חזרה

ממשל תאגידי

מדברים היום הרבה על ממשל תאגידי. מה זה ממשל? במילים פשוטות, זוהי הדרך שבה הדירקטוריון מפקח על עבודת החברה, מכוון את האסטרטגיה ומבטיח שקיימים אמצעי בקרה כספיים ואחרים שהם נאותים, ושהסיכונים מובנים ומנוהלים. בדרך ההיקש, ממשל כולל גם תהליכי ניהול איתנים בחברה, החל מהמנכ"ל, שמדווח לדירקטוריון. למה מדברים כל כך הרבה על ממשל? משום שממשל לקוי נתפס לעיתים קרובות כמקור לחריגות וכשלים מרכזיים בעולם העסקים, כדוגמת המשבר הפיננסי הגלובלי של השנים 2008-2009. ממשל תקין ואיתן נחשב כמפתח לעסק בר קיימא, אשר תורם לעתיד בר קיימא.

הממשל התאגידי תמיד היה חשוב לנו. תמיד יישמנו את העקרונות ואופן ההתנהלות הגבוהים ביותר של ממשל תאגידי תקין. אנו חייבים. אנו שותפים עם חברות גלובליות שדורשות מנהיגות אסטרטגית, מקצועית ושקולה, ושלא מעוניינות להיכנס לשותפויות מסוכנות. הפעילות שלנו צומחת ומתרחבת בקצב מהיר. אנו מחויבים לשמירה על הדרך האחראית בה אנו מנהלים את עסקינו.

.

הרכב הדירקטוריון שלנו

דירקטוריון שטראוס מורכב מ-11 דירקטורים, כולל היו"ר ו- 4 דירקטורים בלתי תלויים, ששניים מהם הם דירקטורים חיצוניים. איש מהדירקטורים, כולל היו"ר, איננו חבר בצוות ההנהלה וגם איננו ממלא כל תפקיד בחברה, מה שנחשב לאופן התנהלות טוב למניעת ניגוד עניינים פוטנציאלי. 36% מחברי הדירקטוריון הן נשים, כולל היו"ר, עפרה שטראוס, מבעלי השליטה בקבוצת שטראוס ונכדתם של המייסדים. 8 דירקטורים זוהו כבעלי כישורים פיננסיים וחשבונאיים, כמוגדר ברגולציה.

.

גילאי הדירקטורים שלנו

 

גילדירקטוריםדירקטוריות
פחות מ-6022
גיל 60-7042
מעל 701

.

ועדות הדירקטוריון: לדירקטוריון שלנו 5 ועדות, אשר מסייעות לדירקטוריון במילוי תפקידיו.

ועדהחברי הוועדה
ועדת ביקורת4 דירקטורים, כולל 3 בעלי כישורים פיננסיים ו-3 דירקטורים בלתי תלויים.
ועדת דוחות כספיים וכספים5 דירקטורים, כולם בעלי כישורים פיננסיים ו-3 שהם דירקטורים בלתי תלויים.
ועדת משאבי אנוש ותגמול3 דירקטורים, 2 מהם בלתי תלויים.
ועדת השקעות ומיזוגים ורכישות*7 דירקטורים.

* ועדה זו איננה קבועה ומתכנסת בהתאם לנדרש.

בחירת הדירקטורים: הדירקטורים נבחרים בהתאם לניסיונם המקצועי ולידע הספציפי שלהם בתחום עיסוקה של החברה.

המלצות לדירקטוריון: שטראוס מקיימות אספות כלליות שנתיות, בהן ניתנת אפשרות לבעלי המניות של הקבוצה להעלות נושאים שמעסיקים אותם בפני החברה.

תגמול הדירקטורים וההנהלה הבכירה: לנושאים הקשורים לתגמול דירקטורים, ראו הדוח השנתי שלנו המתפרסם באתר הקבוצה. מדיניות תגמול מנהלים בכירים קושרת בין התגמול לביצועי החברה ומבוססת על יעדים ומדדים מוגדרים לחברה ועל יעדים וביצועים אישיים. ב-2013 נכנס לתוקף תיקון חדש לחוק החברות, המחייב חברות ציבוריות לאמץ נוהל שקוף יותר לקביעת תגמול מנהלים בכירים. התיקון מחייב את הדירקטוריונים של חברות ציבוריות למנות ועדת תגמול, שרוב החברים בה הם דירקטורים בלתי תלויים, ועל פי המלצות הוועדה, לנסח מדיניות תגמול לבעלי המשרה בחברה. המדיניות כפופה לאישור האסיפה כללית של בעלי המניות. כחברה ציבורית, קבוצת שטראוס תידרש לקיים את הוראות התיקון ונערכת לשם כך כנדרש.

פיקוח על ביצועי קיימות: הנהלים לדירקטוריון שלנו לפיקוח על ניהול הביצועים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים שלנו כוללים עדכונים קבועים בנוגע לביצועי קיימות, כמו גם בחינה שנתית של התכנית הכוללת והאסטרטגיה. העדכונים כוללים הערכות סיכונים, ציות לקודי התנהגות וסטנדרטים אתיים. הדירקטורים נותנים משוב על הנושאים השונים והנחיות להנהלה. לדוגמה, ב-2012 הדירקטוריון התמקד באתיקה ובציות, מה שהביא לעדכון הנהלים ותכניות העבודה של ההנהלה. בנוסף, כל אחד מהבורדים של חמש החברות בקבוצת שטראוס מקיים סקירה שנתית בנושאי אחריות תאגידית.

הערכת ביצועי הדירקטוריון: תהליך להערכת ביצועי הדירקטוריון והביצועים הפרטניים של הדירקטורים מבוצע על ידי היו"ר וכולל ראיונות אישיים ובחינת ביצועים עם כל הדירקטורים. התהליך מאפשר לדירקטורים בחינה עצמית והזדמנות לקבל משוב. ההערכה הבאה מתוכננת להתקיים ב-2013.

ניהול סיכונים: ניהול סיכונים בקבוצת שטראוס מתבצע באמצעות מנגנונים שונים, בהם מעורבים המבקר הפנימי של החברה, ועדת הכספים של הדירקטוריון, והמנהל שהוא אחראי על ניהול סיכונים בחברה. בנוסף לביקורות תקופתיות המבוצעות על ידי המבקר הפנימי, קיימים צוותים בכל היחידות העסקיות הרלוונטיות, שתפקידם לנתח ולהעריך את הסיכונים ולהציע אמצעים מתאימים להגנה מפניהם. ועדת הביקורת של הדירקטוריון מפקחת ומעריכה סיכונים על בסיס קבוע, בהתאם לדוחות תקופתיים המועברים אליה. לפרטים נוספים בנושא ניהול סיכונים, ראו הדוח השנתי שלנו.

תשתיות ציות: ביקורות כלל ארגוניות מבוצעות על ידי מבקר בלתי תלוי אחת לשנתיים בכל אתר ובכל יחידה עסקית בפעילות הגלובלית שלנו. תכנית ביקורת פנים זו נקבעת על סמך הערכות סיכונים שמבוצעות על ידי הקבוצה, והיא מכסה את כל היבטי הציות, כולל מניעת שחיתות. ב-2011-2012, 64% מהאתרים והיחידות העסקיות שלנו בעולם עברו ביקורת לניטור ציות לחוקים ולתקנות ולמדיניות החברה. הביקורת כיסתה את תחומי האתיקה, מניעת הטרדה מינית, בטיחות, ביצועים סביבתיים, בטיחות במזון, אבטחת מידע, זכויות במקום העבודה וזכויות עובדים, וכן מדיניות תרומות. ממצאי הביקורת הצביעו על הצורך בשיפור התקשורת עם העובדים בנושאי אבטחת מידע, הקו החם לנושאי אתיקה ונושאים משניים נוספים. בנוסף, ב-2012 שטראוס קפה יישמה מספר תכניות ציות הקשורות לתקנות למניעת שחיתות, לחוק פרקטיקות השחיתות בחו"ל האמריקני (U.S. Foreign Corruption Practices Act – FCPA), לחוק הבריטי למניעת שוחד (UK Bribery Act) ולאכיפת אבטחה. פעילות מעקב בכל התחומים תתקיים ב-2013.

מימשל תאגידי