חזרה

הדוחות הכספיים לרבעון 3 לשנת 2014

מתוך חדשות ומדיה
26/11/14

שטראוס מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2014 עם צמיחה אורגנית בנטרול השפעות שערי חליפין של 7.1% במכירות הקבוצה וגידול של 6.8% ברווח התפעולי.שיפור ניכר נרשם ברווח הנקי של הקבוצה, הודות להכנסות בגין שערוך עסקאות הגנה על מט"ח (1)

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס (26.11.2014): "אנו מסכמים רבעון חיובי המשקף צמיחה במכירות של כל תחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה. אתגרי המט"ח שאפיינו את שלושת הרבעונים האחרונים קיבלו מענה פיננסי נכון והביאו לרווח נקי משופר. אנחנו ממשיכים באסטרטגיית העמקת הפעילות בחו"ל – עם הכפלת כושר הייצור במפעל "סברה" בארה"ב והמשך הרחבת פעילות הקפה בברזיל וברומניה. במקביל, על רקע אתגרי ההאטה בשוק המזון בישראל אנו ממשיכים בחדשנות מוצרית והיערכות תפעולית מיטיבה".

דגשים עיקריים לרבעון השלישי של 2014 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 7.1%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2.1 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 4.8%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 43 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 811 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.9% מהמכירות), גידול של כ- 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.2%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 227 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.6% מהמכירות) גידול של כ- 6.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית השתפרה בכ- 0.2%.
 • הרווח למניה הסתכם בכ- 1.12 ש"ח, גידול של כ- 46.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 146 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 211 בתקופה המקבילה אשתקד.

(1)     מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 01

 (2) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (3) השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 02

 (4)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(5)   (5)     נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין(50%).

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

הדגשים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים של 2014 (1)

 • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 4.6%.  המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 6.1 מיליארד ש"ח, קיטון של כ- 0.1%, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 272 מיליון ש"ח, כתוצאה מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה.
 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2,369 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 39.1% מהמכירות), גידול של כ- 2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית השתפרה בכ- 0.9%.
 • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 603 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.0% מהמכירות) קיטון של כ- 1.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.1%.
 • הרווח למניה הסתכם בכ- 2.69 ש"ח, גידול של כ- 10.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 274 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 450 בתקופה המקבילה אשתקד.
 • החוב נטו ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 1,846 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,357 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2013 וכ- 1,475 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2013.

(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 03

(2)       מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 (3)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים לא מוחשיים והוצאות נדחות.

 הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 04

 

(4)        מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

(5)        נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל  (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית – (50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס בשטראוס מים סין (50%).

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

נספח

05

 

 

 לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@strauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272


דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס