חזרה

רבעון נוסף של צמיחה וגידול ברווח

מתוך חדשות ומדיה
14/11/2018

גיורא ברדעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((14.11.2018: "קבוצת שטראוס ממשיכה להציג ביצועים חזקים.  תוצאות החברה הן במכירות והן ברווחיות ממשיכות להשתפר באופן עקבי בפעילות הישראלית ובפעילות הבינלאומית, זאת למרות השפעה שלילית מהותית של שערי החליפין על התוצאות השקליות בעיקר בגין הפעילות בברזיל. הקבוצה ממשיכה לשים דגש על צמיחה מבוססת חדשנות לצד המשך השקעה בפרודוקטיביות בכל פעילויות החברה.

שטראוס ישראל ממשיכה גם ברבעון זה להציג קצב צמיחה העולה על קצב צמיחת השוק, זה הרבעון ה-11 ברציפות. בתקופת הדוח הגדילה החברה את חלקה בנתח השוק לכ- 11.9% מענף המזון והמשקאות. הגידול בהכנסות והגידול בנתח השוק נובעים בין השאר מהשקות חדשות של מוצרים בכל החטיבות.

אנחנו מסכמים רבעון מצויין גם בפעילות הגלובלית של שטראוס שמהווה כמחצית מהפעילות הכוללת. פעילות הקפה בברזיל ממשיכה לצמוח עם גידול משמעותי בהיקף המכירות. הגידול אינו משתקף בהכנסות השקליות בשל הפרשי מט"ח שגרעו כ-100 מיליון ש"ח. פעילות המטבלים והממרחים ממשיכה לצמוח בקצב מרשים וכך גם פעילות שטראוס מים בארץ ובחו"ל".


הדגשים העיקריים לרבעון השלישי של שנת  2018 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 2.9%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.2 מיליארד ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 108 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יצויין כי נכון למועד פרסום הדוחות שער הריאל התחזק חזרה בשיעור של כ- 7.3% אל מול שערו בסוף הרבעון.

·         הרווח הגולמי הסתכם בכ- 812 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.6% מהמכירות), שיפור של כ- 0.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1.0%.

  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 235 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.9% מהמכירות), שיפור של כ- 6.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.9%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.25 ש"ח, שיפור של כ- 14.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 248 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 181 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1)      מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

הדגשים העיקריים לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 5.6%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 6.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 6.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 210 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2,458 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.2% מהמכירות), שיפור של כ- 4.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1.2%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 696 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.8% מהמכירות), שיפור של כ- 10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.8%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 3.50 ש"ח, שיפור של כ- 15.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 544 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 294 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1)      מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

 

נתונים ניהוליים

 

(1)מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%)נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.

(3)   החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".

(4)     במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%)נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.

(3)   החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".

(4)     במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.

 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח. 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום רביעי, 14 בנובמבר, 2018 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2018.

מספר הטלפון להאזנה לכנס החברה בעברית הוא  03-9180685

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 14 בנובמבר, 2018 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2018.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-9141

ארה"ב: 1-888-407-2553

ישראל: 03-918-0644

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2018 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

לפרטים נוספים:

 

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com

 

 

דברו איתנו

אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן

שלומי שפר
שלומי שפר
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לשלומי שפר

גלי פריד
גלי פריד
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל לגלי פריד