חזרה

דוחו"ת כספיים לשנת 2015 ולרבעון הרביעי של השנה

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
21/03/16

קבוצת שטראוס מציגה ברבעון הרביעי של 2015 צמיחה של כ –4.2% במכירות האורגניות בנטרול הפרשי שער (1) וגידול של כ – 11.3% ברווח התפעולי.

בישראל, שטראוס מסכמת רבעון עם צמיחה במכירות העולה על הצמיחה של השוק, לצד המשך הורדות מחיר.

תוצאות הקבוצה ממשיכות לשקף השפעה משמעותית של שערי מטבע בעיקר בברזיל וברוסיה שהובילו לקיטון של כ – 6.1% במכירות השנתיות בש"ח (2).

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((21.03.2016: "כשחקן מוביל במספר שווקים בינלאומיים משמעותיים, אנחנו מושפעים לחיוב ולשלילה ממגמות מאקרו כלכליות עולמיות וממשיכים לבחון את פעילותנו בראייה רב שנתית שהפיקה לקבוצה ערך משמעותי לאורך העשור. הקבוצה ממשיכה ליישם את אסטרטגיית הצמיחה הגלובלית, ובמקביל תמשיך להשקיע בחדשנות ובהתייעלות בכל שרשרת הערך, לרוחב הקבוצה והגיאוגרפיות השונות שלה."

 

הדגשים העיקריים לשנת  2015 (2)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 2.5%(1). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 7.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל – 8.1 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 635 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2,829 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.0% מהמכירות), קיטון של כ- 9.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.3%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 659 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.6% מהמכירות), קיטון של כ- 11.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.6%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 2.73 ש"ח, קיטון של כ- 21.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 516 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 561 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

(1) וכן בנטרול השפעת סיווג עלויות בעקבות חוק המזון כאמור בדוח הדירקטוריון של הקבוצה.

(2) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) בנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

 

(1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 דוחות כספיים לשנת 2015

עבור לטבלה נגישה

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%) עד ליום 30 ביוני 2015.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

הדגשים העיקריים לרבעון הרביעי של  2015 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.2%(2). המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל – 2.1 בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 236 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 700 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 36.8% מהמכירות), קיטון של כ- 6.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית עלתה בכ- 0.7%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 158 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.3% מהמכירות) גידול של כ- 11.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית עלתה בכ- 1.5%.
 • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.69 ש"ח, קיטון של כ- 12.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 426 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 287 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • (1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות נטו, למעט אם מצוין אחרת.
 • (2) וכן בנטרול השפעת סיווג עלויות בעקבות חוק המזון כאמור בדוח הדירקטוריון של הקבוצה.

 (1)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 (2) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 דוחות כספיים לשנת 2015

עבור לטבלה נגישה 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה.

.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

נספח

דוחות כספיים לשנת 2015

 עבור לטבלה נגישה

 

 

 

דוחות כספיים לשנת 2015

 • עבור לטבלה נגישה
 • (1) החל מתחילת הרבעון השלישי, לא כולל את מכירות המיזם המשותף האייר שטראוס מים בסין אשר מטופל בשיטת השווי המאזני בדוחות הניהוליים.

 

 

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

 

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

 

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס