חזרה

פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2013

מתוך חדשות ומדיה, ישראל ,שטראוס ישראל
26/11/13

קבוצת שטראוס מציגה גידול של כ – 21.4% ברווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2013, בעיקר הודות לפעילות הבינלאומית של הקבוצה (1)

הצמיחה האורגנית בנטרול הפרשי שער הסתכמה בכ – 5.7%. מכירותהקבוצה בש"ח ברבעון השלישי של השנה הושפעו מהמשך התחזקות השקל אל מול מטבעות פעילות אחרים של הקבוצה וירדו בכ – 1.9%.

 

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום (26.11.2013): "הביצועים החזקים של הקבוצה ברבעון הנוכחימשקפים המשך תוצאות תפעוליות חזקות בפעילות הבינלאומית של הקבוצה, לצד צמיחהבשטראוסישראל וניהול מושכל של עלויות. הקבוצה מבצעת השקעה מואצת בחדשנות ובמאמץ שיווקי בכל מגזרי הפעילות, במטרה לבנות ולבסס את מנועי הצמיחה של הקבוצה ולהעניקל צרכנים שלנו, בישראל ומעבר לים, סל של מוצרים טובים ומגוונים יותר."

 

נתונים עיקריים לרבעון השלישי של שנת 2013 וליום 30 בספטמבר 2013 (1)

 • המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו בכ- 5.7%. המכירות הניהוליות הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (כ– 2.1 מיליארד ש"ח אשתקד), קיטוןשל כ- 1.9%.
 • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 798 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 39.1% מהמכירות), לעומת כ- 737 מיליוןש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 35.5% מהמכירות), גידול של כ- 8.1%.
 • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 212 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.4% מהמכירות) בהשוואה לכ- 175 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 8.4% מהמכירות), גידול של כ- 21.4%, בעיקרעל רקע גידול משמעותי ברווחי הפעילות הבינלאומית של הקבוצה.
 • הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 81 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 4.0% מהמכירות) לעומת 69 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של 3.3% מהמכירות), גידול של כ- 17.1%.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (כוללשותפויות) הסתכם בתזרים חיובי של כ- 205 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים חיובי בסך של כ- 171 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • האשראי נטו (כוללשותפויות) ליום 30 בספטמבר 2013 הסתכםבכ- 1,357 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,623 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2012 וכ- 1,422 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012.

(1)מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

1

 

נתונים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 (1)

 • המכירות הסתכמו בכ- 6.1 מיליארד ש"ח (כ- 6.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד), קיטון של כ- 0.2%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו בכ- 4.7%.
 • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 2,316 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 38.2% מהמכירות), לעומת כ- 2,133 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 35.1% מהמכירות), גידול של כ- 8.6%.
 • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 611 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 10.1% מהמכירות) בהשוואה לכ- 468 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 7.7% מהמכירות), גידול של כ- 30.7%, בעיקר על רקע גידול משמעותי ברווחי הפעילות הבינלאומית של הקבוצה.
 • הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 259 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 4.3% מהמכירות) לעומת 170 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (שיעור של 2.8% מהמכירות), גידול של כ- 53.0%.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (כוללשותפויות) הסתכם בתזרים חיובי של כ- 439 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים חיובי בסך של כ- 404 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

2

 

(1)מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעוןולתשעהחודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

 

תשעה חודשים ראשונים

רבעון שלישי

 

2013

2012

 % שינוי

2013

2012

 % שינוי

מכירות

6,069

6,079

0.2%

2,040

2,078

1.9%

עלות המכירות

3,753

3,946

4.9%

1,242

1,341

7.4%

רווח גולמי- ניהולי

2,316

2,133

8.6%

798

737

8.1%

 % ממכירות

38.2%

35.1%

39.1%

35.5%

הוצאות מכירה ושיווק

1,383

1,346

2.7%

475

449

5.6%

הוצאות הנהלה וכלליות

322

319

0.8%

111

113

2.4%

רווח תפעולי – ניהולי

611

468

30.7%

212

175

21.4%

 % ממכירות

10.1%

7.7%

10.4%

8.4%

הוצאות מימון, נטו

(102)

(102)

0.4%

(40)

(34)

19.3%

רווח לפני מיסים על הכנסה

509

366

39.1%

172

141

21.9%

מסים על הכנסה

(164)

(129)

26.2%

(61)

(46)

31.1%

שעור מס אפקטיבי

32.1%

35.1%

34.8%

31.7%

רווח לתקופה- ניהולי

345

237

45.6%

111

95

16.3%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

259

170

53.0%

81

69

17.1%

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

86

67

29.1%

30

26

18.5%

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעון ולתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

תשעה חודשים ראשונים

רבעון שלישי

2013

2012

 % שינוי

2013

2012

 % שינוי

מסגרת פעילות ישראל

 

 

 

 

מכירות נטו

2,254

2,198

2.6%

771

743

3.9%

רווח תפעולי

248

231

7.3%

86

76

13.5%

מסגרת פעילות קפה

 

 

 

מכירות נטו

2,935

3,081

4.7%-

954

1,049

9.0%-

רווח תפעולי

318

221

43.6%

108

86

24.0%

מטבלים וממרחים בינלאומי

 

 

 

מכירות נטו

452

383

18.0%

159

140

13.5%

רווחתפעולי

46

35

31.8%

22

18

20.8%

אחר

 

 

 

מכירות נטו

428

417

2.3%

156

146

7.1%

הפסד תפעולי

(1)

(19)

 

(4)

(5)

סה"כ

 

 

 

 

 

מכירות נטו

6,069

6,079

0.2%-

2,040

2,078

1.9%-

רווח תפעולי

611

468

30.7%

212

175

21.4%

 

  *         הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

3


 

להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לרבעוןולתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30בספטמבר2013ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

 

תשעה חודשים ראשונים

רבעון שלישי

 

2013

2012

% שינוי

2013

2012

% שינוי

מכירות

4,154

4,266

2.6%-

1,402

1,455

3.6%-

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

2,514

2,639

4.7%-

839

900

6.7%-

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

8

(20)

(9)

(5)

עלות המכירות

2,522

2,619

3.7%-

830

895

7.2%-

רווח גולמי

1,632

1,647

0.9%-

572

560

.2.2%

% ממכירות

39.3%

38.6%

40.8%

38.5%

הוצאות מכירה ושיווק

986

985

0.2%

336

327

2.7%

הוצאות הנהלה וכלליות

244

247

1.2%-

85

89

4.6%-

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

402

415

3.2%-

151

144

5.4%

% ממכירות

9.7%

9.7%

10.8%

9.8%

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

(17)

51

(15)

59

רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

385

466

17.5%-

136

203

33.3%-

הוצאות מימון, נטו

(87)

(86)

1.1%

(37)

(30)

23.8%

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השוויהמאזני

136

28

 

49

21

 

רווח לפני מיסים על הכנסה

434

408

6.4%

148

194

24.1%-

מסים על הכנסה

(149)

(139)

7.7%

(63)

(65)

3.0%-

שעור מס אפקטיבי

34.5%

34.0%

42.7%

33.4%

רווח לתקופה

285

269

5.7%

85

129

34.3%-

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

209

203

2.9%

58

105

43.7%-

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

76

66

14.7%

27

24

6.9%

 

4

    *       הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.


להלן ההתאמות לדוחות הניהוליים של החברה (במיליוני ש"ח)*:

– התאמות בגין IFRS11– מעבר משיטת השווי המאזני בדוח החשבונאי לשיטת האיחוד היחסי (בהתאם למידע המגזרי המבוסס על הדיווחים הניהוליים והפנימיים של הקבוצה):

 

תשעת החודשים הראשונים 2013

תשעת החודשים הראשונים 2012

רבעון שלישי 2013

רבעון שלישי 2012

 

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כבעבר)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כפי שפורסם טרם כניסת IFRS11 לתוקף)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כבעבר)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כפי שפורסם טרם כניסת IFRS11 לתוקף)

מכירות

4,154

1,915

6,069

4,266

1,813

6,079

1,402

638

2,040

1,455

623

2,078

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

2,514

1,239

3,753

2,639

1,307

3,946

839

403

1,242

900

441

1,341

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

8

8

(20)

(2)

(22)

(9)

(9)

(5)

(1)

(6)

עלות המכירות

2,522

1,239

3,761

2,619

1,305

3,924

830

403

1,233

895

440

1,335

רווח גולמי

1,632

676

2,308

1,647

508

2,155

572

235

807

560

183

743

% ממכירות

39.3%

38.0%

38.6%

35.5%

40.8%

39.6%

38.5%

35.8%

הוצאות מכירה ושיווק

986

397

1,383

985

361

1,346

336

139

475

327

122

449

הוצאות הנהלה וכלליות

244

92

336

247

85

332

85

30

115

89

28

117

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

402

187

589

415

62

477

151

66

217

144

33

177

 % ממכירות

9.7%

9.7%

9.7%

7.8%

10.8%

10.6%

9.8%

8.5%

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

(17)

(2)

(19)

51

51

(15(

(1)

(16)

59

59

רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

385

185

570

466

62

528

136

65

201

203

33

236

הוצאות מימון, נטו

(87)

(15)

(102)

(86)

(16)

(102)

(37)

(3)

(40)

(30)

(4)

(34)

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

136

(136)

28

(28)

49

(49)

21

(21)

רווח לפני מיסים על הכנסה

434

34

468

408

18

426

148

13

161

194

8

202

מסים על הכנסה

(149)

(34)

(183)

(139)

(18)

(157)

(63)

(13)

(76)

(65)

(8)

(73)

שעור מס אפקטיבי

34.5%

39.1%

34.0%

36.8%

42.7%

46.9%

33.4%

35.8%

רווח לתקופה

285

285

269

269

85

85

129

129

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

209

209

203

203

58

58

105

105

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

76

76

66

66

27

27

24

24

רווח לתקופה

285

285

269

269

85

85

129

129

*           הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.


– התאמות נוספות לדוחות הניהוליים (תשלום מבוסס מניות, שערוך עסקאות גידור, הוצאות אחרות והמסים התייחסים להתאמות אלו)*:

 

תשעת החודשים הראשונים

רבעון שלישי

 

2013

2012

 % שינוי

2013

2012

 %שינוי

רווח תפעולי – לפי שיטת האיחוד היחסי – אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

570

528

8.1%

201

236

14.9%-

תשלום מבוסס מניות

14

13

4

4

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

8

(22)

(9)

(6)

הוצאות (הכנסות) אחרות

19

(51)

16

(59)

רווח תפעולי – ניהולי

611

468

30.7%

212

175

21.4%

הוצאות מימון, נטו

(102)

(102)

(40)

(34)

מסים על הכנסה

(183)

(157)

(76)

(73)

מסים בגין ההתאמות לרווח התפעולי הניהולי לעיל

19**

28

15**

27

רווח לתקופה – ניהולי

345

237

45.6%

111

95

16.3%

מיוחס לבעלי המניות של החברה

259

170

53.0%

81

69

17.1%

מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

86

67

29.1%

30

26

18.5%

   *        הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

   **         בשנת 2013 כולל בעיקר הוצאות מיסים בגין הפשרת הרווחים הכלואים. לפרטים נוספים ראה באור 4.8 לדוחות הכספיים.

 

לפרטים נוספים:

טליהססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@srauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ,דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס