אינדקס תוכן GRI G4

גילויים סטנדרטיים כלליים

G4גילויים סטנדרטיים כללייםפרקבקרה חיצונית
אסטרטגיה וניתוח
G4-1הצהרה מאת מקבל ההחלטות הבכיר ביותר בארגון. דבר הנהלת הקבוצהללא
פרופיל ארגוני
G4-3שם הארגוןאודות קבוצת שטראוסללא
G4-4המותגים, המוצרים והשירותים העיקריים.אודות קבוצת שטראוסללא
G4-5מיקום מטה הארגון.אודות קבוצת שטראוסללא
G4-6מספר המדינות בהן הארגון פועל ושמות המדינות בהן לארגון פעילות מהותית. אודות קבוצת שטראוסללא
G4-7אופי הבעלות והמבנה המשפטי.אודות קבוצת שטראוסללא
G4-8השווקים אותם הארגון משרת.אודות קבוצת שטראוסללא
G4-9היקף הארגון.ראו למטה ללא
G4-10סה"כ עובדים לפי הסכמי עבודה ומגדר. ראו למטה ללא
G4-11אחוז העובדים מתוך כלל העובדים, המכוסים על ידי הסכמים קיבוציים.46% מכוח העבודה הגלובלי שלנו מועסק על פי הסכמים קיבוציים.ללא
G4-12תיאור שרשרת האספקה של הארגוןשרשרת אספקה אחראיתללא
G4-13שינויים מהותיים בתקופת הדיווח בגודל הארגון, במבנה שלו, בבעלות בו או בשרשרת האספקה שלו.לא אירעו שינויים מהותיים בארגון המלך תקופת הדיווח.ללא
G4-14האם וכיצד הגישה או העיקרון של נקיטת אמצעי זהירות מטופלים על ידי הארגון.ניהול סיכוניםללא
G4-15פירוט אמנות או עקרונות כלכליים, סביבתיים וחברתיים או יוזמות אחרות שפותחו מחוץ לארגון, אותם הארגון אימץ או בהם הוא תומך.מעורבות עם ארגונים תעשייתיים וחברתייםללא
G4-16פירוט חברות בארגונים (כגון ארגונים מגזריים) או ארגוני תמיכה לאומיים או בינלאומיים.מעורבות עם ארגונים תעשייתיים וחברתייםללא
היבטים מהותיים וגבולותיהם
G4-16פירוט של כל הישויות הכלולות בדוחות הכספיים או במסמכים מקבילים של הארגון. הערות לאיסוף הנתונים.

ישויות הכלולות בדוחות הכספיים ואינן כלולות בדוח זה:
• פעילות שטראוס מים בסין (שותפות עם האייר) ובאנגליה (שותפות עם וירג'ין) אינה כלולה בדוח זה.
• פעילות זכייני מקס ברנר בישראל, באוסטרליה, בפיליפינים ובסינגפור.
• פעילות אובלה במקסיקו.
ללא
G4-17הסבר של התהליך שיושם בהגדרת תוכן הדוח וגבולות ההיבטים..אודות הדיווח שלנוללא
G4-18פירוט של כל ההיבטים המהותיים שזוהו בתהליך הגדרת תוכן הדוח.סוגיות קיימות בעלות עדיפות עליונהללא
G4-19לגבי כל היבט מהותי, ציון גבול ההיבט בתוך הארגון .ראו למטה ללא
G4-20לגבי כל היבט מהותי, ציון גבול ההיבט מחוץ לארגון.ראו למטה ללא
G4-21השפעתם של ניסוחים מחדש של מידע שנמסר בדוחות קודמים.אין כל ניסוח מחדש של מידע שנמסר בדוחות קודמים.ללא
G4-22שינויים מהותיים לעומת תקופות דיווח קודמות בהיקף ובגבולות ההיבטים.אין שינויים מהותיים בהיקף ובגבולות ההיבטים לעומת תקופות דיווח קודמות.ללא
מעורבות מחזיקי עניין
G4-24פירוט קבוצות מחזיקי העניין עמן הארגון מקיים קשרים.מעורבות מחזיקי ענייןללא
G4-25ציון הבסיס לזיהוי ובחירת מחזיקי עניין לקיום קשרים.מעורבות מחזיקי ענייןללא
G4-26תיאור הגישה של הארגון למעורבות מחזיקי עניין.מעורבות מחזיקי ענייןללא
G4-27ציון נושאים וחששות מרכזיים שהועלו דרך המעורבות עם מחזיקי העניין.שולחן עגול בהשתתפות מומחים.
סוגיות קיימות בעלות עדיפות עליונה.
דברי ארון קרמר.
ללא
פרופיל הדוח
G4-28תקופת הדיווח .אודות הדיווח שלנוללא
G4-29תאריך הדוח הקודם האחרון.אודות הדיווח שלנוללא
G4-30מחזור הדיווח.אודות הדיווח שלנוללא
G4-31ציון איש קשר לשאלות בנוגע לדוח או לתוכנו.דניאלה פרוסקי-שיאון
מנהלת אחריות תאגידית גלובלית
קבוצת שטראוס
הסיבים 49, פתח-תקווה 49517
daniela.sion@strauss-group.com
ללא
G4-32רמת הדיווח בה הארגון בחר.אודות הדיווח שלנו.
אינדקס ה-GRI
דוח זה לא עבר בקרה על ידי גורם חיצוני.
ללא
G4-33מדיניות הארגון והפרקטיקה הנוכחית שלו בעניין לבקרת הדוח על ידי גורם חיצוני.אודות הדיווח שלנוללא
ממשל תאגידי
G4-34ציון מבנה הממשל התאגידי של הארגון.ממשל תאגידי ואתיקה.
החזון והערכים שלנו.
ללא
אתיקה וציות
G4-56תיאור של ערכי הארגון, עקרונותיו, הסטנדרטים ונורמות ההתנהגות שלו כדוגמת קוד התנהגות וקוד אתי.החזון והערכים שלנו.
אתיקה.
ללא

G4-9: היקף הארגון

 

מספר עובדים: ראה תשובתנו ל-G4-10 להלן

מספר פעילויות: ראה הערות לאיסוף הנתונים לעיל

מכירות נטו: ראה פרק אודות קבוצת שטראוס

הכנסות נטו: ראה פרק אודות קבוצת שטראוס

סך המאזן: ראה הדוח השנתי לשנת 2013

כמות המוצרים והשירותים אותם אנו מספקים: ב-2013 סיפקנו קרוב ל-500,000 טון מוצרי מזון ומשקאות

.

.

G4-10: עובדים

 

 20122013
מספר עובדים לפי מגדר
גברים6,9397,394
נשים5,2435,162
סה"כ עובדים12,18212,556
סה"כ עובדים לפי הסכמי עבודה
הסכם קבוע11,97911,928
הסכם זמניהסכם זמני628
סה"כ עובדים12,18212,556
סה"כ עובדים לפי סוג
עובדים במשרה מלאה11,54011,014
עובדים במשרה חלקית8231,542
סה"כ עובדים12,18212,556

סה"כ עובדים לפי אזורים ומגדר20122013
גבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כ
ברזיל2,7031,3564,0592,9971,4364,433
אירופה8898891,4909946681,662
ישראל2,7952,8635,6582,8062,5885,394
ארה"ב5525529755974701,067
סה"כ עובדים6,9395,24312,1827,3945,16212,556

 כוח עבודה כולל לפי עובדים, ועובדים שאינם מוכרים כעובדי החברה, ולפי מגדר2013
גבריםנשיםסה"כ
עובדים7,3945,16212,556
עובדים שאינם מוכרים כעובדי החברה 401356756
עובדים שאינם מוכרים כעובדי החברה 7,7955,51813,312

 

בשטראוס ישראל, הפצת המוצרים לנקודות מכירה קמעונאיות קטנות מבוצעת על ידי 256 מפיצים עצמאיים, אשר עובדים עם שטראוס באופן בלעדי. כאשר לוקחים בחשבון את פורטפוליו המוצרים השלם שלנו לאורך השנה, אין הבדלים עונתיים מובהקים.


G4-20: גבולות היבטים פנימיים / G4-21 גבולות היבטים חיצוניים

 

היבטים מהותיים (G4-19)קטגוריה / היבט / אינדיקטורגבול
אורח חיים בריאחברתי: חברה: קהילות מקומיות: G4-SO1חיצוני: משפיע על הצרכנים בכל השווקים בהם אנו פועלים
חברתי: חברה: מזון בריא ושווה לכל כיס: FP4
חברתי: אחריות למוצרים: בריאות ובטיחות לקוחות: FP6
כלכלי: השפעות כלכליות עקיפות: G4-EC8
כלכלי: השפעות כלכליות עקיפות: FP7
צמצום צריכת משאבים ופסולת בשרשרת הערך שלנוסביבתי: חומרים: G4-EN1חיצוני: משפיע על הקיימות הסביבתית בכל השווקים שלנו
סביבתי: אנרגיה: G4-EN3
סביבתי: אנרגיה: G4-EN5
סביבתי: מים: G4-EN8
סביבתי: פליטות: G4-EN15
סביבתי: פליטות: G4-EN16
סביבתי: פליטות: G4-EN18
סביבתי: פליטות: G4-EN20
סביבתי: פליטות: G4-EN21
סביבתי: קולחין ופסולת: G4-EN22
סביבתי: קולחין ופסולת: G4-EN23
סביבתי: כללי: G4-EN31
סימון מוצרים ברור ושיווק אחראיחברתי: אחריות למוצרים: סימון מוצרים ושירותים: G4-PR3חיצוני: משפיע על הצרכנים בשווקים בהם אנו פועלים
חברתי: אחריות למוצרים: סימון מוצרים ושירותים: G4-PR5
חברתי: תקשורת שיווקית: G4-PR7
חברתי: אחריות למוצרים: סימון מוצרים ושירותים: FP8
שרשרת אספקה אחראיתכלכלי: פרקטיקות רכש: FP1חיצוני: משפיע על ספקים וכלכלות בשווקים בהם אנו פועלים
כלכלי: פרקטיקות רכש: FP2
גיוון בכל מה שאנחנו עושיםחברתי: גיוון ושוויון הזדמנויות: G4-LA12פנימי: משפיע על העובדים שלנו ועל הצמיחה האישית וההזדמנויות שלהם
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: תגמול שווה לנשים וגברים: G4-LA13
חברתי: חברה: קהילות מקומיות: G4-SO1
כלכלי: פרקטיקות רכש: G4-EC9
השקעה בעובדים שלנוחברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: תעסוקה: G4-LA1פנימי: משפיע על העובדים שלנו, על בטיחותם ורווחתם, ועל הצמיחה האישית וההזדמנויות שלהם
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: בריאות תעסוקתית G4-LA6
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: הדרכה וחינוך: G4-LA10
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: הדרכה וחינוך: G4-LA11

.

גילויים סטנדרטיים ספציפיים

 

היבטים מהותיים (G4-19)גילויים בדבר גישת ההנהלה ואינדיקטוריםעמוד/קישוריתנתונים שהושמטובקרה חיצונית
אורח חיים בריאחברתי: חברה: קהילות מקומיות: G4-SO1
אחוז הפעילויות בהן יושמה מעורבות קהילתית, הערכת ההשפעות ותכניות לפיתוח
תמיכה בקהילה.

100% מהחברות שלנו מפעילות תכניות מעורבות קהילתית.
ללא
חברתי: חברה: מזון בריא ושווה לכל כיס: FP4
אופיין, היקפן ויעילותן של תכניות ופרקטיקות אשר מקדמות אורח חיים בריא.
קידום אורח חיים בריא.
העלאת המודעות לאורח חיים בריא.
ללא
חברתי: אחריות למוצרים: בריאות ובטיחות לקוחות: FP6
חברתי: אחריות למוצרים: בריאות ובטיחות לקוחות: FP6
אחוז מכמויות המכירה הכוללות של מוצרי צריכה לפי קטגוריות מוצר, שהם בעלי תכולה מופחתת של שומן רווי, שומן טראנס, נתרן וסוכרים.
קידום אורח חיים בריא.
העלאת המודעות לאורח חיים בריא.
ללא
חברתי: אחריות למוצרים: בריאות ובטיחות לקוחות: FP6
כלכלי: השפעות כלכליות עקיפות: G4-EC8
השפעות כלכליות עקיפות מהותיות, כולל היקף ההשפעה.
נתונים ספציפיים לפי מכירות וקטגוריות אינם זמינים. הנושא נמצא בפיתוח וידווח ב-2015ללא
כלכלי: השפעות כלכליות עקיפות: G4-EC8
השפעות כלכליות עקיפות מהותיות, כולל היקף ההשפעה.
קידום אורח חיים בריא.ללא
כלכלי: השפעות כלכליות עקיפות: FP7
אחוז מכמויות המכירה הכוללות של מוצרי צריכה לפי קטגוריות מוצר נמכרות, אשר מכילים כמויות מוגדלות של סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרלים, פיטוכימיקלים או תוספי מזון פונקציונליים.
נתונים ספציפיים לפי מכירות וקטגוריות אינם זמינים. הנושא נמצא בפיתוח וידווח ב-2015ללא
צמצום צריכת משאבים ופסולת בשרשרת הערך שלנוסביבתי: חומרים: G4-EN1
שימוש בחומרים לפי משקל או כמות
ראו למטההנתונים מדווחים עבור שימוש בחומרי גלם בישראל בלבד.ללא
סביבתי: אנרגיה: G4-EN3
צריכת אנרגיה בארגון
ראו למטהללא
סביבתי: אנרגיה: G4-EN5
עצימות אנרגטית
ראו למטהללא
סביבתי: מים: G4-EN8
שאיבת מים כוללת לפי מקורות
ראו למטהללא
סביבתי: פליטות: G4-EN15
פליטות גזי חממה ישירות (מכלול 1)
ראו למטהללא
סביבתי: פליטות: G4-EN16
פליטות גזי חממה עקיפות (מכלול 2)
ראו למטהללא
סביבתי: פליטות: G4-EN18
עצימות פליטות גזי חממה
ראו למטהללא
סביבתי: פליטות: G4-EN20
חומרים מדללי אוזון
ראו למטהללא
סביבתי: פליטות: G4-EN21
פליטות מזהמי אוויר NOx, SOx), חומר חלקיקי)
ראו למטהללא
סביבתי: קולחין ופסולת: G4-EN22
רמות מזהמים כוללות במי שפכים
ראו למטהללא
סביבתי: קולחין ופסולת: G4-EN23
משקל כולל של פסולת לפי סוג ואופן היפטרות.
ראו למטהללא
סביבתי: כללי: G4-EN31
הוצאות והשקעות כוללות בהגנת הסביבה לפי סוג.
הפחתת צריכת משאבים ופסולת.הנתון מתייחס לסה"כ ההוצאות על הגנת הסביבה, ללא הפרדה על פי סוג ההוצאה.ללא
סימון מוצרים ברור ושיווק אחראיחברתי: אחריות למוצרים: סימון מוצרים ושירותים: G4-PR3
מידע וסימון מוצרים ושירותים.
שקיפות מוצריתללא
חברתי: אחריות למוצרים: סימון מוצרים ושירותים: G4-PR5
סקרים למדידת שביעות רצון לקוחות.
שביעות רצון לקוחות ושירות לקוחותללא
חברתי: תקשורת שיווקית: G4-PR7
אי קיום התקנות בנוגע לתקשורת שיווקית.
לא התרחשו מקרים של אי קיום תקנות.ללא
חברתי: אחריות למוצרים: סימון מוצרים ושירותים: FP8
מדיניות ופרקטיקה לעניין תקשורת לצרכנים בנוגע לרכיבים ומידע תזונתי, שהן מעבר לדרישות החוק.
שקיפות מוצריתללא
שרשרת אספקה אחראיתכלכלי: פרקטיקות רכש: FP1
אחוז מכמויות הרכש מאת ספקים אשר מקיימים את מדיניות הקיימות של החברה.
ראו למטהנתון זה מתייחס בשלב זה לספקינו בישראל בלבד.ללא
כלכלי: פרקטיקות רכש: FP2
אחוז מכמויות הרכש שאושרו כעומדים בתקני ייצור אחראיים אמינים, מוכרים ברמה הבינלאומית, בפירוט לפי תקנים.
ראו למטהנתון זה מתייחס בשלב זה לרכש הקקאו והקפה בלבד.ללא
גיוון בכל מה שאנחנו עושיםחברתי: גיוון ושוויון הזדמנויות: G4-LA12
הרכב גופי הממשל התאגידי ופירוט עובדים בכל קטגורית עובדים לפי מין, קבוצת גיל, השתייכות לקבוצת מיעוט ואינדיקטורים נוספים לגיוון.
ממשל תאגידי.

ראו למטה
ללא
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: תגמול שווה לנשים וגברים: G4-LA13
היחס בין שכר הבסיס והתגמול של נשים לבין אלו של גברים.
ראו למטהללא
חברתי: חברה: קהילות מקומיות: G4-SO1
אחוז הפעילויות בהן מיושמות מעורבות קהילתית, הערכת השפעות ותכניות פיתוח.
קידום נשים ועסקים בקהילה שלנו.
%100 מהחברות שלנו מפעילות תכניות מעורבות קהילתית.
ללא
כלכלי: פרקטיקות רכש: G4-EC9
אחוזי ההוצאה על ספקים מקומיים באתרי פעילות מהותיים.
שרשרת אספקה אחראיתללא
השקעה בעובדים שלנוחברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: תעסוקה: G4-LA1
מספר כולל ושיעורי גיוס עובדים חדשים ותחלופת עובדים לפי קבוצות גיל, מין ואזורים.
ראו למטהללא
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: בריאות תעסוקתית G4-LA6
סוגי פציעות ושיעורי פציעות, מחלות תעסוקתיות, ימים אבודים והיעדרויות, וסה"כ מקרי מוות קשורים לעבודה.
ראו למטה• הנתונים אינם מדווחים לפי מגדר.
• נתוני היעדרות חסרים ממספר אתרים.
ללא
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: הדרכה וחינוך: G4-LA10
תכניות לניהול כישורים ולמידה לאורך החיים, התומכות בברות ההעסקה של העובדים ומסייעות להם בניהול סיום הקריירה.
מנהיגות, פיתוח והדרכהללא
חברתי: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת: הדרכה וחינוך: G4-LA11ראו למטהללא

 

G4-EN1: חומרים

 

להלן פירוט כמויות ארבעת הרכיבים העיקריים ששימשו את שטראוס ישראל ב-2013. נתונים לגבי רכישות גלובליות ואתרים אחרים אינם זמינים בעת הזו. אנחנו שוקדים על שיפור תהליכי הנתונים שלנו וצפויים להרחיב את הדיווח שלנו ביחס לאינדיקטור זה בשנים הבאות.

 ארבעת הרכיבים העיקריים – שטראוס ישראלטון
קקאו4,988
חומוס4,315
סוכר16,058
שמן צמחי4,383

.

G4-EN3: צריכת אנרגיה

 

צריכת אנרגיהכל הנתונים בג'יגהגאול
צריכת דלק ממקורות שאינם מתחדשים (מכלול 1)2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)
גז טבעי 413,503403,040421,510591,81740%
מזוט 135,762140,796161,684134,05317%-
דיזל94,37396,90195,70791,7284%-
אתנול 7251,1751,25553557%-
גפ"מ287,930289,898281,495298,1926%
בנזין137,325117,527139,298141,0101%
סה"כ צריכת דלק ממקורות שאינם מתחדשים1,069,6181,049,3371,100,9491,257,33514%
צריכת דלק ממקורות מתחדשים – ביומסה מפסולת קפה (מכלול 1)86,52091,31729,73475,323153%
סה"כ צריכת דלק ממקורות מתחדשים ושאינם מתחדשים 1,156,138 1,140,6541,130,683 1,332,657 18%
חשמל קנוי מרשת החשמל (מכלול 2)482,608460,340473,932504,8557%
סה"כ צריכת אנרגיה (מכלול 1 ומכלול 2)1,638,746 1,600,9941,604,6151,837,51215%

הערות:

  • איננו קונים חימום, קירור או קיטור, ואיננו מוכרים חשמל, חימום, קירור או קיטור.
  • נתונים סביבתיים מפעילות מקס ברנר בארה"ב אינם זמינים.
  • השימוש בביומסה ממוץ פולי קפה עלה ב-2013 עקב היות הדוד לייצור ביומסה במצב תפעולי לאורך השנה כולה. ב-2012, הדוד לא היה תקין במשך חלק מהשנה.
  • העלייה הכוללת בצריכת אנרגיה ב-2013 מוסברת בעיקר על ידי הכללת אתרים שלא דווחו בעבר: רוסיה, גרמניה והולנד.

.

G4-EN5: צריכת אנרגיה יחסית

 

צריכת אנרגיה יחסית כל הנתונים בג'יגהגאול לטון ייצור
2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)
מכלול 1 2.462.632.402.6912%
מכלול 21.031.061.001.011%
סה"כ צריכת אנרגיה יחסית3.493.493.403.709%

.

חישוב צריכת אנרגיה יחסית

 

צריכת האנרגיה היחסית שלנו מחושבת לטון ייצור עבור שטראוס ישראל, שטראוס קפה וסברה, שלוש החברות היצרניות בעלות תפוקות הניתנות למדידה בטון. חברות אלו מייצגות למעלה מ-97% מצריכת האנרגיה של שטראוס. היחס כולל את כל מקורות האנרגיה באתרים הרלוונטיים.

הערות: צריכת האנרגיה היחסית עלתה עקב הוספת מפעל אחד בגרמניה, המייצר קפה נמס מיובש בהקפאה. למרות שהוא אחראי ל-2% בלבד מסך כל נפחי הייצור, צריכת האנרגיה היא כמעט 10% מהצריכה הכוללת של קבוצת שטראוס. עקב אופי הייצור של תהליך הייבוש בהקפאה, כל ההשפעות הסביבתיות הן גבוהות הרבה יותר מפעילויות ייצור אחרות בקבוצה. אנחנו ממשיכים לנתח את ההשפעות הללו באופן מפורט, כולל ניתוחי מחזור חיי המוצר שבוצעו על מוצרי קפה ב-2013, לשם זיהוי הזדמנויות לצמצום ההשפעות.

.

G4-EN8: צריכת מים

 

שאיבת מיםכל הנתונים במ"ק
2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)
סה"כ מים שנשאבו ממקורות אספקה עירוניים ומרשויות מים אחרות
ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

1,635,699
סה"כ מים שנשאבו ממי תהום
ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.
85,828
סה"כ מים שנשאבו 1,206,4361,438,6781,506,4101,721,52714%
עצימות מים לטון ייצור3.053.323.283.548%

.

חישוב צריכת מים יחסית

 

צריכת המים היחסית שלנו מחושבת לטון ייצור עבור שטראוס ישראל, שטראוס קפה וסברה, שלוש החברות היצרניות בעלות תפוקות בטון. שלוש החברות הללו מייצגות למעלה מ-99% מצריכת המים של קבוצת שטראוס.

הערות: צריכת המים האבסולוטית עלתה עקב הוספת אתרים – ראה הערה לעניין צריכת אנרגיה לעיל. בדומה, עלתה צריכת המים היחסית. מפעל הקפה שלנו בגרמניה צרך 13% מסך כל צריכת המים של הקבוצה ב-2013, בעוד שסיפק 2% בלבד מסך כל נפחי הייצור.

.

G4-EN15: פליטות גזי חממה (מכלול 1) / G4-EN16: פליטות גזי חממה (מכלול 2)

 

פליטות גזי חממהכל הנתונים בטון שווה ערך פחמן דו חמצני (CO2e)
פליטות ישירות של גזי חממה (מכלול 1)2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)
גז טבעי 23,19722,27823,29932,71240%
מזוט 10,57310,99012,62010,46317%-
דיזל 6,9907,2767,2346,9144%-
אתנול 5183893857%-
גפ"מ18,65318,82118,27919,3526%
בנזין9,4828,2829,8169,9121%
ביומסה מפסולת קפה00000%
סה"כ פליטות ישירות של גזי חממה68,94667,73071,33779,39211%
פליטות עקיפות של גזי חממה (מכלול 2)
חשמל קנוי מרשת החשמל85,95882,84388,43282,1687%-
סה"כ פליטות גזי חממה (מכלול 1 ומכלול 2)154,904150,573159,769161,5601%

 

בסיס הדיווח לעניין פליטות גזי חממה

גזי החממה שנכללו בחישוב CO2e הם פחמן דו חמצני (CO2), מתאן (CH4) וחמצן דו חנקני (N2O). פקטורי פליטת דלק נלקחים מבסיס הנתונים  IPCC Emissions Factor Database(הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים). פקטורי פליטת חשמל עבור ישראל, גרמניה ורומניה נלקחים מרשתות החשמל הארציות. כל יתר פקטורי פליטת חשמל הם בהתאם לפרוטוקול גזי חממה. לעניין פליטות בישראל נלקחו התעריפים המפורסמים על ידי חברת החשמל לשנת הדיווח. שנים קודמות (2010-2011) חושבו מחדש על מנת לשקף זאת.

הערות: פליטות גזי חממה אבסולוטיות עלו עקב הוספת אתרים – ראה הערה לעניין צריכת אנרגיה לעיל. בדומה, עלתה עצימות פליטות גזי החממה. מפעל הקפה שלנו בגרמניה ייצר 7.4% מסך כל פליטות גזי החממה על ידי הקבוצה ב-2013, בעוד שסיפק 2% בלבד מסך כל נפחי הייצור.

.

G4-EN18: דיווח פליטות גזי חממה יחסי

פליטות גזי חממה יחסית לטון מוצרכל הנתונים בטון שווה ערך פחמן דו חמצני ((CO2e לטון מוצר
2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)
מכלול 1 0.1530.1560.1510.1596%
מכלול 20.1870.1910.1750.1646%-
סה"כ פליטות גזי חממה יחסית לטון מוצר0.3400.3500.3260.3261%-

חישוב פליטות גזי חממה יחסי

פליטות גזי החממה היחסיות שלנו מחושבות לטון מוצר  עבור שטראוס ישראל, שטראוס קפה וסברה, שלוש החברות היצרניות בעלות תפוקות ייצור בטון. שלוש החברות הללו מייצגות 97% מפליטות גזי החממה של קבוצת שטראוס. היחס כולל פליטות מכל מקורות הדלק, החשמל והאנרגיה המתחדשת באתרים הרלוונטיים.

הירידה הקלה ברמת הפליטות לטון מוצר משקפת שינויים קלים בתמהיל האנרגיה הישירה ב-2013 – שיעור מוגדל של גז טבעי.

.

G4-EN20: חומרים מדללי אוזון

פליטות חומרים מדללי אוזון
2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)
פליטות חומרים מדללי אוזון (כולל R-22, 507, 407c, R-410A)6,06815,7917,02313,29689%

.

G4-EN21: מזהמי אוויר

פליטות מזהמי האוויר (NOx, SOx, PM)כל הנתונים בטון
2010201120122013שינוי לעומת 2010 (%)
תחמוצות חנקן (NOx)939313911021%-
תחמוצות גפרית (SOx)1381321661519%-
חומר חלקיקי מרחף (PM)2827222616%
סה"כ פליטות מזהמי אוויר25925132732712%-

.

G4-EN22: מזהמי מי שפכים

מזהמים במי שפכיםכל הנתונים בטון
2010201120122013שינוי לעומת 2010 (%)
כלל מוצקים מרחפים (TSS)7211,92192166228%-
צריכת חמצן כימית (COD)2,6561,3682,4142,2845%-
צריכת חמצן ביולוגית (BOD)1,4891,3701,1281,0636%-
סה"כ מזהמים במי שפכים4,8664,6584,4634,00910-

 .

G4-EN23: קולחין ופסולת

סה"כ פסולת מסוכנת ושאינה מסוכנתכל הנתונים בטון
2010201120122013שינוי לעומת 2012 (%)% מסה"כ פסולת 2013
פסולת לשימוש חוזר42,01641,93247,72854,19814%73%
פסולת למיחזור4,78114,0959,6297,63821%-10%
פסולת להטמנה14,85714,85715,36712,37419%-17%
פסולת מסוכנת להטמנה בטוחה3.761.033.7447.651174%0.1%
סה"כ פסולת מסוכנת ושאינה מסוכנת61,65870,85272,728
74,2572%100%

 

הסבר לעלייה בפסולת מסוכנת

שני אתרים של שטראוס קפה (נובה וסנטה לוצ'יה) אחראים ל-23 טון מתוך העלייה בפסולת מסוכנת, היות שהם ביצעו ניקיון חד-פעמי של מתקני הטיפול בשפכים, והאתר החדש בגרמניה שהוסף דיווח על 3 טון פסולת מסוכנת.

FP1: פרקטיקות רכש

בישראל, 1,435 מתוך סך כל 3,272 ספקים חתמו על האמנה החברתית של שטראוס ישראל (44%), נתון המייצג למעלה מ-50% מכמויות הרכש שלנו.

FP2: פרקטיקות רכש

 

קפה: ב-2013, 6% מסך כל רכש הקפה שלנו היה קפה בר קיימא באישור C4.

קקאו: בשטראוס ישראל, 100% מצריכת הקקאו נרכשים מספקים מאושרים על פי תקן מוכר. 59% מאספקת הקקאו של מקס ברנר נרכשים ממקורות ברי קיימא (דרך התכנית Barry Callebaut Quality Partner Program ופרויקט Biolands).

.

G4-LA12: גיוון ושוויון הזדמנויות

גיוון עובדים – מגדר20122013
גבריםנשיםגבריםנשים
הנהלה בכירה67%33%73%27%
מנהלים בדרג ביניים62%38%61%39%
מי שאינם מנהלים56%44%58%42%
סה"כ עובדים57%43%59%41%

גיוון עובדים – קבוצות גיל20122013
מתחת לגיל 30גילאי
30-50
מעל גיל 50מתחת לגיל 30גילאי
30-50
מעל גיל 50
הנהלה בכירה2%71%27%2%58%40%
מנהלים בדרג ביניים9%79%12%41%53%6%
מי שאינם מנהלים36%51%13%50%40%10%
סה"כ עובדים32%55%13%49%42%9%

גיוון עובדים – קבוצות מיעוט20122013
גבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כ
הנהלה בכירה5%9%6%9%15%10%
מנהלים בדרג ביניים3%1%2%4%3%4%
מי שאינם מנהלים14%12%13%12%10%11%
סה"כ עובדים12%10%11%10%9%10%

גיוון עובדים – בעלי מוגבלויות20122013
גבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כ
הנהלה בכירה2.3%0.0%1.5%2.9%0.0%2.1%
מנהלים בדרג ביניים0.5%0.3%0.4%1.7%0.7%1.3%
מי שאינם מנהלים1.4%1.0%1.2%1.8%1.4%1.6%
סה"כ עובדים1.2%0.9%1.1%1.8%1.3%1.6%

 .

 

G4-LA13: תגמול שווה לנשים וגברים

גיוון עובדים – יחס שכר בסיס גברים לנשים (האחוז משקף את רמת שכרה נשים ביחס לשכר הגברים)20122013
הנהלה בכירהמנהלים בדרג בינייםמי שאינם מנהליםהנהלה בכירהמנהלים בדרג בינייםמי שאינם מנהלים
ברזיללא דווחלא דווח82%92%89%89%
אירופהאין נשים83%88אין נשים74%83%
ישראל88%90%78%77%83%81%
ארה"ב95%108%89%58%81%87%
סה"כ שטראוס91%93%84%76%82%87%

הערות:

מידע לגבי קופי טו גו לא היה זמין לפי קטגוריות עובדים. הנתון הוערך על סמך הנתונים ל-2012. אתרי רוסיה ויטבתה אינם נכללים בנתונים הללו היות שהמידע לא היה זמין.


G4-LA1: פרקטיקות תעסוקה ועבודה הוגנת:

 

עובדים חדשים לפי גיל ב-2013
20122013שיעור עובדים חדשים ב-2013 (גברים)שיעור עובדים חדשים ב-2013 (נשים)שיעור כולל של עובדים חדשים (%)
גבריםנשיםגבריםנשים
מתחת לגיל 301,2729751,5851,11512.62%8.88%21.50%
גילאי 30-508375139725547.74%4.41%12.15%
מעל גיל 50502377420.61%0.33%0.95%
סה"כ עובדים2,1591,5112,6341,71120.98%13.63%34.60%
עובדים חדשים לפי אזורים ב-2013
20122013שיעור עובדים חדשים ב-2013 (גברים)שיעור עובדים חדשים ב-2013 (נשים)שיעור כולל של עובדים חדשים (%)
גבריםנשיםגבריםנשים
ברזיל9555191,1164688.89%3.73%12.62%
אירופה2191122441531.94%1.22%3.16%
ישראל7576879558137.61%6.47%14.08%
ארה"ב2281933192772.54%2.21%4.75%
סה"כ עובדים2,1591,5112,6341,71120.98%13.63%34.60%
תחלופת עובדים לפי גיל ב-2013
20122013שיעור תחלופה ב-2013 (גברים)שיעור תחלופה ב-2013 (נשים)שיעור תחלופה כולל (%)
גבריםנשיםגבריםנשים
מתחת לגיל 301,343 9749721,1377.74%9.06%16.80%
גילאי 30-509077287229875.75%7.86%13.61%
מעל גיל 5070911242050.99%1.63%2.62%
סה"כ עובדים2,3201,7931,81820514.48%18.55%33.03%
תחלופת עובדים לפי אזורים ב-2013
20122013שיעור תחלופה ב-2013 (גברים)שיעור תחלופה ב-2013 (נשים)שיעור תחלופה כולל (%)
גבריםנשיםגבריםנשים
ברזיל1,0595043848213.06%6.54%9.60%
אירופה2531952221351.77%1.08%2.84%
ישראל7999179211,1387.34%9.06%16.40%
ארה"ב2091772912352.32%1.87%4.19%
סה"כ עובדים2,3201,7931,8182,32914.48%1.87%33.03%

 

.

G4-LA6: בריאות ובטיחות תעסוקתית

פציעות
פציעותשיעור פציעותשיעור שינוי ב-2013 (%)
201120122013201120122013
ברזיל2101822315.06%4.39%5.21%0.82%
אירופה1724171.61%2.37%1.75%0.62%-
ישראל2023582543.47%6.33%4.71%1.62%-
ארה"ב3517273.70%1.74%2.53%0.79%
קבוצת שטראוס4645815293.88%4.93%4.46%0.47%-
ימים אבודים
ימים אבודיםשיעור ימים אבודיםשיעור שינוי ב-2013 (%)
201120122013201120122013
ברזיל3,7018,5206,59589.25%205.45%148.77%56.68%-
אירופה28334263326.77%33.76%65.12%31.36%
ישראל1,6993,7443,11729.23%66.16%57.79%8.37%-
ארה"ב51218151054.07%18.56%47.80%29.23%
קבוצת שטראוס6,19512,78710,85551.78%108.42%91.48%16.94%
היעדרויות
ימי היעדרותשיעור היעדרותשיעור שינוי ב-2013 (%)
201120122013201120122013
אירופה10,8799,95310,4444.12%3.93%4.30%0.37%

 

הערות:

  • פציעות מתייחסות לאלו אשר גרמו לאבדן ימי עבודה. פציעות קלות אינן נכללות.
  • הפציעות מחושבות ל-100 עובדים.
  • נתונים בהתפלגות לפי מגדר אינם זמינים עבור מרבית האתרים בעת הזו.
  • ימי היעדרות אינם מתועדים באתרי שטראוס פרט לאירופה.
  • הנתונים המתייחסים לאירופה כוללים את כל האתרים מלבד רוסיה, היות שהנתונים נמצאים בבדיקה.
  • מחלות תעסוקתיות ספציפיות אינן מתועדות בקבוצה, ועל כן הנתונים כאמור אינם זמינים.

.

G4-LA11: הדרכה וחינוך

 

עובדים שעברו הערכת ביצועים2013
גבריםנשים
הנהלה בכירה145
מנהלים בדרג ביניים352248
מי שאינם מנהלים2,8872,566
סה"כ לפי מגדר3,2532,819
סה"כ לקבוצה6,071
אחוז מכלל העובדים75%

 

אחוז העובדים העוברים הערכות ביצועים ומקבלים סקירות לפיתוח הקריירה על בסיס קבוע

כל חברות קבוצת שטראוס בעולם אינן מנהלות תיעוד של הערכות ביצועים של מי שאינם מנהלים, אם כי ברוב המקרים, אלה נערכות מדי שנה. במספר פעילויות הערכות עובדים הגיעו לקרוב ל-100% מהעובדים. הנתונים דלעיל כוללים מספר אומדנים של שיעורי הערכות עובדים שאינם מנהלים.