יותר מ־200 איש ושמחזור פעילותם השנתי הוא 50 מיליון שקל ומעלה. עם צוות השופטים בתחרות נמנים עורכת "כלכליסט" גלית חמי, יו"ר קרן מעגלים יפה ויגודסקי, המשנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים רובי גינל, ראש המרכז לאחריות חברתית ותאגידית בבי"ס למנהל עסקים, המכללה למנהל, עמירה דותן והמומחה למשאבי אנוש ואינטגרציה של ארגונים (לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש בטבע) איקה אברבנאל. התחרות לוותה על ידי רואה החשבון אורן גרופי, שותף במחלקת אחריות תאגידית, KPMG סומך חייקין.   לידיעה המלאה בכלכליסט לחצו כאן>