חזרה

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2012

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
21/11/12

רווח חד פעמי (נטו) ממימוש נכסים בסך של כ –  59 מיליון ש"ח תרם לעליה משמעותית ברווח החשבונאי לתקופה של הרבעון השלישי

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, אמרה היום (21 בנובמבר 2012): "תוצאות הקבוצה ברבעון השלישי של 2012 משקפות את יכולותיה של קבוצת שטראוס, הפועלת בפורטפוליו עסקים מגוון ובינלאומי. החברה ממשיכה להשקיע בפיתוח הפעילות הבינלאומית ובחיזוק מנועי הצמיחה, לצד המשך התייעלות, חדשנות ומתן ערך מוסף משמעותי לצרכן בכל השווקים בהם פעילה החברה, ובפרט בשוק הבית בישראל".

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום: "קבוצת שטראוס מציגה גידול של 26.1% ברווח התפעולי הניהולי ברבעון השלישי של השנה, בזכות ביצועים חזקים במגזר הקפה הבינלאומי ובפעילות סברה, שמכירותיה צמחו ברבעון ב – 34.2%. במקביל, הקבוצה ממשיכה להתמודד עם אתגרים בשוק הבית בישראל ומבצעת עשרות תהליכי התייעלות פנימיים. שטראוס ישראל נמנעה מהעלאות מחיר במוצרי החברה, למעט מספר קטגוריות מצומצם של מוצרי חלב בהן בוצעו העלאות מחיר מידתיות ומחויבות בהלימה לעליית מחיר החלב הגולמי."

נתונים עיקריים לרבעון השלישי וליום 30 בספטמבר 2012

 • המכירות הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח (2.0 מיליארד אשתקד), גידול של 3.1%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 4.4%.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 737 מיליון ש"ח, (שיעור של 35.5% מהמכירות), לעומת 688 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 34.2% מהמכירות), גידול של כ- 7.1%.
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 175 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.4% מהמכירות), לעומת 139 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 6.9% מהמכירות), גידול של 26.1%.
 • הרווח התפעולי הניהולי ברבעון השלישי הושפע לחיוב מהגידול ברווח התפעולי הניהולי של שטראוס קפה (גידול של כ- 27 מיליון ש"ח, מתוכם 24 מיליון ש"ח בפעילות הקפה הבינלאומית), מצמיחה ברווח התפעולי של סברה (גידול של כ- 14 מיליון ש"ח) ומקיטון בהפסד התפעולי של אובלה (תרומה חיובית של כ- 3 מיליון ש"ח). מנגד, העלייה קוזזה כתוצאה מגידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר (תרומה שלילית של כ- 4 מיליון ש"ח), שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, מקיטון במגזר תענוג והנאה (קיטון של כ- 3 מיליון ש"ח), ומקיטון בתוצאות מגזר בריאות ואיכות חיים (קיטון של כ- 1 מיליון ש"ח).
 • הרווח לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון השלישי בכ- 69 מיליון ש"ח (שיעור של 3.3% מהמכירות) בהשוואה לכ- 61 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.0% מהמכירות), גידול של כ- 14.5%.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסך של כ- 171 מיליון ש"ח, לעומת כ- 57 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • החוב נטו ביום 30 בספטמבר 2012  הסתכם ב- 1,613 מיליון ש"ח (לעומת 1,463 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011 ו – 1,671 ביום 30 ביוני 2012).

נתונים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים של השנה

 • המכירות הסתכמו בכ- 6.1 מיליארד ש"ח (5.6 מיליארד ש"ח אשתקד), גידול של 8.0%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 8.7%.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, (שיעור של 35.1% מהמכירות), לעומת 2.0 מיליארד ש"ח אשתקד (שיעור של 35.8% מהמכירות), גידול של כ- 5.8%.
 • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 468 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.7% מהמכירות) בהשוואה לכ- 418 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.4% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ- 11.9%.
 • הצמיחה ברווח התפעולי הניהולי נובעת בעיקר משיפור ברווח התפעולי של שטראוס קפה (גידול של כ- 43 מיליון ש"ח), צמיחה ברווח התפעולי הניהולי בסברה (גידול של כ- 25 מיליון ש"ח), וצמיחה קלה ברווח התפעולי הניהולי של תענוג והנאה (גידול של כ- 1 מיליון ש"ח). מנגד, עלייה זו קוזזה ע"י ירידה בתוצאות בריאות ואיכות חיים (קיטון של כ- 8 מיליון ש"ח), גידול בהפסד התפעולי של מגזר האחר (תרומה שלילית של כ- 7 מיליון ש"ח), שנובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות תפעוליות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, והוצאות הקשורות לבניית פעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית (אובלה) מחוץ לצפון אמריקה (תרומה שלילית של כ- 7 מיליון ש"ח).
 • הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ- 170 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 2.8% מהמכירות) לעומת 170 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.0% מהמכירות) .
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסך של כ- 412 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי בסך של כ- 20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נתונים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי (ניהוליים, במיליוני ש"ח):

פעילות הקבוצה בישראל

קבוצת שטראוס היא החברה השנייה בגודלה בשוק המזון בישראל ונכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 החזיקה על פי סטורנקסט בכ- 11.9% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במדינה (בממוצע במונחי ערך כספי). השוק בישראל הוא שוק הבית של הקבוצה ובו פועלת החברה בתחומים שונים.

מכירות כלל הפעילות של קבוצת שטראוס בישראל כוללת את חטיבות בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה, פעילות הקפה בישראל, פעילות מקס ברנר בישראל ופעילות שטראוס מים ישראל (תמי 4). 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 3,065 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 2,996 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 2.3%. ברבעון השלישי של השנה הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 1,031 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 1,035 מיליוני ש"ח אשתקד, ירידה של כ- 0.4%. 

 

תחום הקפה

להלן היקף מכירות תחום הקפה באזורים הגיאוגרפים המרכזיים ושעורי הצמיחה לרבעונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

 

תשעה חודשים

רבעון שלישי

אזור גאוגרפי

2012

2011

%

% שינוי 

במטבע מקומי*

2012

2011

%

% שינוי 

במטבע מקומי*

קפה ישראל

538

501

7.6

7.6

172

167

3.8

3.8

קפה בינלאומי

ברזיל (1) (2)

1,295

1,152

12.4

20.7

438

454

(3.4)

6.9

מדינות יגוסלביה לשעבר

150

172

(12.7)

(3.4)

56

56

(0.1)

14.6

מדינות ברית המועצות לשעבר

608

492

23.5

19.3

210

186

13.2

8.0

מדינות הבלקן

189

176

7.2

13.7

65

60

9.2

16.6

פולין ואחר

301

284

6.0

11.1

108

99

7.1

7.3

סה"כ קפה בינלאומי

2,543

2,276

11.7

16.9

877

855

2.6

8.4

סה"כ תחום הקפה

3,081

2,777

11.0

15.2

1,049

1,022

2.7

7.6

* שיעור הצמיחה במטבע מקומי מנטרל את השפעת השינוי בשערי החליפין במדינות השונות ביחס לשקל על צמיחת מכירות המדינות.

(1)  מכירות ברזיל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 כוללות מכירות בהיקף של כ- 237 מיליוני ש"ח של קפה ירוק וכ- 52 מיליון ש"ח מכירות תירס. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 נכללו מכירות בסך של כ- 220 מיליוני ש"ח קפה ירוק וכ- 52 מיליון ש"ח מכירות תירס.

(2)  מכירות ברזיל ברבעון השלישי של שנת 2012 כוללות מכירות בהיקף של כ- כ- 66 מיליוני ש"ח של קפה ירוק וכ- 17 מיליון ש"ח מכירות תירס. ברבעון השלישי של שנת 2011 נכללו מכירות בסך של כ- 93 מיליוני ש"ח קפה ירוק וכ- 18 מיליוני ש"ח מכירות תירס.


 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית המבוססת על הדוחות הניהוליים של פעילות חברת הקפה על פי מגזרים מדווחים לרבעון ולתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

תשעה חודשים

רבעון שלישי

2012

2011

%

2012

2011

%

מגזר קפה ישראל

מכירות נטו

538

501

7.6%

172

167

3.8%

רווח תפעולי

64

58

11.7%

20

17

25.6%

% רווח

11.9%

11.6%

12.2%

10.2%

EBITDA

74

70

5.8%

24

21

16.3%

% EBITDA

13.8%

14%

14.1%

12.6%

מגזר קפה בינלאומי

מכירות נטו

2,543

2,276

11.7%

877

855

2.6%

רווח תפעולי

157

120

30.5%

66

42

55.9%

% רווח

6.2%

5.3%

7.5%

4.9%

EBITDA

205

163

25.6%

82

56

46.3%

% EBITDA

8.0%

7.2%

9.3%

6.5%

סה"כ קפה

מכירות נטו

3,081

2,777

11.0%

1,049

1,022

2.7%

רווח תפעולי

221

178

24.3%

86

59

46.3%

% רווח

7.2%

6.4%

 

8.3%

5.8%

 

EBITDA

279

233

19.6%

106

77

37.3%

% EBITDA

9.1%

8.4%

 

10.1%

7.6%

 

 

מכירות

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 3,081 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 2,777 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 11.0%.הצמיחה בנטרול השפעת הפרשי שער הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים בעלייה של כ- 15.2%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים בעלייה של כ- 13.4%.

מכירות תחום הקפה בתשעת החודשים הראשונים של 2012 עלו תודות לצמיחה כמעט בכל הגאוגרפיות בתחום הקפה: צמיחה במכירות בברזיל (גידול של 143 מיליון ש"ח), במדינות ברית המועצות לשעבר (גידול של 116 מיליון ש"ח בעיקר מרוסיה), ישראל (גידול של 37 מיליון ש"ח), פולין (גידול של 17 מיליון ש"ח) ומדינות הבלקן (גידול של 13 מיליון ש"ח בעיקר מרומניה). מנגד, קוזזה העלייה כתוצאה מירידה במכירות תחום הקפה במדינות יגוסלביה לשעבר (קיטון של 22 מיליון ש"ח).

ברבעון השלישי הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 1,049 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 1,022 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של כ- 2.7%. בנטרול השפעת שערי המטבע הסתכמה הצמיחה בכ- 7.6%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת הפרשי שער הסתכמה ברבעון השלישי בכ- 6.3%.

מכירות תחום הקפה ברבעון השלישי של 2012 עלו תודות לצמיחה במכירות במדינות ברית המועצות לשעבר (גידול של 24 מיליון ש"ח בעיקר מרוסיה), פולין (גידול של 9 מיליון ש"ח), מדינות הבלקן (גידול של 5 מיליון ש"ח בעיקר מרומניה) וישראל (גידול של 5 מיליון ש"ח). מנגד, קוזזה העלייה כתוצאה מירידה במכירות תחום הקפה בברזיל (קיטון של 16 מיליון ש"ח).

הרווח הגולמי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בתחום הקפה בכ- 880 מיליוני ש"ח (שיעור של 28.6%) בהשוואה לכ- 823 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.6%) אשתקד, גידול של כ-  6.9%. השיפור ברווח הגולמי נבע מהגידול במכירות, שקוזז בחלקו על ידי עליית מחיר חומרי הגלם של חברת הקפה והגידול בעלויות ייצור אחרות אל מול התקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי בכ- 310 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.6%) בהשוואה לכ- 276 מיליוני ש"ח (שיעור של 27.0%) אשתקד, גידול של כ- 12.5%. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו נבע מהגידול במכירות, מהירידה במחיר הקפה הירוק אל מול הרבעון המקביל אשתקד, מהשפעת תמהיל חיובית כתוצאה מצמיחה מוגברת במכירות קפה נמס ברוסיה, וכן הודות לקיטון בעלויות יצור קפה מיובש בהקפאה בעקבות מפעל הקפה החדש בגרמניה.

הרווח התפעולי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה בכ- 221 מיליון ש"ח (שיעור של כ-  7.2% מהמכירות) בהשוואה לכ- 178 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.4% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ- 24.3%. הגידול  ברווח התפעולי אל מול תקופה קודמת נבע מהגידול ברווח הגולמי, ומכך שהוצאות הנהלה וכלליות, ומכירה ושיווק גדלו בשיעור נמוך יותר מהגידול במכירות. כמו כן חל שיפור ברווח התפעולי של Elite Coffee to Go (ECTG).

ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה בכ- 86 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.3% מהמכירות) בהשוואה לכ- 59 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.8% מהמכירות) אשתקד, גידול של כ-  46.3%. הגידול ברווחיות התפעולית אל מול תקופה קודמת הושפעה בעיקר מהגידול ברווחיות הגולמית וכן משיפור ברווח התפעולי של ECTG.

 

ברזיל

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכמו המכירות בברזיל ב – 1,295 מיליון ש"ח, גידול של כ- %12.4 (20.7% בנטרול השפעות מטבע). נתח השוק הממוצע בתחום הקפה הקלוי והטחון בתשעת החודשים הראשונים הגיע לכ- 20.7% על פי נתוני אי.סי נילסן בהשוואה לכ- 20.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה התבטאה בכל קטגוריות הפעילות בברזיל, למעט מכירות התירס.

ברבעון השלישי של שנת 2012 קטנו מכירות החברה בברזיל בכ- %3.4 (גידול של 6.9% בנטרול השפעות מטבע). הקיטון במכירות החברה בברזיל נובע בחלקו מירידה במכירות הקפה הירוק. מכירות החברה בברזיל ברבעון השלישי של שנת 2012 כללו מכירות בהיקף של כ- 66 מיליוני ש"ח של קפה ירוק לעומת מכירות בסך של כ- 93 מיליוני ש"ח קפה ירוק ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול מכירות הקפה הירוק, מכירות החברה בברזיל צמחו בכ – 3.4% (צמיחה של 14.5% בנטרול השפעת מטבע). בנוסף, שערו הממוצע של הריאל הברזילאי ברבעון השלישי של 2012 נחלש אל מול השקל בשיעור של כ – 9.1% בהשוואה לשערו הממוצע ברבעון המקביל אשתקד והשפיע לרעה על צמיחת המכירות במושגים שקליים.

מדינות ברית המועצות לשעבר

החברה ממשיכה לחזק את מעמדה התחרותי של חברת הקפה בשוק הקפה הרוסי ובעיקר בתחום הקפה הנמס. מכירות החברה באזור בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו בכ – 608 מיליון, גידול של כ- 23.5% (19.3% בנטרול השפעות מטבע) אל מול התקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה באזור ברבעון השלישי של 2012 הסתכמו בכ – 210 מיליון ש"ח, גידול של כ- 13.2% (8.0% בנטרול השפעות מטבע) אל מול הרבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נבע בעיקר מצמיחה כמותית בקפה הנמס.

מדינות יוגוסלביה לשעבר

החברה ממשיכה להתמודד עם תנאי השוק המאתגרים בסרביה. מכירות החברה באזור קטנו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ- 12.7% (קיטון של 3.4% בנטרול השפעות מטבע) אל מול התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ – 150 מיליון ש"ח. המכירות הושפעו מההאטה בשוק הקפה בעקבות המיתון, מהתגברות התחרות בשוק, מהשחיקה המהותית בשער המטבע הסרבי ביחס לשקל ומהמעבר לצריכת קפה בסיסי יותר במדינה.

מכירות החברה באזור ברבעון השלישי של  2012 הסתכמו בכ – 56 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 0.1%, אולם בנטרול השפעות מטבע המכירות צמחו בכ – 14.6%. שינוי המגמה והצמיחה במכירות ברבעון (במטבע מקומי) נבעו בעיקר מצמיחה כמותית והעלאות מחיר אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי השנה נרשמה הוצאה של כ – 16 מיליוני ש"ח בגין ירידת ערך של יתרת המוניטין המיוחס לחברה הבת של שטראוס קפה בסרביה. ירידת הערך נגרמה בעיקר כתוצאה מעליה בשיעור ההיוון לפיו בוצעה הערכת השווי שהתבססה על מודל DCF. העלייה בשיעור ההיוון (מ – 11.0% ל-13.0%) נגרמה בעיקר כתוצאה מעלייה בשיעור הריבית חסרת הסיכון בסרביה.

מדינות הבלקן

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו המכירות בכ- 189 מיליון ש"ח גידול של כ- 7.2% אל מול תקופה מקבילה אשתקד (גידול של כ – 13.7% בנטרול השפעות מטבע). ברבעון השלישי של השנה הסתכמו המכירות בכ- 65 מיליון ש"ח גידול של כ- 9.2% אל מול תקופה מקבילה אשתקד (גידול של כ – 16.6% בנטרול השפעות מטבע), בעיקר כתוצאה מצמיחה כמותית במכירות.

פולין

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו המכירות בכ- 301 מיליון ש"ח, גידול של כ- 6.0% אל מול תקופה מקבילה אשתקד (גידול של כ – 11.1% בנטרול השפעות מטבע). ברבעון השלישי של השנה הסתכמו המכירות בכ- 108 מיליון ש"ח גידול של כ- 7.1% אל מול תקופה מקבילה אשתקד (גידול של כ – 7.3% בנטרול השפעות מטבע).

הצמיחה במכירות הייתה בעיקרה כמותית ונבעה מכניסה לרשת שיווק משמעותית בפולין בתחילת השנה. מנגד, המכירות הושפעו מתנאי הסביבה המאתגרים, הגברת התחרות והשחיקה במטבעות.

ישראל

בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו מכירות הקפה בישראל בכ- 7.6%. הצמיחה במכירות בישראל באה לידי ביטוי בכל קטגוריות הקפה (קפה שחור, קפה נמס) ובכל הערוצים (קמעוני, AFH).

ברבעון השלישי של השנה צמחו מכירות הקפה בישראל בכ- 3.8%, בעיקר כתוצאה מצמיחה כמותית.

 

תחום ישראל

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית המבוססת על הדוחות הניהוליים של פעילות שטראוס ישראל על פי מגזרי הפעילות לרבעון ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

תשעה חודשים

רבעון שלישי

2012

2011

%

2012

2011

%

מגזר בריאות ואיכות חיים

מכירות נטו

1,453

1,421

2.3%

511

506

1.0%

רווח תפעולי

150

158

5.3%-

59

60

2.3%-

% רווח

10.3%

11.1%

11.5%

11.9%

EBITDA

192

195

1.3%-

77

73

4.7%

% EBITDA

13.2%

13.7%

15.1%

14.5%

מגזר תענוג והנאה

מכירות נטו

745

740

0.6%

232

244

5.1%-

רווח תפעולי

81

80

1.9%

17

20

12.2%-

% רווח

10.9%

10.8%

7.6%

8.2%

EBITDA

101

100

1.4%

24

27

9.2%-

% EBITDA

13.6%

13.5%

10.5%

11.0%

סה"כ תחום ישראל

מכירות נטו

2,198

2,161

1.7%

743

750

1.0%-

רווח תפעולי

231

238

2.9%-

76

80

4.6%-

% רווח

10.5%

11.0%

10.3%

10.7%

EBITDA

293

295

0.4%-

101

100

1.0%

% EBITDA

13.3%

13.6%

13.6%

13.4%

 

 

מכירות

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו מכירות שטראוס ישראל בכ- 2,198 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 2,161 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 1.7%. הצמיחה באה לידי ביטוי בשני מגזרי הפעילות, בריאות ואיכות חיים (גידול של כ-2.3%) ותענוג והנאה (גידול של כ- 0.6%). מכירות שטראוס ישראל גדלו כמותית בכ- 2.1%.

על פי סטורנקסט, שוק המזון והמשקאות בישראל צמח בכ- 1.2% (במונחים כספיים) בתשעת החודשים הראשונים של השנה. באותה תקופה חל קיטון של 1.5% (במונחים כספיים) בשוק מוצרי החלב, בעיקר כתוצאה מהורדות מחיר של מוצרים שבצעה החברה וחברות אחרות בשוק. נתח השוק של שטראוס מסך שוק המזון והמשקאות בישראל בתשעת החודשים הראשונים של 2012 עמד על כ- 11.9%, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי הסתכמו מכירות תחום ישראל בכ- 743 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 750 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ – 1.0%.

מכירות בריאות ואיכות חיים עלו ברבעון השלישי ב- 1.0%. הצמיחה הושפעה מגידול כמותי ושיפור בתמהיל וקוזזה בחלקה כתוצאה מהשפעת מחיר שלילית אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

מכירות תענוג והנאה ירדו ברבעון השלישי ב- 5.1%. הירידה במכירות תענוג והנאה מוסברת בחלקה ע"י עיתוי חגי תשרי.

רווח גולמי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הגולמי בתחום ישראל עלה ב- 0.1% והסתכם בכ- 864 מיליון ש"ח (39.3% מהמכירות), בהשוואה לכ- 863 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (39.9% מהמכירות).

שיעור הרווח הגולמי ירד בעיקר כתוצאה מגידול בפלטפורמת העלויות של שטראוס ישראל אל מול התקופה המקבילה אשתקד: עלייה במחירי האנרגיה והמים; גידול בעלויות שכר, בין היתר כתוצאה מהחלטת החברה ליישום מוקדם של העלאת שכר המינימום שבצעה החברה כחלק מצעדים כוללים שנקטה החברה לשיפור רווחת עובדי הקבוצה; השפעה שלילית של שערי חליפין (בעיקר התחזקות הדולר); וכן גידול בעלויות כתוצאה מהשפעת רגולציה (כגון חוק האריזות).

ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי בכ- 290 מיליון ש"ח (39.0% מהמכירות), בהשוואה לכ- 295 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (39.4% מהמכירות)  קיטון של כ- 2%.

הרווח הגולמי ושיעורו ירדו כתוצאה מהקיטון במכירות, וכן כתוצאה מהגידול בפלטפורמת העלויות של שטראוס ישראל אל מול התקופה המקבילה אשתקד (בדומה לתשעת החודשים הראשונים של השנה).

רווח תפעולי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח התפעולי בתחום ישראל הסתכם בכ- 231 מיליון ש"ח (10.5%  מהמכירות), בהשוואה לכ- 238 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (11.0% מהמכירות), ירידה של 2.9%. הירידה ברווח התפעולי נבעה מגידול בהוצאות מכירה אל מול התקופה המקבילה שנה קודמת. הגידול בהוצאות המכירה נבע בעיקר מגידול בעלויות הפצה כתוצאה מהגידול במכירות, וכן כתוצאה מגידול בעלויות הדלק ובעלויות שכר.

ברבעון השלישי של השנה קטן הרווח התפעולי בתחום ישראל בכ- 4.6%, והסתכם בכ- 76 מיליון ש"ח (10.3% מהמכירות) בהשוואה לכ- 80 מיליון ש"ח אשתקד (10.7% מהמכירות). הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהקיטון ברווח הגולמי.

 


 

תחום פעילות מטבלים וממרחים בינלאומי (המבוצע על ידי "סברה" ו-"אובלה" )

סברה

נמשכת הצמיחה במכירות סברה תוך המשך גידול בנתחי השוק ושמירה על מעמד מוביל בקטגוריית הממרחים המצוננים (Refrigerated Flavored Spreads), ובקטגורית החומוס.

על פי IRI, נתח השוק של סברה ב- 12 השבועות שהסתיימו ב- 9 בספטמבר 2012 עמד על 25.7% מכלל קטגורית הממרחים המצוננים (מספר 1 בשוק), 56.5% מקטגורית החומוס (מספר 1 בשוק) ו- 9.1% מקטגורית הסלסה הטרייה (מספר 3 בשוק). בנוסף, על פי IRI, סברה הובילה כ- 63% מצמיחת קטגוריית הממרחים המצוננים.

להלן נתונים כספיים נבחרים לפעילות חברת סברה (ב-100%):

מכירות

בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו מכירות סברה בכ- 751 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 576 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 30.5%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 18.9%. עיקר הצמיחה במכירות בנטרול השפעת המטבעות מוסברת על ידי גידול כמותי.

ברבעון השלישי הסתכמו המכירות בכ- 273 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 203 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 34.2%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 19.6%.

רווח תפעולי

בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח התפעולי הניהולי בכ- 98 מיליון ש"ח (שיעור של 13.1%) בהשוואה לכ- 48 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 8.4%), גידול של כ- 102.3%.

ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי הניהולי בכ- 47 מיליון ש"ח (שיעור של 17.1%) בהשוואה לכ- 19 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 9.3%), גידול של כ- 145.7%.

הגידול ברווח התפעולי בתשעת החודשים וברבעון נבע בעיקר מהצמיחה החזקה במכירות, שאפשרה המשך גידול בשיעור הניצול של כושר הייצור במפעלי סברה (בעיקר במפעל בוירג'יניה) וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מהמכירות וכן כתוצאה מהתיעלויות תפעוליות שונות.

 

 

אובלה

פעילות אובלה הושקה במקסיקו ביוני 2012, עם פתיחת המפעל החדש, וצפויה להתרחב למדינות נוספות בעולם. בדומה לפעילות סברה, גם פעילות אובלה נעשית באמצעות מיזם בשליטה משותפת של הקבוצה ושל פפסיקו (50% כל אחת). בהמשך לרכישה באוסטרליה בתחום הסלטים המצוננים שנעשתה במהלך הרבעון השני השנה מחברת פפסיקו, רכשה אובלה ברבעון השלישי של 2012 את חברת קופרפוט ((Copperpot האוסטרלית, המתמחה בסלטים מצוננים.

להלן נתונים כספיים נבחרים לפעילות חברת אובלה (ב-100%):

מכירות אובלה החלו ברבעון השני של 2012 והסתכמו בכ- 15 מיליון ש"ח עד תום הרבעון השלישי. המכירות ברבעון השלישי הסתכמו בכ – 8 מיליון ש"ח. ההפסד התפעולי הניהולי הסתכם בכ- 28 מיליון ש"ח, ובכ- 10 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2012 וברבעון השלישי של השנה, בהתאמה.

פעילויות אחרות

בנוסף לתחומי הפעילות המפורטים לעיל, לקבוצה פעילויות אחרות הנכללות בדוחות הכספיים כמגזר "פעילויות אחרות". להלן פירוט תמציתי של ההתפתחויות בפעילויות אלו בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של שנת 2012:

פעילות שטראוס מים

בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו מכירות שטראוס מים בכ- 314 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 305 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 2.8%.

ברבעון השלישי הסתכמו המכירות בכ- 112 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 106 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של כ – 5.0%.

בהמשך לאמור בביאור 6.8 לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר מערכת הסכמים עליהם חתמה החברה הבת שטראוס מים (להלן – חברת הבת) עם חברות מקבוצת וירג'ין להקמת מיזם משותף באנגליה (להלן – וירג'ין שטראוס מים), באוגוסט 2012 השלימה חברת הבת את העסקה עם קרנות ההשקעות מקבוצת וירג'ין ("הקרנות"). הסכומים שנקבעו בהסכם ההשקעהשנחתם בנובמבר 2011 שונו והקרנות השקיעו בחברת וירג'ין שטראוס מים במהלך חודש אוגוסט 2012 סך של כ-5 מיליון דולר, לפי שווי לפני הכסף של 8 מיליון דולר. במקביל השקיעה חברת הבת כ-3.5 מיליון דולר בוירג'ין שטראוס מים וכן השקיעה החברה סכום נוסף של כ-1.5 מיליון דולר ביום 1 נובמבר 2012. לאחר ההשקעות הנ"ל אחוזי ההחזקה בוירג'ין שטראוס מים הינם כ-72% לחברת הבת וכ- 28% לקרנות. במידה ווירג'ין שטראוס מים תעמוד ביעדים עסקיים מסוימים עד סוף שנת 2012, הקרנות וחברת הבת ישקיעו בוירג'ין שטראוס מים סכום נוסף של כ- 5 מיליון דולר כל אחת. בהנחה ששני הצדדים ישקיעו כאמור תהיה החזקת המניות בוירג'ין שטראוס מים 64% לחברת הבת ו- 36% לקרנות. במידה והקרנות יחליטו להשקיע את הסכום הנוסף, גם במקרה בו לא תעמוד וירג'ין שטראוס מים ביעדים העסקיים כאמור, תהיה מחויבת שטראוס מים לבצע את ההשקעה הנוספת גם כן.

בדירקטוריון וירג'ין שטראוס מים מכהנים שלושה דירקטורים שמונו ע"י חברת הבת ושלושה מטעם קבוצת וירג'ין. וירג'ין שטראוס מים תמשיך להיות מנוהלת בשליטה משותפת כאמור, אולם במקרה ושיעור האחזקה של הקרנות במניותיה יישאר מתחת ל-30%, כתוצאה מכך שלא תבוצע ההשקעה השנייה, או שירד מתחת ל- 30% בעתיד, יתפטר אחד הדירקטורים שמונה ע"י הקרנות.

 

פעילות מקס ברנר

פעילות מקס ברנר נעשית במודל תפעולי המשלב בין זכיינות לסניפים בבעלות החברה. במהלך הרבעון השלישי מכרה החברה את חמשת הסניפים בישראל שהיו בבעלות. סניפים אלו עובדים כיום בזכיינות. כלל הפעילות של מקס ברנר בישראל ובעולם, ובכלל זה הצמחת הרשת, ניהול המותג, פיתוח המוצרים הייחודיים, מפעל מקס ברנר ומכירות המוצרים בקניונים, ימשיכו להיות מנוהלים על-ידי קבוצת שטראוס.

כתוצאה ממכירות חמשת הסניפים בישראל (שהיו בבעלות חברה בת של הקבוצה) רשמה הקבוצה הפסד הון בסך של כ – 13 מיליון ש"ח.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 103 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 99 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 4.6%. בנטרול השפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל, קטנו המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ – 0.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה האורגנית, בנטרול השפעות מטבע ובנטרול מכירות הסניפים בארץ (הכלולות לתקופה של 8 חודשים השנה, בהשוואה ל 9 חודשים בשנה קודמת), הסתכמה ב – 6.6%.

ברבעון השלישי של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 35 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 36 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 3.8%. בנטרול השפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל, קטנו המכירות ברבעון בכ- 9.7%. הצמיחה האורגנית, בנטרול השפעות מטבע ובנטרול מכירות הסניפים בארץ (הכלולות לתקופה של חודשיים בהשוואה ל – 3 חודשים בשנה הקודמת), הסתכמה בגידול של 1.7%.

למועד פרסום הדוח פועלים ארבעים וארבעה סניפים בישראל ובעולם: ארבעים סניפים בזכיינות וארבעה בבעלות (בארה"ב: ניו-יורק, פילדלפיה, לאס וגאס ובוסטון). סניפי הרשת פרוסים באוסטרליה (30), ישראל (6), ארה"ב (4), סינגפור (3) והפיליפינים (1). במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2012 נפתחו בסה"כ ארבעה סניפים בזכיינות, כולם באוסטרליה. הסניפים נפתחו במאי, ביולי, בספטמבר ובנובמבר 2012.

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס