חזרה

דוחו"ת כספיים לשנת 2013 ולרבעון הרביעי של השנה

מתוך חדשות ומדיה
26/03/14

קבוצת שטראוס מציגה שיפור בתוצאות העסקיות לשנת 2013, בעיקר בזכות הפעילות בברזיל (3C) וארה"ב (סברה)

 

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (26.03.2014):  "קבוצת שטראוס מסכמת שיפור בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה ובפרט בפעילות חברת הקפה בברזיל  (3C)  וחברת הסלטים בארה"ב. במהלך שנת 2013 התמקדה הקבוצה בניהול מושכל של צמיחה ועלויות, השקעה מוגברת בייעול שרשרת האספקה וחדשנות. פעולות אלו מבססות את עוצמתה של הקבוצה ומשפרות את יכולתנו להמשיך להתמודד בהצלחה עם אתגרי השנה הקרובה."

הדגשים עיקריים לשנת 2013 (2)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.8%.  המכירות הסתכמו בכ- 8.1 מיליארד ש"ח (בדומה לשנה קודמת), קיטון של כ- 0.5%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 3.1 מיליארד ש"ח (שיעור של כ- 38.2% מהמכירות), גידול של כ- 8.5% בהשוואה לשנת 2012. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ- 3.1%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 769 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.4% מהמכירות) גידול של כ- 23.0% בהשוואה לשנת 2012. הרווחיות התפעולית השתפרה בכ – 1.8%.
 • הרווח למניה הסתכם בכ – 3.09 ש"ח, גידול של כ- 38.8% בהשוואה לשנת 2012.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 716 מיליון ש"ח, גידול של כ- 6.9% בהשוואה לשנת 2012.
 • החוב נטו ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ- 1,475 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,357 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2013 וכ- 1,422 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012.

(1)  Três Corações (3C) – ברזיל – חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל חברת אחזקות מקומית -São Miguel Holding e Investimentos S.A.  (50%) (הנתונים משקפים את חלקה של שטראוס קפה (50%), אלא אם מצוין אחרת).

(2)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

Table01

מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(3) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

Table02

(2)        מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(3)        נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – 3C. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים אנגליה וסין.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 


 

הדגשים עיקריים לרבעון הרביעי של  2013 (2)

 • הצמיחה האורגנית      במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 5.4%.  המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד      ש"ח (בדומה לשנה קודמת), קיטון של כ- 1.4%, והושפעו מהפרשי תרגום      שליליים כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי      הסתכם בכ- 798 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.5% מהמכירות), גידול של כ- 8.2%      בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ – 3.4%.
 • הרווח התפעולי (EBIT)      הסתכם בכ- 158 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.6% מהמכירות) גידול של כ- 0.2%      בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית השתפרה בכ – 0.1%.
 • הרווח למניה      הסתכם בכ – 0.66 ש"ח, גידול של כ- 4.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 266      מיליון ש"ח, גידול של כ- 2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

(2)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

Table03

 

(2)  מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(3) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

Table04

 

(2)        מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(3)        נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – 3C. נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים אנגליה וסין.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

נספח

Table05

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס