חזרה

הדוחות הכספיים לרבעון 1 לשנת 2015

מתוך חדשות ומדיה
28/05/2015

קבוצת שטראוס מציגה צמיחה אורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין (1) של 1.8% במכירות וגידול של 2.4% ברווח הנקי (2)

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (28.5.2015): "האסטרטגיה הבינלאומית של הקבוצה והאיתנות של החברות במדינות השונות הביאו לכך שגם אל מול אתגרים כלכליים ומשברים פוליטיים, הקבוצה מציגה תוצאות תפעוליות יציבות ואף משפרת את הרווח הנקי. שטראוס קפה ברוסיה ואוקראינה, שמיקדו תשומת לב רבה ברבעונים האחרונים, מתמודדות בהצלחה ועל פי תכנית עם המשבר המתחולל במדינות, ומנועי צמיחה גלובליים נוספים ממשיכים להתפתח. בפעילות שטראוס ישראל ירד הרווח התפעולי בכ– 6 מיליון ש"ח בלבד, על רקע תחרות חזקה יותר בין השחקנים השונים. אנו משקיעים מאמצים ניכרים בחדשנות מוצרית ובהמשך מהלכי התייעלות בכל שרשרת הערך שיתרמו ליכולתה של שטראוס בישראל להתמודד עם אתגרים שהשוק ייצר גם בהמשך השנה."

   הדגשים עיקריים לרבעון הראשון של  2015 (2)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 1.8%(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל – 2.0 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 67 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
    • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 729 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.8% מהמכירות), קיטון של כ- 7.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 2.2%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 197 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.2% מהמכירות) קיטון של כ- 3.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.1%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.95 ש"ח, גידול של כ- 2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים שלילי של כ- 150 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים חיובי של כ- 15 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

(1)     וכן בנטרול השפעת סיווג עלויות בעקבות חוק המזון כאמור בדוח הדירקטוריון של הקבוצה.

(2)     מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

דוחות כספיים רבעון 1 2015

עבור לטבלה נגישה

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

דוחות כספיים רבעון 1 2015

עבור לטבלה נגישה

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין(50%).

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח

דוחות כספיים רבעון 1 2015 

עבור לטבלה נגישה

(1) מבוסס על הנתו

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272