חזרה

הדוחות הכספיים לרבעון 2 לשנת 2015

מתוך חדשות ומדיה, ישראל ,שטראוס ישראל
20/08/15

קבוצת שטראוס מציגה צמיחה אורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין (1) של 1.3% במכירות ושחיקה ברווח הנקי (2)

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (20.08.2015): "שילוב בין אירועים מאקרו כלכליים במספר חברות ובמספר גאוגרפיות, לבין מספר אירועים נקודתיים (איסוף (recall) אריזות חומוס מתוצרתה של סברה, הסדר חוב עם רשת מגה קמעונאות, והפרשה לירידת ערך בסרביה) ובהשוואה לרבעון מקביל חזק, הביאו לשחיקה ברווח התפעולי והנקי של הקבוצה. הקבוצה מבצעת מהלכי התייעלות בכל שרשרת הערך, לרבות הייצור, שרשרת האספקה וצמצום הוצאות המטה. במקביל, הקבוצה ממשיכה במהלך ההתרחבות הגלובלית, לרבות השלמה של מהלך הארגון מחדש של המיזם האייר שטראוס מים בסין והמשך פיתוח המותג TRES, תחתיו פועלת השותפות בברזיל (3) בסגמנט מכונות וקפסולות קפה ומשקאות חמים אחרים."

   הדגשים עיקריים למחצית הראשונה של  2015 (2)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 1.3%(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 3.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל – 3.9 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 185 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,418 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.6% מהמכירות), קיטון של כ- 9.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 2.1%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 309 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.2% מהמכירות) קיטון של כ- 17.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 1.4%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.24 ש"ח, קיטון של כ- 21.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 30 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 128 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 • וכן בנטרול השפעת סיווג עלויות בעקבות חוק המזון כאמור בדוח הדירקטוריון של הקבוצה.
 • מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.
 • Três Corações(3C) – ברזיל – חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל חברת אחזקות מקומית -São Miguel Holding e Investimentos S.A. (50%) (הנתונים משקפים את חלקה של שטראוס קפה (50%), אלא אם מצוין במפורש אחרת).
 • דוחות כספיים
 • (1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

   (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

  הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 • דוחות כספיים
 • (1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

  (2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%).

  הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

    

  הדגשים עיקריים לרבעון השני של  2015 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 0.6%(2). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל – 1.9 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 118 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 689 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.4% מהמכירות), קיטון של כ- 10.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 2.0%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 112 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.1% מהמכירות) קיטון של כ- 35.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 2.8%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.29 ש"ח, קיטון של כ- 54.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 180 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 113 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

   

  • מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.
  • וכן בנטרול השפעת סיווג עלויות בעקבות חוק המזון כאמור בדוח הדירקטוריון של הקבוצה.

  דוחות כספיים

 • (1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

   (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

  הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

דוחות כספיים

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%).

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

  

נספח

דוחות כספיים

 

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

 

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס