חזרה

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי

מתוך חדשות ומדיה, ישראל ,שטראוס ישראל
16/10/11

קבוצת שטראוס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 ומדווחת על צמיחה במכירות תוך שחיקה ברווח וברווחיות

 הרווח והרווחיות התפעולית נשחקו בהמשך לעליה במחירי חומרי הגלם ותשומות הייצור, וההשקעה בהתרחבות הגלובלית

מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הסתכמו ב- 5.6 מיליארד שקל, צמיחה של 11.5%, הצמיחה ניכרת בכל פעילויות החברה ובכל הגיאוגרפיות.

 

עופרה שטראוס, יו"ר קבוצת שטראוס, אמרה היום (16 בנובמבר 2011): "קבוצת שטראוס ממשיכה לקיים את התוכניות האסטרטגיות להמשך התפתחותה הבינלאומית, תוך מתן דגש על ביצוע התאמות נדרשות בישראל, זאת לאור שינוי פני השיח הציבורי והמחאה החברתית שהציפה את נושא יוקר המחייה הגבוה במדינה. כך במקביל להשקעות בשווקים הבינלאומיים ובמנועי הצמיחה של החברה, החברה ממשיכה לבחון את כל תכניות העבודה על מנת לתת מענה הולם למציאות החדשה שנוצרה".

 

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום: "ברבעון השלישי מדווחת קבוצת שטראוס על צמיחה של 13.8% במכירות, הצמיחה ניכרת בכל פעילויות הקבוצה ובכל הגאוגרפיות בהן היא פועלת. בישראל שוק הבית של הקבוצה ממשיכה שטראוס לצמוח כמותית וכספית יחד עם המשך השקעה בפיתוח וחדשנות.

לצד הצמיחה במכירות הקבוצה, הרווח התפעולי והרווחיות של הקבוצה נשחקו כתוצאה מהעליות במחירי חומרי הגלם, תשומות הייצור והאנרגיה, הרווח הנקי צמח בכ- 7% בעיקר כתוצאה מירידה בהוצאות המימון.

הקבוצה ממשיכה להשקיע בפיתוח פעילותה הבינלאומית תוך דגש על השקעה בתחום המים והסלטים המצוננים עם שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות".

  

נתונים עיקרים לרבעון השלישי[1]

 

  • המכירות הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (1.8 מיליארד אשתקד), גידול של 13.8%. המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 12.2%. 
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 688 מיליון ש"ח (שיעור של 34.1% מהמכירות), לעומת 642 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 36.3% מהמכירות), גידול של כ- 7.3%.
  • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 139 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.9% מהמכירות) בהשוואה לכ- 161 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.1% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 13.6%.
  • הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-61 מיליון ש"ח לעומת 54 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של 13.7%.

 

נתונים עיקרים לתשעת החודשים[2]

 

  • המכירות הסתכמו בכ- 5.6 מיליארד ש"ח (5.0 מיליארד אשתקד), גידול של 11.5%. המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו ב- 10.2%. 
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 2.0 מיליארד ש"ח, (שיעור של 35.8% מהמכירות), לעומת 1.9 מיליארד ש"ח אשתקד (שיעור של 38.5% מהמכירות), גידול של כ- 4.0%.
  • הרווח התפעולי הסתכם בכ- 418 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.4% מהמכירות) בהשוואה לכ- 479 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.5% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 12.7%.
  • הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-170 מיליון ש"ח לעומת 209 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של 18.7%.

 

נתונים עיקרים לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים פרופורמה (במיליוני ש"ח):

 

 

תשעה חודשים

 

 

רבעון שלישי

 

 

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

מכירות

5,629

5,047

11.5

2,015

1,771

13.8

רווח גולמי 

2,017

1,941

4.0

688

642

7.3

רווח תפעולי (1)

418

479

(12.7)

139

161

(13.6)

רווח לתקופה

237

286

(17.0)

86

81

7.9

רווח נקי (2)

170

209

(18.7)

61

54

13.7

(1) לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

(2) מיוחס לבעלי המניות של החברה

  

פעילות הקבוצה בישראל

קבוצת שטראוס היא החברה השנייה בגודלה בשוק המזון בישראל ונכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 החזיקה על פי סטורנקסט בכ- 11.3% מסך שוק המזון והמשקאות בשוק הקמעונאי במדינה (בממוצע רבעוני במונחי ערך כספי). השוק בישראל הוא שוק הבית של הקבוצה ובו פועלת החברה בתחומים שונים. מכירות כלל הפעילות של קבוצת שטראוס בישראל כוללות את חטיבות בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה, פעילות הקפה בישראל, פעילות מקס ברנר בישראל ופעילות שטראוס מים ישראל (תמי 4). 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 2,996 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 2,770 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של 8.2%. ברבעון השלישי הסתכמו מכירות כלל פעילות קבוצת שטראוס בישראל בכ- 1,035 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 953 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של 8.5%.

 

הגידול בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי ניכר ברב החטיבות העסקיות – בריאות ואיכות חיים, תענוג והנאה וקפה ישראל.

  

תחום הקפה

מכירות

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 2,777 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 2,465 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 12.6%, ובנטרול השפעת שערי המטבע הסתכמה הצמיחה בכ- 12.5%. הצמיחה האורגנית (בנטרול רכישת עסקים והשפעת הפרשי שער) הסתכמה בתקופה  בכ- 11.1%.

מכירות הקפה הושפעו לחיוב מהצמיחה החזקה בפעילות ברוסיה, ברזיל וישראל ומנגד הושפעו לרעה מהחולשה בחלק משווקי מזרח אירופה, מהשינויים בשערי החליפין של מטבעות הפעילות השונים, מהעליה החדה במחיר חומרי הגלם במשולב עם קושי להעלות מחירים בתנאים המקרו כלכליים הנוכחים בחלק מהמדינות ומהתגברות התחרות.

ברבעון השלישי הסתכמו מכירות תחום הקפה של שטראוס בכ- 1,022 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 868 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה חזקה של כ- 17.7%, בנטרול השפעת שערי המטבע הסתכמה הצמיחה בכ- 18.1%. הצמיחה האורגנית (בנטרול רכישת עסקים והשפעת הפרשי שער) הסתכמה לכ- 16.4%. ברבעון השלישי ניכרת צמיחה חזקה במרבית האיזורים ובמיוחד ברוסיה, ברזיל וישראל. חברת הקפה ממשיכה להשקיע במהלכי התרחבות ובמהלך תקופת הדוח ולאחריה הודיעה על רכישות בברזיל, ברוסיה ובישראל.

 

הרווח הגולמי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 823 מיליוני ש"ח (שיעור של 29.6%) בהשוואה לכ- 813 מיליוני ש"ח (שיעור של 33.0%) אשתקד, גידול של כ- 1.2%. ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי       בכ- 276 מיליוני ש"ח (שיעור של 27.0%) בהשוואה לכ- 261 מיליוני ש"ח (שיעור של 30.1%) אשתקד, גידול של כ- 5.9%.

הגידול ברווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי הושפע לחיוב מהגידול במכירות ומנגד הושפע לשלילה מהעליה החדה במחיר חומרי הגלם והקושי להעביר את מלוא העליה במחיר חומרי הגלם לצרכנים. 

 

הרווח התפעולי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה בכ- 178 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.4% מהמכירות) בהשוואה לכ- 205 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.3% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 13.3%.

ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי של תחום הקפה בכ- 59 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 5.8% מהמכירות) בהשוואה לכ- 64 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.4% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 7.9%. הקיטון ברווח התפעולי בתשעת החודשים וברבעון הושפע בעיקר מהגידול בהוצאות התפעוליות ובעיקר שיווק ומכירה.

 

תחום ישראל

החברה בישראל מסכמת תשעה חודשים של צמיחה במכירות תוך קיטון ברווח התפעולי. מכירות תחום ישראל הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים בכ- 2,161 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 2,012 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.4%. הצמיחה באה לידי ביטוי במכירות בשתי היחידות, בריאות ואיכות חיים ותענוג והנאה וכן ניכרת במרבית הקטגוריות. הצמיחה הושפעה בעיקר מהגידול הכמותי בסך 4.9%.

ברבעון השלישי הסתכמו מכירות תחום ישראל בכ- 750 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 688 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-  9.0%. הצמיחה הושפעה בעיקר מהגידול הכמותי בסך 5.0%. וכן מעדכוני המחיר אותם ביצעה החברה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 גדל שוק המזון בישראל, על פי סטורנקסט, בכ- 6.3% במונחים כספיים. במהלך הרבעון השלישי התעצמה המחאה החברתית סביב סוגיית יוקר המחיה בישראל, החברה בנסיון לתת מענה לצרכנים הודיעה על מבצעים שונים על מנת לשמור על רמת מחירים נמוכה. לאחר תום הרבעון הודיעה החברה כי מבצעים אלו ימשכו עד לסוף השנה, וכמו כן הודיעה על הוזלות מחירונים של מוצרים נבחרים.

 

החברה בפעילותה בישראל מחוייבת כלפי הצרכנים ותמשיך לעסוק בסוגיה זו גם בחודשים הקרובים בכדי למצוא פתרונות אפשריים, במטרה להקל על הצרכנים ולהתאים את ההצעות שלנו למציאות החדשה שנוצרה. תהליך כזה מחייב שינויים, התאמות בתהליכי העבודה והשקעות ארוכות טווח שאינן ניתנות לביצוע בטווח המידי.

 

הרווח הגולמי בתחום ישראל הסתכם בתשעת החודשים הראשונים בכ- 863 מיליון ש"ח (39.9% מהמכירות), בהשוואה לכ- 838 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (41.6% מהמכירות), גידול של כ- 3.0%.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 295 מיליון ש"ח (39.4% מהמכירות), בהשוואה לכ- 278 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (40.4% מהמכירות), גידול של כ- 6.2%.

הרווח הגולמי בתקופה הושפע לחיוב מהצמיחה במכירות ומנגד הושפע לשלילה מעלייה משמעותית במחירי חלק מחומרי הגלם והאנרגיה.

 

בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח התפעולי הניהולי בתחום ישראל בכ- 238 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 243 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 1.9%, תוך שחיקה קלה בשיעור הרווחיות התפעולית מ- 12.1% אשתקד ל- 11.0% השנה.

 

ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי הניהולי בתחום ישראל בכ- 80 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 87 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 7.9%, תוך שחיקה בשיעור הרווחיות התפעולית ברבעון מ- 12.6% אשתקד ל- 10.7% ברבעון השלישי השנה. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הושפע מהגידול בהוצאות המכירה והשיווק בהמשך להחלטת החברה לבצע מבצעי הנחה רבים לקראת החגים.

  

תחום פעילות מטבלים וממרחים בינלאומי (המבוצע כיום על ידי "סברה" )

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמשכה הצמיחה במכירות סברה תוך המשך גידול בנתחי השוק ושמירה על מעמד מוביל בקטגוריית הממרחים המצוננים (Refrigerated Flavored Spreads), נתח השוק של סברה הגיע הרבעון לכ- 54.0%.

במהלך הרבעון הראשון דיווחה החברה כי קבוצת שטראוס וחברת פפסיקו הודיעו על סיכום עקרונות להקמת חברה גלובלית משותפת, במסגרתה ייוצרו וישווקו סלטים, ממרחים ומטבלים טריים בשווקים בינלאומיים מרכזיים, כשלכל שותפה יהיה 50% בבעלות החברה החדשה. לאחר תקופת הדוח נחתם הסכם ה-JV  הסופי והוקמה החברה PepsiCo Strauss Fresh Dips& Spreads International GmbH.

מכירות סברה (100%)  בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בכ- 576 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 428 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 34.3%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה בכ- 43.9%, הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה ב- 21.0%. ברבעון השלישי הסתכמו המכירות בכ- 203 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 159 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 27.4%. הצמיחה בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה          בכ- 36.2%, הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת המטבעות הסתכמה ב- 15.5%.

הרווח התפעולי (100%)  בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ- 46 מיליון ש"ח (שיעור של 8.0%) בהשוואה לכ- 47 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 10.9%), קיטון של 1.8%. הקיטון ברווח התפעולי בתשעת החודשים נובע מההפעלה במקביל של שני המפעלים (המפעל הישן נסגר בסוף הרבעון הראשון של שנת 2011). ברבעון השלישי הסתכם הרווח בכ- 16 מיליון ש"ח (שיעור של 8.0%) בהשוואה לכ- 14 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של כ- 8.8%), גידול של 16.6%.

 

פעילות שטראוס מים

שטראוס מים עוסקת בפיתוח, יצור, שיווק ומכירה של מערכות לטיהור, סינון חימום וקירור של מי שתיה לשוק הביתי ולצריכה מחוץ לבית תוך מחויבות ארוכת טווח ללקוחותיה. שטראוס מים פיתחה את טכנולוגיית ה- maze המהווה פריצת דרך בתחום הטיהור והטיפול במים. שטראוס מים פועלת כיום בישראל (באמצעות המותג תמי 4) ובבריטניה (באמצעות המותג T6). במהלך הרבעון השיקה החברה את פעילות המים בסין (באמצעות המותג Haier Strauss Water) בהמשך להקמת המיזם המשותף בסין בתחום פתרונות המים הביתיים בין שטראוס מים ובין קבוצת HAIER, ענק האלקטרוניקה הביתית הסיני. בשלב הראשון המוצרים הושקו בשלוש הערים- בייג׳ין, שנחאי וצ׳ינג-דאוו; בשלב השני ישווקו המוצרים גם בשנזן וגוואן-ג'ו.

מכירות שטראוס מים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 305 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 279 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של 9.5%.

ברבעון השלישי הסתכמו המכירות בכ- 106 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 107 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של 0.5%.

שטראוס מים מתכננת התרחבות לאזורים גיאוגרפיים נוספים בעתיד תוך המשך פיתוח טכנולוגיות חדשניות לטיהור וטיפול במים ומחויבות ארוכת טווח ללקוחותיה, דאגה לבני אדם, למים ולסביבה.

 

פעילות מקס ברנר

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 99 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 78 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 27.3%. בנטרול השפעת שחיקת הדולר ביחס לשקל, גדלו המכירות בתשעת החודשים הראשונים בכ- 31.0%. ברבעון השלישי של השנה הסתכמו מכירות מקס ברנר בכ- 36 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 29 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 24.4%. בנטרול השפעת שחיקת הדולר ביחס לשקל, גדלו המכירות ברבעון בכ- 27.9%.

 

נכון למועד הדוח פועלים בעולם 38 סניפים של רשת מקס ברנר: 6 בישראל, 4 בארה"ב, 2 בפיליפינים, 1 בסינגפור    ו- 25 באוסטרליה. פרט ל- 9 סניפים אשר נמצאים בבעלות החברה, כל יתר הסניפים פועלים במסגרת זכיינות. החברה ממשיכה להשקיע בפיתוח תשתיות מרכזיות לפעילות מקס ברנר בארץ ובחו"ל.

 

 

לפרטים נוספים:

יפה כהן-יפרח מנהלת קשרי משקיעים שטראוס גרופ בע"מ

טל. 03-6752545

סלולרי. 054-5772195 מייל.

