חזרה

רבעון 2 2018: כל החברות בקבוצה מציגות צמיחה ושיפור ברווח

מתוך חדשות ומדיה
07/08/2018

גיורא ברדעה, ממלא מקום מנכ"ל קבוצת שטראוס (07.08.2018): "קבוצת שטראוס מציגה רבעון נוסף של צמיחה, זאת בהמשך למגמה שמאפיינת אותה ברבעונים האחרונים. הקבוצה מדווחת על תוצאות מצוינות במכירות וברווח בשטראוס ישראל ובפעילות הגלובלית.

תוצאות הפעילות של שטראוס בישראל מלמדות על המשך צמיחה בקצב גבוה מקצב צמיחת הענף כולו. כתוצאה מכך, נתח השוק של החברה בישראל בענף המזון והמשקאות עומד על 12%. צמיחה זו בהכנסות החברה נובעת בעיקר מחדשנות ומגיוון סל המוצרים של החברה וכך נמשיך לעשות גם בעתיד.

הפעילות הגלובלית של שטראוס מסכמת רבעון מצוין נוסף בכל הפעילויות, החברה הגדילה את רווחיותה בתחום הקפה, פעילות המים בסין ממשיכה לצמוח, מכירות סברה בארה"ב ממשיכות לגדול ואובלה מחזקת מעמדה באוסטרליה וניו זילנד. הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילותה הבינלאומית, שמהווה כמחצית מהכנסות החברה, ותמשיך לעשות זאת גם ברבעונים הבאים".

הדגשים העיקריים לרבעון השני של שנת  2018 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 6.4%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 53 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 813 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.7% מהמכירות), גידול של כ- 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1.8%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 207 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.9% מהמכירות), גידול של כ- 11.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.8%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.97 ש"ח, גידול של כ- 10.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 190 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 199 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 • מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

הדגשים העיקריים למחצית הראשונה של שנת  2018 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.1%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 4.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 4.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 104 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,646 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.5% מהמכירות), גידול של כ- 7.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 1.3%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 461 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.8% מהמכירות), גידול של כ- 12.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.9%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 2.25 ש"ח, גידול של כ- 15.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 296 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 113 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

financial reports 2018 table1

 

(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

financial reports 2018 table2

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.
(3)   החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".
(4)     במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

financial reports 2018 table3

financial reports 2018 table4

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתונים "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט 2017 החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר 2017 שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.
(3)   החל מהרבעון הראשון לשנת 2018 החליטה הנהלת החברה לדווח בנפרד על תוצאות מגזר המים אשר הוצגו בעבר כחלק ממגזר "אחר".
(4)     במהלך הרבעון השני בשנת 2017 מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח

financial reports 2018 table5

 

financial reports 2018 table6

 

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

שיחת ועידה

 

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום שלישי, 07 באוגוסט, 2018 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2018.

מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא  03-9180664

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום שלישי, 07 באוגוסט, 2018 בשעה 15:00 שעון ישראל (13:00 שעון בריטניה, 08:00 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2018.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-051-8913

ארה"ב: 1-866-860-9642

ישראל: 03-918-0685

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2018 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com

 

דברו אתנו

אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן

שלומי שפר
שלומי שפר
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לשלומי שפר

גלי פריד
גלי פריד
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל לגלי פריד