חזרה

קבוצת שטראוס מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 עם עלייה בהכנסות

מתוך חדשות ומדיה
17/08/2020

הכנסות קבוצת שטראוס במחצית הראשונה של 2020 הסתכמו ב-4.1 מיליארד ש"ח – צמיחה של 4.9% אורגנית בנטרול השפעת מטבע;
הרווח הנקי במחצית עמד על 306 מיליון ש"ח עליה של 4.0%

הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ- 1.94 מיליארד ש"ח צמיחה אורגנית בנטרול השפעת מטבע של כ- 1.5%

 

מנכ"ל הקבוצה גיורא בר-דעה: "אנחנו מסכמים היום רבעון שני שהיה כולו תחת השפעת הקורונה עם תוצאות טובות שהושגו על אף המציאות המורכבת בה אנו פועלים. קבוצת שטראוס שומרת על יציבות עסקית וחוסן פיננסי, הבאים לידי ביטוי בנתחי השוק, בצמיחה אורגנית בהכנסות, בעליה ברווח הנקי, בשיפור תזרים המזומנים ובשיפור מבנה ועלות החוב.

ככלל, ברבעון ובמחצית שחלפו, ניתן לראות שיפור בפעילויות השונות במטבע המקומי – כאשר הפעילויות מוטות הצריכה הביתית נהנו מצמיחה משמעותית ואלו שמוטות צריכה מחוץ לבית נחלשו. לאחר חודש אפריל מאתגר, אנו רואים מגמת שיפור הדרגתית בתוצאות בחודשים שלאחר מכן, במקביל למגמת ההקלות החברתיות והכלכליות במרבית המדינות.

השקל החזק והמשך החלשות המטבעות למולו, בדגש על הריאל הברזילאי, שחקו באופן משמעותי את הכנסות ורווחי החברה.
לאורך המשבר הקבוצה משקיעה משאבים ניכרים במטרה לשמור על בטיחות ובריאות העובדים, מעמיקה השקעות בסיוע ותרומה לקהילה תוך המשך הפעילות העסקית, לרבות פיתוח מוצרים חדשים, כניסה לקטגוריות חדשות, ביצוע רכישות, המשך השקעה בטכנולוגיה מתקדמת ובהקמת מפעלים חדשים בארץ ובעולם, זאת תוך הסתכלות קדימה – לשלב היציאה מהמשבר".

קבוצת שטראוס, מסכמת את הרבעון השני של 2020 עם תוצאות טובות, זאת על רקע האתגרים וההשפעות החיוביות והשליליות שרובן ככולן נובעות ממשבר מגפת הקורונה. הקבוצה ממשיכה לקבל דרוג אשראי גבוה וגייסה כסף בריביות אטרקטיביות להבטחת הרציפות העסקית. בפעילות הקמעונאית שלה מציגה החברה ברוב המגזרים גידול במכירות, ואולם השפעת סגירת המסעדות, בתי המלון ובתי הקפה פגעה משמעותית במכירות הקבוצה בתחום ה- AFH (מחוץ לבית) במיוחד במגזר הקפה. החלשות הריאל אל מול השקל שחקה את הכנסות החברה. בסך הכל סיימה קבוצת שטראוס את הרבעון עם הכנסות של כ- 1.94 מיליארד ש"ח ואת ההכנסות במחצית הראשונה של 2020 בכ- 4.1 מיליארד ש"ח עליה של כ- 1.5% וכ- 4.9%, בהתאמה (אורגנית בנטרול השפעת מטבע). בשל שחיקת המטבעות מציגה החברה ירידה של כ- 6.5% בהכנסות ברבעון השני וירידה של כ- 1.7% בהכנסות במחצית הראשונה – לעומת התקופות המקבילות ב-2019.

ההשפעה המרכזית, כאמור, על הכנסות הקבוצה ברבעון שחלף היו שחיקת המטבעות מול השקל. השפעת שערי החליפין על מכירות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ- 164 מיליון ש"ח מתוכם כ- 138 מיליון ש"ח נובעים מהיחלשות הריאל הברזילאי לעומת השקל. השפעת שחיקת שערי החליפין במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה בכ- 266 מיליון ש"ח מתוכם כ- 215 מיליון ש"ח בגין היחלשות הריאל מול השקל.

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני עמד על כ- 743 מיליון ש"ח – ירידה של כ- 9.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובעת בעיקר מהירידה בהכנסות בגלל השפעת שע"ח, שיעור הרווחיות הגולמית עומד על כ- 38.4%. הרווח התפעולי מסתכם בכ- 223 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 1.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שיעור הרווחיות התפעולית עומד על כ- 11.5% – גידול של כ- 0.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) הסתכם ברבעון בכ- 135 מיליון ש"ח לעומת כ- 121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – הגידול ברווח נובע מקיטון בהוצאות המיסים, שקוזז בחלקו בירידה ברווח התפעולי. הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ- 306 מיליון ש"ח, עליה של כ- 4.0% לעומת המחצית הראשונה של שנת 2019.

עם פרוץ משבר הקורונה גיבשה הקבוצה תכנית חברתית ייעודית, במטרה לסייע למחזיקי העניין המרכזיים שלה על רקע המשבר: הקבוצה נקטה במהלכי תגמול שמטרתם לחזק את אנשיה הממשיכים להתייצב בסביבת העבודה הקבועה על אף המורכבות, בדגש על עובדי 'קו ראשון'. הוקמה קרן הלוואות וסיוע לספקים קטנים של החברה. בנוסף החברה הרחיבה את מסגרת התרומות לקהילות זאת כדי לסייע לאוכלוסיות שנחלשו במשבר, בין היתר, בתרומות מזון וכסף לעמותות רלוונטיות ובאמצעות התנדבות עובדים, חלוקת מוצרי מזון לצוותים רפואיים בישראל, ארה"ב, ברזיל ובמזרח אירופה.

[1] הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

 

שטראוס ישראל
משבר הקורונה השפיע במספר אופנים על פעילות שטראוס ישראל הן ברמה התפעולית והן ברמה העסקית. בהיבט התפעולי החברה השקיעה מיליוני שקלים במיגון ובתגמול עובדיה עם דגש על עובדי 'קו ראשון'. זאת ועוד, החברה הגדילה את מצבת כח האדם שלה בתקופה זאת כדי למקסם את יכולת הייצור ולהרחיב את יכולת האספקה של מזון לכלל לקוחותיה הקמעונאים.

מהפן העסקי, בעקבות הסגר שהחל בסוף מרס ונמשך עד אמצע מאי 2020, עלה הביקוש למוצרי צריכה ביתית, בין היתר, לצרכי בישול ואפייה כגון מוצרי חלב, סלטים וטבלאות שוקולד. במקביל חלה ירידה בביקוש למוצרי ה-single serve snacks ומעבר לרכישות מוגברות באריזות גדולות יותר. מכירות הקבוצה לרשתות הקמעונאיות גדלו, בין היתר, לאור גידול משמעותי ברכישות צרכנים מקוונות, לצד ירידה במכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית (כדוגמת בתי מלון, משרדים, קיוסקים וחנויות נוחות). במהלך הרבעון השני ולאחריו (עד מועד הדוח), הביקוש למוצרי הקבוצה עדיין גבוה אך פחות ביחס לביקוש שנצפה בשלב התפרצות המגיפה והסגר. נכון למחצית הראשונה של 2020 החזיקה הקבוצה ב- 12.2% מסך שוק המזון והמשקאות בישראל (במונחי ערך כספי) בהשוואה ל- 12.0% לתקופה המקבילה ב-2019. במקביל הרחיבה החברה השנה את מתן ההנחות והמבצעים לקמעונאים ובהתאם לתנאי המשק והשלכות המשבר תמשיך במדיניות זו.

במהלך הרבעון הסתכמו מכירות שטראוס ישראל בכ- 851 מיליון ש"ח צמיחה של כ- 5.9% לעומת היקף המכירות ברבעון אשתקד. הגידול במכירות היה בעיקר במגזר בריאות ואיכות חיים – ובמוצרים כמו יוגורט, מעדני חלב, משקאות חלב, סלטים וירקות שטופים וחתוכים. במגזר תענוג והנאה נרשמה ירידה במכירות לעומת התקופה המקבילה והיא נובעת בעיקר מירידה בקניה של חטיפים מלוחים ומתוקים שנקנים ונצרכים לרוב מחוץ לבית (on the go), קיטון ברכישות מוצרי דחף (impulse) וירידה באירועים חברתיים כמו ימי הולדת ומסיבות. הרווח הגולמי של החברה ברבעון הסתכם בכ- 342 מיליון ש"ח – שיפור של כ- 8.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי הסתכם בכ- 98 מיליון ש"ח.

 

שטראוס קפה
פעילות הקפה במהלך התקופה הושפעה בהתאם לערוצי המכירה השונים – במכירות לרשתות הגדולות חלה עליה מתונה במכירות ברבעון השני בשל הצטיידות והיערכות לסגרים במרבית מדינות הפעילות במותגי הקפה הבסיסיים, פולי הקפה וקפסולות הקפה המיועדות לצריכה ביתית. כמו כן, הורגשה עלייה במכירות ה-online. לצד זה, המכירות לערוץ המכירה המסורתי הכולל חנויות, מכולות ושווקים פתוחים נפגעו עקב הגבלות על שעות הפתיחה וירידה בתנועת הלקוחות. בערוץ המכירות לתחום המוסדי ומחוץ לבית חלה ירידה משמעותית עקב הפסקת פעילות של בתי מלון, בתי קפה, מסעדות, משרדים ונקודות המכירה של רשת קפה עלית בישראל. סך הכנסות חברת הקפה הסתכמו ברבעון שחלף בכ- 750 מיליון ש"ח שהם ירידה של כ- 0.8% מההכנסות של החברה בתקופה המקבילה אשתקד (אורגני בנטרול השפעת מטבע). אולם שחיקת הריאל הברזילאי אל מול השקל השפיעה באופן מהותי על ההכנסות המתורגמות לשקלים והן רשמו ירידה של כ- 17.9%.

בחלוקה למדינות ניתן לראות שונות גבוהה: הפעילות בברזיל גדלה במטבע מקומי בכ- 9.5% ונתח השוק של חברת הקפה בברזיל (Tres Coracoes) עמד במחצית על כ- 28.0% לעומת כ- 28.3% בתקופה המקבילה. בפולין נרשמה ברבעון צמיחה של כ- 16.9% במכירות במטבע מקומי כאשר החלשות הזלוטי השפיעה לרעה בכ- 6 מיליון ש"ח כך שהצמיחה ברבעון עומדת על כ- 6.4%. בישראל וברומניה – שם יש פעילות משמעותית של AFH נרשמה ירידה בהכנסות ואילו ברוסיה-אוקראינה – שם פעילות זאת קטנה, נרשמה עליה בהכנסות במטבע מקומי.

 

סברה ואובלה (במונחי 100%)
מבין כלל פעילויות הקבוצה, פעילותה של חברת סברה ספגה ברבעון פגיעה משמעותית בשרשרת האספקה בשל הקורונה, אשר הקשתה על עמידה במלוא הביקושים למוצרי החברה. השפעה נוספת של המשבר היא קיטון במכירות לחנויות הנוחות, מכולות ומכירות מחוץ לבית. סך ההכנסות של החברה ברבעון השני הסתכמו בכ-319 מיליון ש"ח המהווים ירידה של כ- 9.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד במטבע מקומי. חשוב לציין כי במהלך הרבעון השני ובמהלך המחצית הראשונה צמח שוק החומוס בארה"ב, אך בשל החוסרים בייצור שחוותה סברה היא לא נהנתה מצמיחה זו. עם זאת, נתח השוק של החברה במחצית היה 62.6%, גבוה מנתח השוק שלה במחצית המקבילה אשתקד שהיה 61.5%. שחיקת הדולר מול השקל גרעה כ- 8 מיליון ש"ח מהכנסות החברה, כך שסברה רושמת ירידה של כ- 10.9% בהכנסות המתורגמות לשקלים.

הרווח התפעולי ירד בכ- 31.2% לכ- 41 מיליון ש"ח, הירידה נובעת מהירידה במכירות, שינוי בתמהיל המכירות והוצאות בגין התאמות אתרי הייצור והלוגיסטיקה להשפעת הקורונה. מכירות אובלה ברבעון הסתכמו בכ- 36 מיליון ש"ח לעומת כ- 38 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 2019 ירידה של כ- 4.0% ואולם בנטרול השפעת המטבע החברה רשמה עליה של כ- 5.1% במכירות.

 

שטראוס מים
פעילות שטראוס מים בישראל רשמה במהלך הרבעון השני חזרה מדורגת לרמת הפעילות טרום המשבר והושפעה בעיקר מגידול במצבת הלקוחות שקוזז מירידה בכמות המכשירים החדשים. פעילות החברה בסין ברבעון השני הושפעה מתהליך היציאה מהסגר שהביא להתאוששות במכירות. במהלך הרבעון, התחזקו מכירות האונליין בסין. בסך הכל מסכמת שטראוס מים את הרבעון השני עם הכנסות של 159 מיליון ש"ח – גידול של כ- 0.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, זאת למרות מגבלות התנועה והסגרים במדינות בהן היא פועלת.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ- 30 מיליון ש"ח לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, בין היתר, בשל הכרה במענק פיתוח לצורך הקמת המפעל החדש בסין, שהחברה החלה בהקמתו בהשקעה של 375 מיליון יואן. הכנסות HSW בסין הסתכמו ברבעון בכ- 139 מיליון ש"ח לעומת 141 מיליון ש"ח ברבעון המקביל – ירידה קלה של כ- 1.3%, בנטרול השפעת המטבע, מדובר על עליה של כ- 4.9%.

 

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה שהסתיימה ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:
נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה- 1
* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-2

נתונים פיננסים עיקריים לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני – ניהולי (במיליוני ש"ח)*:
* הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.
נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-3

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-4

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.
הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-5

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.
(2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-6

(1) הנתונים במסמך זה מבוססים על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך חשבונאי ((mark to market לסוף תקופה של פוזיציות פתוחות בקבוצה בגין מכשירים פיננסים נגזרים המשמשים לגידור מחירי סחורות ואת כלל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים, הכנסות והוצאות אחרות, נטו, וכן השפעות מס של נטרול פריטים אלו, למעט אם מצוין אחרת.

(2) נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני הרווח התפעולי של "שטראוס מים" כוללים את חלקה של שטראוס בהאייר שטראוס מים (HSW) בסין – 49%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-7

נתונים פיננסים עיקריים למחצית השנה-8

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

שיחת ועידה
חברת "שטראוס גרופ" תקיים ביום שני, 17 באוגוסט, 2020 בשעה 14:00 (שעון ישראל) שיחת ועידה בעברית בהשתתפות הנהלת החברה, לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020.

להלן מספר הטלפון למאזינים לשיחת הועידה בעברית הוא 03-9180685

בנוסף, ביום שני, 17 באוגוסט, 2020 בשעה 16:00 (שעון ישראל), תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בהשתתפות הנהלת החברה לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020.

מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:
בריטניה: 0-800-917-5108
ארה"ב: 1-888-281-1167
ישראל: 03-918-0687

לאחר שיחת הועידה ניתן יהיה למצוא את ההקלטות באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
https://ir.strauss-group.com/company-presentations/conference-call-recordings/

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2020 והמצגת שתלווה את השיחות יתפרסמו טרם קיום שיחות הועידה באתרים הבאים:
https://ir.strauss-group.com/company-presentations/quarterly-presentations/
https://ir.strauss-group.com/earning-releases/

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין

מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195

03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת, מותג חברה וקיימות

052-8288111

03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

שלומי שפר

מנהל תקשורת חוץ

050-6208000

03-6756713

Shlomi.Sheffer@strauss-group.com