חזרה

דוחות כספיים | רבעון רביעי וסיכום שנת 2016

מתוך חדשות ומדיה
28/03/2017

קבוצת שטראוס מסכמת שנה חזקה עם צמיחה שנתית של כ- 3.9% ושיפור ברווח התפעולי של 12.8% (1)

תוצאות מצוינות בחברת הקפה הגלובלית, לצד הישגים משמעותיים בחברה בישראל והמשך שיפור תוצאות חברת המים, הביאו לתוצאות חיוביות בכלל המדדים

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (28.03.2017): "שנת 2016 היא שנה חזקה לקבוצה ולעסקיה שהציגו שיפור חיובי בכל המדדים ותזרים מזומנים חזק. שטראוס ישראל צומחת בעקביות מעל לצמיחת השוק בישראל ושטראוס קפה מסיימת שנה חזקה. בסברה עברנו השנה אירוע ריקול אשר מנוהל באופן אחראי על מנת להבטיח חזרה הדרגתית לביצועים טובים. אנו נמשיך להשקיע  בחדשנות, בהתייעלות ובמתן ערך מוסף ממשי לצרכנים שלנו ברחבי העולם".

 

הדגשים העיקריים לשנת  2016 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 6.2%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 7.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 7.6 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 176 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2,980 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.5% מהמכירות), גידול של כ- 5.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 0.5%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 744 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.4% מהמכירות), גידול של כ- 12.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.8%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 3.12 ש"ח, גידול של כ- 14.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 762 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 516 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

טבלת נתונים כספיים של הדוחות

 

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

טבלת נתונים כספיים של הדוחות

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

הדגשים העיקריים לרבעון הרביעי של  2016 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.2%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 1.9 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 42 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות שער הריאל הברזילאי אל מול השקל.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 717 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 35.3% מהמכירות), גידול של כ- 2.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.5%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 135 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.6% מהמכירות) קיטון של כ- 14.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 1.7%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.53 ש"ח, קיטון של כ- 22.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 360 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 426 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 •  (1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

טבלת נתונים כספיים של הדוחות

 

 

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

טבלת נתונים כספיים של הדוחות

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה.

.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח:

 

נספח טבלת נתונים כספיים של הדוחות

 

 

 

 

נספח טבלת נתונים כספיים של הדוחות

 

כנס משקיעים

 

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים במשרדי החברה בפ"ת, ביום שלישי, 28 במרס, 2017  בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016.

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2016 ולשנת 2016 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

 

 

לצפייה בנתונים במסמך PDF לחץ כאן>