חזרה

דוחות כספיים | רבעון שלישי 2016

מתוך חדשות ומדיה
22/11/2016

קבוצת שטראוס מסכמת רבעון חזק עם צמיחה אורגנית של 5.8% במכירות ורווח תפעולי ניהולי של 213 מיליון ש"ח המהווה צמיחה של 11.2%, המצטרף לצמיחה אורגנית משמעותית של 7.1% במכירות תוך שיפור משמעותי ברווח התפעולי לכדי 609 מיליון ש"ח המהווה צמיחה של כ-21.4% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 (1)

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((22.11.2016: "המגמה שמאפיינת את השנה ממשיכה גם ברבעון החולף ומאפשרת לקבוצה להציג תוצאות מצוינות.

בבסיס הבית, ישראל, החברה ממשיכה להציג שיעורי צמיחה גבוהים בניגוד למגמה בשוק וזאת לצד הורדות מחירים במוצרי ליבה ושיפור תנאי ההעסקה של עובדיה.

חברת הקפה הבינלאומית מגדילה את מחזור המכירות ומשפרת את הרווח התפעולי וחברת המטבלים והממרחים הבינלאומית ממשיכה בהגדלת נתחי השוק שלה בכל מדינות הפעילות, תוך המשך התמודדות עם אתגר הגדלת הקטגוריה בארה"ב.

חדשנות, התייעלות תפעולית וחיזוק מעמדנו התחרותי במדינות הליבה שלנו ימשיכו ללוות אותנו גם ברבעונים הבאים, אל מול מורכבויות ואתגרים שבוודאי ילוו קבוצה מגוונת כשלנו"

הדגשים העיקריים לרבעון השלישי של 2016 (1)

• הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 5.8% (לאחר השפעת שערי חליפין 6.1%)(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 2.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

• הרווח הגולמי הסתכם בכ- 804 מיליון ש"ח, גידול של כ- 13.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 38.3% מהמכירות, עליה של 230 נקודות בסיס).

• הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 213 מיליון ש"ח גידול של כ- 11.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 10.2% מהמכירות, עליה של כ- 50 נקודות בסיס).

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 92 מיליון ש"ח, עליה של כ- 7.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 132 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 60 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

• שטראוס ישראל צמחה ברבעון השלישי השנה בכ- 5.2% תוך עלייה בנתחי שוק. שוק המזון והמשקאות עלה בכ- 0.1% על פי דוחות סטורנקסט.

(1) הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

הדגשים העיקריים לתשעת החודשים הראשונים של 2016 (1)

• הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.1% (לאחר השפעת שערי חליפין 2.9%)(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 5.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 5.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 218 מיליון ש"ח, כתוצאה מהתחזקות בתקופה של שע"ח הממוצע של השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2.3 מיליארד ש"ח גידול של כ- 6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בד בבד גדל שיעור הרווח הגולמי ל- 38.3% בהשוואה ל- 37.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

• הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 609 מיליון ש"ח, גידול של כ- 21.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 10.3% מהמכירות, עליה של כ- 160 נקודות בסיס).

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 277 מיליון ש"ח, עליה של כ- 26.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים של כ- 402 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים של כ- 90 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

• שטראוס ישראל צמחה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 4.4% למרות ירידה בשוק המזון והמשקאות של כ- 0.4% על פי דוחות סטורנקסט וזאת תוך עליה בנתחי שוק.

 

(1) הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

טבלת נתוני דוחות כספיים חלק ראשון

 עבור לטבלה נגישה

(1)  הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום   תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.
    (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 טבלת נתוני דוחות כספיים חלק ראשון

 עבור לטבלה נגישה

(1)   הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב- (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.
 טבלת נתוני דוחות כספיים חלק ראשון
עבור לטבלה נגישה
(1)   הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.
    (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
   הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

טבלת נתוני דוחות כספיים חלק ראשון

 עבור לטבלה נגישה
(1)   הנתונים הינם נתונים מהדוחות הניהוליים (Non GAAP) של החברה הכוללים איחוד יחסי של חברות מוחזקות בשליטה משותפת (ללא יישום   תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב- (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.
 

נספח

טבלת נתוני דוחות כספיים חלק ראשון

 עבור לטבלה נגישה

טבלת נתוני דוחות כספיים חלק ראשון

 עבור לטבלה נגישה

כנס משקיעים

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום שלישי, 22 בנובמבר, 2016  בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לתשעה החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2016.

הדוחות הכספיים של החברה לתשעה החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2016 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272