חזרה

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לשנת 2012 ולרבעון הרביעי של השנה

מתוך חדשות ומדיה, ישראל ,שטראוס ישראל
20/03/13
קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לשנת 2012 ולרבעון הרביעי של השנה

ומציגה תוצאות חזקות במכירות וברווח התפעולי, בעיקר הודות למגזר הקפה הבינלאומי ולפעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית

מכירות הקבוצה בשנת 2012 והרווח התפעולי הניהולי הסתכמו בשיא של כ – 8.2 מיליארד ש"ח וכ – 625 מיליון ש"ח, בהתאמה – צמיחה של 6.3% במכירות וגידול של 9.2% ברווח התפעולי הניהולי.

שיא במכירות הרבעון הרביעי: כ – 2.1 מיליארד ש"ח; שיא ברווח התפעולי הניהולי ברבעון הרביעי: כ – 157 מיליון ש"ח. 

 

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, אמרה היום (20 במרץ 2013): "קבוצת שטראוס מסכמת שנה של צמיחה בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה, ובפרט בשני מנועי צמיחה בינלאומיים מרכזיים: חברת הקפה ותחום המטבלים והממרחים הבינלאומי. התוצאות החזקות בשנת 2012 משקפות את יכולותיה המגוונות של הקבוצה, הפועלת בגאוגרפיות שונות ובפורטפוליו עסקים רחב בתחום המזון, מתוך אסטרטגיה ארוכת טווח ליצירת ערך עבור כל מחזיקי העניין של הקבוצה.

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום: "הביצועים החזקים של הקבוצה בשנה החולפת הם תולדה של תהליכים ארוכי טווח שבוצעו מחוץ לישראל בעשור האחרון במגזר הקפה הבינלאומי ובפעילות המטבלים והממרחים הבינלאומית, אשר מכירותיה צמחו בכ-35% בשנה החולפת. הקבוצה ממשיכה במימוש אסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות הגלובלית לצד המשך השקעה בבסיס הבית בישראל. שוק הבית בישראל ממשיך להיות מאתגר, ובהתאם אנו ממשיכים בחדשנות ובמתן ערך לצרכן וכן מבצעים עשרות תהליכי התייעלות פנימיים."

נתונים עיקריים לשנת 2012 וליום 31 בדצמבר 2012 1

  • המכירות הסתכמו בכ- 8.2 מיליארד ש"ח (7.7 מיליארד ש"ח אשתקד), גידול של 6.3%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 7.1%.
  • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 2.9 מיליארד ש"ח, (שיעור של 35.1% מהמכירות), לעומת 2.7 מיליארד ש"ח אשתקד (שיעור של 35.1% מהמכירות), גידול של כ- 6.1%.
  • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 625 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.6% מהמכירות) בהשוואה לכ- 572 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 7.4% מהמכירות), גידול של כ- 9.2%.
  • הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 238 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 2.9% מהמכירות) לעומת 237 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.1% מהמכירות), גידול של כ- 0.5%.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 663 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים בסך של כ- 298 מיליון ש"ח אשתקד.
  • החוב נטו ליום 31 בדצמבר 2012  הסתכם בכ- 1,422 מיליון ש"ח (לעומת 1,476 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2011).

נתונים עיקריים לרבעון הרביעי[1]

  • המכירות הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח (2.1 מיליארד אשתקד), גידול של 1.6%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 3.6%.
  • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 738 מיליון ש"ח, (שיעור של 35.1% מהמכירות), לעומת 688 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 33.3% מהמכירות), גידול של כ- 7.1%.
  • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 157 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.5% מהמכירות), לעומת 154 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 7.5% מהמכירות), גידול של 1.8%.
  • הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון הרביעי בכ- 68 מיליון ש"ח (שיעור של 3.2% מהמכירות) בהשוואה לכ- 67 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.2% מהמכירות), גידול של כ- 2.0%.

 

 

ניתוח התוצאות הכספיות *

להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לשנים ולרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2012 ו- 2011 (במיליוני ש”ח):

 

לשנים

לרבעון הרביעי

 

2012

2011

שינוי

2012

2011

שינוי

מכירות

8,182

7,699

6.3%

2,103

2,070

1.6%

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

5,311

4,994

6.4%

1,365

1,382

1.2%-

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

5

28

27

2

עלות המכירות

5,316

5,022

5.9%

1,392

1,384

0.7%

רווח גולמי

2,866

2,677

7.0%

711

686

3.5%

 % ממכירות

35.0%

34.8%

33.8%

33.2%

הוצאות מכירה ושיווק

1,808

1,727

4.7%

462

432

6.7%

הוצאות הנהלה וכלליות

457

427

6.9%

125

100

24.3%

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

601

523

15.0%

124

154

18.7%-

 % ממכירות

7.4%

6.8%

6.0%

7.5%

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

44

(60)

173.4%-

(7)

(53)

85.9%-

רווח תפעולי

645

463

39.2%

117

101

15.9%

הוצאות מימון, נטו

(135)

(103)

30.4%

(33)

(16)

101.0%

רווח לפני מיסים על הכנסה

510

360

41.7%

84

85

0.6%-

מסים על הכנסה

(185)

(127)

46.4%

(28)

(39)

26.1%-

שעור מס אפקטיבי

36.3%

35.1%

33.7%

45.4%

רווח לתקופה

325

233

39.2%

56

46

20.7%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

244

161

51.3%

41

33

20.6%

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

81

72

12.2%

15

13

21.0%

 

    *       הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

להלן ההתאמות לדוחות הניהוליים של החברה:

 

לשנים

לרבעון הרביעי

 

2012

2011

שינוי

2012

2011

שינוי

רווח תפעולי – חשבונאי – אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

645

463

39.2%

117

101

15.9%

תשלום מבוסס מניות

19

21

6

)2)

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

5

28

27

2

הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו

(44)

60

7

53

רווח תפעולי – ניהולי

625

572

9.2%

157

154

1.8%

הוצאות מימון, נטו

(135)

(103)

(33)

(16)

 מסים על הכנסה

(185)

(127)

(28)

(39)

מיסים בגין ההתאמות לרווח התפעולי הניהולי לעיל

22

(8)

(6)

(2)

רווח לתקופה-  ניהולי

327

334

-2.2%

90

97

-7.9%

 

מיוחס לבעלי המניות של החברה

238

237

0.5%

68

67

2.0%

מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

89

97

-8.8%

22

30

-29.3%

 

 

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לשנים ולרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר  2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

 

לשנים

לרבעון הרביעי

 

2012

2011

שינוי

2012

2011

שינוי

מכירות

8,182

7,699

6.3%

2,103

2,070

1.6%

עלות המכירות

5,311

4,994

6.4%

1,365

1,382

-1.2%

רווח גולמי ניהולי

2,871

2,705

6.1%

738

688

7.1%

% ממכירות

35.1%

35.1%

35.1%

33.3%

 

הוצאות מכירה ושיווק

1,808

1,727

4.7%

462

432

6.7%

הוצאות הנהלה וכלליות

438

406

7.9%

119

102

17.3%

רווח תפעולי ניהולי

625

572

9.2%

157

154

1.8%

% ממכירות

7.6%

7.4%

7.5%

7.5%

 

הוצאות מימון, נטו

(135)

(103)

30.4%

(33)

(16)

101.0%

רווח לפני מיסים על הכנסה

490

469

4.5%

124

138

-10.0%

מסים על הכנסה

(163)

(135)

21.2%

(34)

(41)

-14.8%

רווח לתקופה-  ניהולי

327

334

2.2%-

90

97

-7.9%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

238

237

0.5%

68

67

2.0%

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

89

97

-8.8%

22

30

-29.3%

 

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לשנים ולרבעונים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2012 ו- 2011  (במיליוני ש"ח):

לשנים

לרבעון הרביעי

2012

2011

%

2012

2011

%

מסגרת פעילות ישראל

 

 

מכירות נטו

2,901

2,840

2.1%

703

679

3.5%

רווח תפעולי

297

302

1.5%-

66

63

3.6%

EBITDA

372

374

0.4%-

79

79

-0.5%

מסגרת פעילות קפה

מכירות נטו

4,206

3,926

7.1%

1,125

1,150

2.2%-

רווח תפעולי

312

260

20.2%

91

82

11.2%

EBITDA

389

334

16.6%

110

101

9.7%

מטבלים וממרחים בינלאומי

מכירות נטו

522

388

34.6%

139

100

39.2%

רווח תפעולי 

44

20

123.6%

9

5

64.8%

EBITDA

64

37

76.7%

14

11

47.8%

אחר

מכירות נטו

553

545

1.4%

136

141

4.1%-

רווח (הפסד) תפעולי

(28)

(10)

(9)

4

EBITDA

28

46

40.0%-

13

17

-24.5%

סה"כ

מכירות נטו

8,182

7,699

6.3%

2,103

2,070

1.6%

רווח תפעולי

625

572

9.2%

157

154

1.8%

EBITDA

853

791

8.0%

216

208

4.6%


(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) שמנטרלים את הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות  והוצאות אחרות.

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@srauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ,דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

 

 

 

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס