חזרה

קבוצת שטראוס השלימה את השלב הראשון בגיוס אג"ח מהמשקיעים המוסדיים

מתוך חדשות ומדיה, ישראל ,שטראוס ישראל
17/01/13

קבוצת שטראוס השלימה את השלב הראשון בגיוס אג"ח מהמשקיעים המוסדיים

הביקושים במכרז הסתכמו בכ-2 מילארד ש"ח.

החברה החליטה להיענות להצעות של כ-235 מיליון ₪ אגח שקלית (לא צמודה)

 

הריבית שנקבעה במכרז המוסדי  לאיגרות החוב הינה 4.5% המשקפת מרווח של כ 0.8% מעל אג"ח מדינה למח"מ דומה  (כ 7 שנים) במהלך השבוע הבא החברה מתכננת לבצע הנפקת אג"ח לציבור בכפוף לאישור דירקטוריון הקבוצה והבורסה לניירות ערך

 

להלן הדיווח שהחברה הוציאה כעת : 

 

1.בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 21 בנובמבר 2012 (מס׳ אסמכתא: 2012-01-284979), בדבר בחינת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה ובהמשך לתיקון תשקיף המדף של החברה מיום 9 בינואר 2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-010155), מתכבדת החברה להודיע כי  ביום 16 בינואר 2013 התקיימו מכרזים לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, בקשר עם הנפקה אפשרית על דרך של הנפקת סדרה חדשה, בהתאם לדוח הצעת מדף שהחברה יכול ותפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 22 בפברואר 2011 (על תיקונו מיום 9 בינואר 2013).

2.איגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בשני מכרזים נפרדים (האחד לסדרה שקלית והשני לסדרה צמודת מדד), כאשר הובהר למשקיעים כי לאחר בחינת ההזמנות במכרזים למשקיעים המסווגים כאמור תיבחר סדרה אחת בלבד.

3.להלן יובאו פרטים אודות תוצאות המכרז בקשר עם סדרת איגרות החוב (סדרה ד'), אשר אותן בכוונת החברה להציע לציבור: במכרז הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של סדרת אגרות חוב חדשה, על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, כאשר נקבע כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 5.25% בשנה; אגרות החוב המוצעות לא תהיינה צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו או למטבע כלשהו והן תיפרענה (קרן) בשבעה תשלומים שנתיים שונים, ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2017 עד 2023 (כולל).

במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,065,767,000 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') (ובנוסף, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-780,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, שאותן אין בכוונת החברה להציע לציבור).

מתוך ההתחייבויות המוקדמות לרכישת אגרות החוב (סדרה ד'), קיבלה החברה התחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 233,830,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.50%. שיעור הריבית כאמור יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המירבי שתישאנה אגרות חוב כאמור. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי בגין אגרות החוב נשוא ההנפקה כאמור ייקבע במסגרת המכרז לציבור.

4.יובהר כי ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה. כמו כן, ביצוע ההנפקה, ופרסום דוח הצעת מדף על-פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה, לקבלת היתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ, ולמועד זה אין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן ליצור קשר עימי

בברכה

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ,דוברת קבוצת שטראוס

03-6752281

0528288111

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס