חזרה

צמיחה חזקה של 6.9% במכירות החברה, 8% בנטרול השפעת שערי חליפין וצמיחה ברווח הנקי

מתוך חדשות ומדיה
14/03/2018

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((14.03.2018: "הקבוצה ממשיכה להציג תוצאות עסקיות מצוינות בכל המדדים המרכזיים שלה. ברבעון הרביעי הציגה הקבוצה צמיחה של 10.2% במכירות בנטרול שערי חליפין ושיפור של 34% ברווח הנקי. תוצאות הקבוצה הושגו, בין השאר, בזכות ניהול מהלכים אסטרטגיים אשר העמיקו את הגמישות התפעולית והניהולית של הקבוצה תוך מיקוד בעסקי הליבה, העמקת  ההשקעה בחדשנות, בהסכמי הפצה חדשים ובהרחבת הפעילות שלנו לגאוגרפיות נוספות. בצד הביצועים החזקים בשטראוס ישראל, שטראוס קפה ושטראוס מים, שנת 2017 הייתה שנה מאתגרת עבור סברה אם כי החברה חזרה לרמת המכירות ונתחי השוק טרום הריקול".

 

הדגשים העיקריים לשנת  2017 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין, הסתכמה בכ- 8%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 8.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 7.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 49 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 3,116 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 36.7% מהמכירות), גידול של כ- 4.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 0.8%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 780 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.2% מהמכירות), גידול של כ- 4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.2%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 3.7 ש"ח, גידול של כ- 18.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 622 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 762 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 TABLE1    

        

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

 

TABLE2

   

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר שיעור ההחזקה עלה ל- 49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.
(3)   במהלך השנה מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

 

 

הדגשים העיקריים לרבעון הרביעי של  2017 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 10.2%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 53 מיליון ש"ח, כתוצאה מהחלשות שער הריאל הברזילאי אל מול השקל.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 774 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 35.9% מהמכירות), גידול של כ- 8.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 0.6%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 149 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.9% מהמכירות) גידול של כ- 10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 0.3%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.67 ש"ח, גידול של כ- 26% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 328 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 360 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

Table3

 

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

 Table4

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין. עד לחודש אוגוסט החזיקה החברה ב- 34% מהמיזם המשותף והחל מחודש ספטמבר שיעור ההחזקה עלה ל-49% בעקבות רכישת 15% נוספים במיזם המשותף.
(3)   במהלך השנה מימשה החברה את פעילות מקס ברנר.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

 

נספח

TABLE5

 

TABLE6

 

 

 

 

 

 

כנס משקיעים

 

חברת "שטראוס גרופ" תקיים כנס משקיעים בבורסה לני"ע, ביום רביעי, 14 במרס, 2018  בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2017 ולשנת 2017.

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום רביעי, 14 במרס, 2018 בשעה 17:00 שעון ישראל (15:00 שעון בריטניה, 11:00 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2017 ולשנת 2017.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108

ארה"ב: 1-888-668-9141

ישראל: 03-918-0609

 

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2017 ולשנת 2017 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"לית תקשורת, דיגיטל וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

 

 

דברו אתנו

אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן

שלומי שפר
שלומי שפר
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לשלומי שפר

גלי פריד
גלי פריד
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל לגלי פריד