חזרה

פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2013

מתוך חדשות ומדיה, ישראל ,שטראוס ישראל
28/05/13
הדוחות הכספיים לרבעון 1 2013

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2013 ומציגה תוצאות חזקות ברווח התפעולי, בעיקר הודות לפעילות שטראוס קפה מחוץ לישראל
מכירות הקבוצה ברבעון הראשון הסתכמו בכ – 2.0 מיליארד ש"ח והושפעו, בעיקר, מהפרשי תרגום בגין שחיקת שערו הממוצע של הריאל הברזילאי אל מול השקל;
בנוסף מציגה הקבוצה שיא ברווח התפעולי הניהולי שהסתכם ב – 214 מיליון ש"ח

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום: "הפעילות הבינלאומית של שטראוס ממשיכה להוכיח את עצמה ומשפרת את רווחיה, למרות שינויים משמעותיים בשערי המט"ח. במקביל, בסיס הפעילות שלנו בישראל ממשיך בביצועים חיוביים.הקבוצה מציגה תוצאות תפעוליות חזקות, בעיקר הודות לשיפור במגזר קפה בינלאומי ובתחום המטבלים והממרחים הבינלאומי, וכן תוצאה מהמשך ביצוע תהליכי התייעלות בכל עסקי הקבוצה. לצד אלו, אנו ממשיכים להשקיע במנועי הצמיחה העתידיים של הקבוצה ובחדשנות בכל תחומי הפעילות במטרה להמשיך ולספק ערך של ממש לצרכנים ולהתחזק כקבוצה מובילה."

נתונים עיקריים לרבעון הראשון של שנת 2013 וליום 31 במרץ 2013 1

החל מהרבעון הראשון של 2013 מיישמת קבוצת שטראוס את תקן בינלאומי 11 – הסדרים משותפים. משמעות התקן שעסקים המצויים בשליטה משותפת של שטראוס ושל שותף נוסף אינם מוצגים עוד על פי החלק היחסי של שטראוס בהחזקה המשותפת אלא בשורה אחת נפרדת ("רווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" בדוח הרווח וההפסד, ובשאר הדוחות בסעיף הרלבנטי). שיטת הדיווח אינה משנה את הרווח של הקבוצה. היות שמדובר בשינוי צורת דיווח בלבד, ולאור העובדה שהדיווחים הניהוליים של הקבוצה והאופן שבו מודדת הנהלת הקבוצה את תוצאות החברות הבנות נותרו ללא שינוי, הקבוצה ממשיכה להציג את מגזרי הפעילות בצורה זהה להצגה בתקופות קודמות. 

  • המכירות הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (2.1 מיליארד ש"ח אשתקד), קיטון  של כ- 2.5%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו בכ- 0.1%.
  • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 767 מיליון ש"ח, (שיעור של כ- 38.1% מהמכירות), לעומת כ- 731 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 35.4% מהמכירות), גידול של כ- 4.9%.
  • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 214 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.6% מהמכירות) בהשוואה לכ- 168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 8.1% מהמכירות), גידול של כ- 27.5%,  בעיקר על רקע גידול משמעותי ברווחי מגזר הקפה הבינלאומי ובתחום המטבלים והממרחים הבינלאומי.
  • הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 103 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.1% מהמכירות) לעומת 65 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של 3.2% מהמכירות), גידול של כ- 57.2%.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (חשבונאי) הסתכם בתזרים שלילי של כ- 25 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים שלילי בסך של כ- 86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
  • האשראי נטו (חשבונאי) ליום 31 במרץ 2013 הסתכם בכ- 1,306 מיליון ש"ח (לעומת כ – 1,471 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2012 וכ- 1,199 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012).

 

 

ניתוח התוצאות הכספיות *

להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

 

רבעון ראשון

 

2013

2012

% שינוי

מכירות

1,418

1,468

(3.4%)

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

854

892

(4.2%)

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

(18)

(2)

עלות המכירות

836

890

(6.0%)

רווח גולמי

582

578

0.6%

% ממכירות

41.1%

39.4%

הוצאות מכירה ושיווק

319

335

(5.0%)

הוצאות הנהלה וכלליות

80

82

(2.6%)

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

183

161

14.0%

% ממכירות

12.9%

11.0%

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

3

(9)

רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

186

152

23.1%

הוצאות מימון, נטו

(21)

(34)

(36.5%)

חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

31

(2)

 

רווח לפני מיסים על הכנסה

196

116

70.5%

מסים על הכנסה

(56)

(42)

34.4%

שעור מס אפקטיבי

28.5%

36.1%

רווח לתקופה

140

74

90.9%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

108

57

90.4%

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

32

17

92.7%

 

    *       הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

להלן ההתאמות לדוחות הניהוליים של החברה (במיליוני ש"ח):

התאמות בגין IFRS11 (מעבר משיטת השווי המאזני בדוח החשבונאי לשיטת האיחוד היחסי (בהתאם למידע המגזרי המבוסס על הדיווחים הניהוליים והפנימיים של הקבוצה) :

 

רבעון ראשון – 2013

רבעון ראשון – 2012

 

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כבעבר)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כפי שפורסם טרם כניסת IFRS11 לתוקף)

מכירות

     1,418

       595

     2,013

    1,468

597

2,065

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

        854

       392

     1,246

       892

442

1,334

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

 (18)

            –

 (18)

 (2)

 (2)

עלות המכירות

        836

       392

    1,228

       890

442

1,332

רווח גולמי

       582

       203

       785

       578

155

733

% ממכירות

41.1%

 (2.1%)

39.0%

39.4%

(3.9%)

35.5%

הוצאות מכירה ושיווק

        319

       128

       447

       335

121

456

הוצאות הנהלה וכלליות

         80

        31

       111

         82

29

111

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

        183

         44

        227

       161

5

166

 % ממכירות

12.9%

(1.7%)

11.3%

11.0%

(2.9%)

8.0%

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

            3

            –

3

 (9)

 (9)

רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

        186

         44

        230

       152

5

157

הוצאות מימון, נטו

 (21)

 (5)

 (26)

 (34)

 (6)

 (40)

חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

          31

 (31)

          –

 (2)

2

          –

רווח לפני מיסים על הכנסה

        196

           8

        204

       116

1

117

מסים על הכנסה

 (56)

 (8)

 (64)

 (42)

 (1)

 (43)

שעור מס אפקטיבי

28.5%

2.7%

31.2%

36.1%

1.0%

37.1%

רווח לתקופה

        140

           –  

        140

         74

–  

74

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

        108

            –  

        108

         57

              

57             

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

          32

            –

          32

         17

17

 

 

 

התאמות נוספות לדוחות הניהוליים (תשלום מבוסס מניות, שערוך עסקאות גידור, הוצאות אחרות והמסים המתייחסים להתאמות אלו):

 

רבעון ראשון

 

2013

2012

 % שינוי

רווח תפעולי – לפי שיטת האיחוד היחסי – אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

            230

            157

46.8%

תשלום מבוסס מניות

                5

                4

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

            (18)

              (2)

הוצאות (הכנסות) אחרות

              (3)

                9

רווח תפעולי – ניהולי

            214

            168

27.5%

הוצאות מימון, נטו

            (26)

            (40)

מסים על הכנסה

            (64)

            (43)

מסים בגין ההתאמות לרווח התפעולי הניהולי לעיל

8

              (1)

רווח לתקופה – ניהולי

            132

              84

57.4%

מיוחס לבעלי המניות של החברה

            103

              65

57.2%

מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

              29

              19

57.8%

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח):

 

 

רבעון ראשון

 

2013

2012

% שינוי

מכירות

          2,013

               2,065

(2.5%)

עלות המכירות

          1,246

               1,334

(6.6%)

רווח גולמי – ניהולי

             767

                  731

4.9%

 % ממכירות

38.1%

35.4%

הוצאות מכירה ושיווק

             447

                  456

(1.8%)

הוצאות הנהלה וכלליות

             106

                  107

(1.8%)

רווח תפעולי ניהולי

             214

                  168

27.5%

 % ממכירות

10.6%

8.1%

הוצאות מימון, נטו

             (26)

             (40)

(34.3%)

רווח לפני מיסים על הכנסה

             188

                  128

46.8%

מסים על הכנסה

             (56)

 (44)

26.7%

שעור מס אפקטיבי

29.9%

34.6%

רווח לתקופה –  ניהולי

    132

       84

57.4%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

             103

                    65

57.2%

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

               29

                    19

57.8%

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעונים שהסתיימו ביום 31 במרס 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח):

 

רבעון ראשון

2013

2012

% שינוי

מסגרת פעילות ישראל

 

מכירות נטו

756

                   772

(2.0%)

רווח תפעולי

                  94

                     92

2.4%

EBITDA

                113

                   111

2.5%

מסגרת פעילות קפה

 

מכירות נטו

                989

                1,048

(5.6%)

רווח תפעולי

                111

                     77

44.7%

EBITDA

                131

                     94

39.0%

מטבלים וממרחים בינלאומי

 

מכירות נטו

                134

                   112

18.9%

רווח תפעולי

                    7

                       3

104.7%

EBITDA

                  12

                       8

47.9%

אחר

 

מכירות נטו

                134

                   133

0.3%

רווח (הפסד) תפעולי

                    2

                     (4)

(132.1%)

EBITDA

                  14

                       8

72.3%

סה"כ

 

מכירות נטו

             2,013

                2,065

(2.5%)

רווח תפעולי

                214

                   168

27.5%

EBITDA

                270

                   221

22.3%

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ,דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג, מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס.  054-2525272

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס