ממשל תאגידי

ממשל תאגידי

המחויבות שלנו

קבוצת שטראוס רואה בשמירה על סטנדרטים מובילים של ממשל תאגידי, את אחד העקרונות המנחים בהתנהלותה. מדיניות הממשל התאגידי שלנו מבטיחה שאנו פועלים בהתאם לכל החוקים והתקנות, תוך התבססות על עקרונות ניהול תקין, בישראל וברחבי העולם. קבוצת שטראוס מנוהלת בהתאם לאמות המידה הגבוהות ביותר, ומבססת את פעילותה על עקרונות וערכים כגון מחויבות ליושר, שקיפות, ואחריות לפעולותיה מול מחזיקי העניין השונים שלה.

דירקטוריון הקבוצה וועדותיו

האסטרטגיה והפעילות העסקית של קבוצת שטראוס נמצאות בפיקוח דירקטוריון הקבוצה. הדירקטוריון מונה 11 חברים, בעלי רקע ותחומי התמחות שונים, כולל ארבעה דירקטורים בלתי תלויים ובהם שני דירקטורים חיצוניים (המהווים למעלה משליש מחברי הדירקטוריון), ולא חברים בו נושאי משרה. בדירקטוריון חברים שבעה דירקטורים בעלי מיומנות פיננסית. עופרה שטראוס, יו"ר הדירקטוריון, אינה משמשת כנושאת משרה בהנהלת החברה.

במסגרת הדירקטוריון שלנו פועלות שש ועדות דירקטוריון: ביקורת, כספים, משאבי אנוש ותגמול, אחריות תאגידית, מאזן, השקעות מיזוגים ורכישות. לפרטים נוספים – ראה פרק היבטי ממשל תאגידי בדוח הדירקטוריון של הקבוצה.

תגמול מנהלים בכירים

התגמול השנתי למנהלים הבכירים מבוסס על מנגנון הקושר את התגמול הן לביצועים הכספיים של הקבוצה בהתבסס על יעדים ומדדים מוגדרים והן ליעדים ומדדים איכותיים אישיים. מנכ"ל הקבוצה קובע את היעדים האיכותיים האישיים עבור כל אחד מחברי ההנהלה של הקבוצה, יו"ר הדירקטוריון קובעת את יעדי המנכ"ל וועדת התגמול מאשרת את היעדים שנקבעו.

ממשל תאגידי - יעדים ומדדים מוגדרים

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים בכל תחומי הפעילות שלנו הוא נושא שהחברה החלה לטפל בו באופן מובנה ברמת הקבוצה כולה, לרבות הכנת תוכניות ייעודיות להקטנת הסיכונים במספר תחומים שזוהו כבעלי סיכון גבוה להשגת היעדים של הקבוצה. בוצע תהליך מיפוי על מנת לקבל החלטות בדבר סדרי העדיפות לטיפול בסיכונים השונים ואופן ההתמודדות עם כל תחום. תוכן תוכנית עבודה וניהול הסיכונים יתבצע כחלק משגרת העסקים בשטראוס. התהליך הוא תהליך ארוך טווח, כשהכוונה היא שכל מנהל יחידה יהיה אחראי על ניהול הסיכונים המצויים בתחומו, ועל עדכון ודיווח תקופתי.

תוכנית ציות ואכיפה

החברה מקיימת תוכניות ציות ואכיפה בתחומים הבאים: אתיקה, מניעת הטרדה מינית, סביבת עבודה וזכויות עובדים, איכות הסביבה, בטיחות וגהות בעבודה, אבטחת מידע והגבלים עסקיים. התוכניות באחריות מנהלי המפעלים והאתרים בקבוצה, תוך דיווח חצי שנתי לממונה על האכיפה בקבוצה והכנת דוח מרוכז לוועדת הביקורת של דירקטוריון הקבוצה. מטרת התוכניות היא לוודא קיום הוראות החוק ונהלי החברה בתחומים אלה.

מבקר הפנים בוחן את מימוש ויישום תוכניות הציות והאכיפה של החברה ביחידות העסקיות השונות בהן הוא עורך ביקורת פנים.

הליכים משפטיים

החברה הינה צד לתביעות, תלונות וקנסות בנושאי הפרת דיני עבודה, סימון מוצרים ושיווק מוצרים. מרבית ההליכים אינם מהותיים; לתיאור ההליכים המהותיים שהחברה הייתה צד להם בשנת 2010 ניתן לפנות לדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת 2010.

חברות בארגונים ושותפויות

UN Global Compact – ארגון גג של האו"ם לעסקים המקדמים אחריות תאגידית.

C4 – (Common Code for the Coffee Community Association) שטראוס רוכשת קפה בר קיימא באמצעות ארגון זה.

התאחדות התעשיינים בישראל – שטראוס היא חברה פעילה בהתאחדות התעשיינים בישראל, ושותפה באיגוד תעשיות המזון במסגרת ההתאחדות. אנו לוקחים חלק פעיל בקידום נושאים ופעילויות של ההתאחדות למען כלל ענף המזון בישראל. לאחרונה הוקם פורום עסקי למניעת שוחד בחסות התאחדות התעשיינים, עקב הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה- OECD, ונציג החברה משמש כיו"ר הפורום.

מעלה – שטראוס חברה במנהיגות העסקית של ארגון "מעלה" ומסייעת בקביעת סדר היום והדרך של הארגון ובפיתוח תחום האחריות החברתית-סביבתית בישראל. יו"ר הדירקטוריון של הקבוצה, הגב' עופרה שטראוס מונתה ליו"ר מעלה באוקטובר 2010.

"שביל" – עמותה הפועלת בשיתוף המגזר העסקי, הציבורי והשלישי לשינוי נורמות קיימות והגברת המודעות הציבורית לנושאי שקיפות ואתיקה.

"נגישות ישראל" – העמותה לקידום נגישות ועצמאות הנכים בישראל.

הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה – שהוקם על ידי עמותת תב"ת (תנופה בתעסוקה) מיסודו של ג'וינט ישראל, לשילוב אוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה בישראל.