Yaffa.cohen-ifrah@strauss-group.com

www.strauss-group.com

אסנת גולן סמנכלית תקשורת ודוברות שטראוס גרופ בע"מ

טל. 03-6752281

סלולרי. 052-8288111 מייל.

osnat.golan@strauss-group.com

 

 

התוצאות הכספיות:

מכירות

מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 הסתכמו בכ- 5,629 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 5,047 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 11.5%, הצמיחה בנטרול השפעת המטבע הסתכמה בכ – 11.8%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין בתשעת החודשים הסתכמה ב- 10.2%. הצמיחה ניכרת בכל פעילויות החברה ובעיקר בפעילות החברה בתחום ישראל שצמחה בתשעת החודשים בכ- 7.4%, בפעילות הקפה שצמחה בכ- 12.6%, בסברה בצפון אמריקה שצמחה ב- 34.3% ובפעילות המים שצמחה בתשעת החודשים ב- 9.5%.

מכירות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 2,015 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ- 1,771 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 13.8%, הצמיחה בנטרול השפעת המטבע הסתכמה בכ – 14.4%. הצמיחה האורגנית בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין ברבעון השלישי הסתכמה            ב- 12.2%. הצמיחה ברבעון ניכרת ברב הפעילויות, בפעילות הקפה הגלובלית אשר צמחה בכ- 17.7%, בפעילות בתחום ישראל אשר צמחה בכ- 9.0%, בפעילות סברה בצפון אמריקה שצמחה בכ- 27.4% ובפעילות המים שירדה ברבעון בכ- 0.5%.

 

רווח גולמי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי החשבונאי בכ- 1,991 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,942 מיליון ש"ח אשתקד ושיעורו ירד מ- 38.5% אשתקד לכ- 35.4% השנה. הרווח הגולמי הניהולי בתשעת החודשים גדל בכ-4.0% והסתכם בכ- 2,017 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,941 מיליון ש"ח אשתקד, ושיעורו ירד מ – 38.5% ל- 35.8%. 

ברבעון השלישי גדל הרווח הגולמי החשבונאי בכ- 6.9% והסתכם בכ- 676 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 633 מיליון ש"ח אשתקד ושיעורו ירד      מ- 35.7% אשתקד לכ- 33.5% השנה. הרווח הגולמי הניהולי ברבעון הסתכם בכ- 688 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 642 מיליון ש"ח אשתקד,  גידול של כ-7.3%. שיעור הרווח הגולמי ירד מ – 36.3% ל- 34.1%. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים וברבעון הושפע לחיוב מהצמיחה במכירות בכל פעילויות החברה, אולם בהמשך לעליה במחירי חומרי הגלם נשחקה הרווחיות. 

 

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ- 369 מיליון ש"ח (שיעור של      כ- 6.6%) בהשוואה לכ- 471 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.3%) אשתקד, קיטון של כ- 21.6%.

הרווח התפעולי הניהולי בתשעת החודשים הסתכם בכ- 418 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 7.4% מהמכירות) בהשוואה לכ- 479 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.5% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 12.7%.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הושפע לרעה מהגידול בהוצאות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, מההפעלה במקביל של שני מפעלים בארה"ב וכן מהקיטון ברווח בפעילות הקפה והפעילות בישראל.

ברבעון השלישי הסתכם הרווח התפעולי החשבונאי (לפני הכנסות והוצאות אחרות) בכ- 121 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.0%) בהשוואה        לכ- 149 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 8.4%) אשתקד, קיטון של כ- 18.8%.

הרווח התפעולי הניהולי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 139 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 6.9% מהמכירות) בהשוואה לכ- 161 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.1% מהמכירות) אשתקד, קיטון של כ- 13.6%.

הרווח התפעולי הרבעוני הושפע לרעה מהגידול בהוצאות הקשורות לבניית פעילות שטראוס מים בסין ובאנגליה, וכן מהקיטון ברווח בפעילות הקפה והפעילות בישראל.

 

רווח לתקופה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח לתקופה בכ- 187 מיליון ש"ח לעומת כ- 250 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הניהולי לתקופה הסתכם בכ- 237 מיליון ש"ח לעומת כ- 286 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 17.0%.

ברבעון השלישי הסתכם הרווח לתקופה בכ- 70 מיליון ש"ח לעומת כ- 66 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הניהולי לתקופה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 86 מיליון ש"ח לעומת כ- 81 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 7.9%.

 

רווח לתקופה לבעלי המניות של החברה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח החשבונאי לבעלי המניות של החברה בכ- 128 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 178 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 28.0%.

הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם בתשעת החודשים בכ- 170 מיליון ש"ח (שיעור של 3.0% מהמכירות) בהשוואה לכ- 209 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 4.1% מהמכירות), קיטון של כ- 18.7%.

הקיטון ברווח הנקי החשבונאי והניהולי נבע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי ומהגידול בהוצאות המימון בהשוואה לאשתקד. 

ברבעון השלישי הסתכם הרווח החשבונאי לבעלי המניות של החברה בכ- 47 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 42 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של         כ- 12.7%. הרווח הניהולי לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון השלישי בכ- 61 מיליון ש"ח (שיעור של 3.0% מהמכירות) בהשוואה לכ- 54 מיליון ש"ח אשתקד (שיעור של 3.0% מהמכירות), גידול של כ- 13.7%.

הגידול ברווח הנקי החשבונאי והניהולי ברבעון השלישי נבע בעיקר מהקיטון בהוצאות המימון בהשוואה לאשתקד.   

 

רווח חשבונאי לתקופה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי חברות מאוחדות לכ- 59 מיליון ש"ח לעומת     כ- 72 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 17.8%.

ברבעון השלישי הסתכם חלק בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי חברות מאוחדות לכ- 23 מיליון ש"ח לעומת כ- 24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 2.9%.

 

טבלה 1-

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים לרבעון ולתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 ו- 2010 (במיליוני ש"ח):

 

תשעה חודשים

 

 

רבעון שלישי

 

 

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

מכירות

         5,629

         5,047

11.5%

         2,015

         1,771

13.8%

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

         3,612

3,106

16.3%

         1,327

         1,129

17.5%

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

26

(1)

 

         12

9

 

עלות המכירות

         3,638

         3,105

17.2%

         1,339

         1,138

17.7%

רווח גולמי

1,991

1,942

2.6%

            676

            633

6.9%

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות מכירה ושיווק

1,295

1,177

10.0%

            449

            391

14.9%

הוצאות הנהלה וכלליות

327

294

11.4%

106

            93

14.3%

רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

369

471

-21.6%

            121

            149

-18.8%

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות אחרות, נטו

               (7)

               (32)

-77.4%

               (1)

               (5)

-85.3%

רווח תפעולי

            362

            439

-17.5%

120

            144

-16.4%

הוצאות מימון, נטו

             (87)

               (72)

21.9%

             (19)

               (43)

-54.5%

רווח לפני מיסים על הכנסה

            275

            367

-25.2%

101

            101

-0.4%

מסים על הכנסה

             (88)

             (117)

-25.3%

             (31)

             (35)

-14.1%

שעור מס אפקטיבי

31.9%

32.0%

 

30.3%

35.1%

 

רווח לתקופה

              187

            250

-25.1%

              70

            66

7.0%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

128

              178

-28.0%

              47

              42

12.7%

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

59

              72

-17.8%

              23

              24

-2.9%

 

  *     הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

טבלה 2 –

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעון ולתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 ו- 2010 (במיליוני ש"ח):

 

תשעה חודשים

 

 

רבעון שלישי

 

 

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

מכירות

                  5,629

                      5,047

11.5%

                  2,015

                      1,771

13.8%

עלות המכירות

                  3,612

3,106

16.3%

                  1,327

                      1,129

17.5%

רווח גולמי

2,017

1,941

4.0%

688

                         642

7.3%

הוצאות מכירה ושיווק

1,295

1,177

 10.0%

449

 391

 14.9%

הוצאות הנהלה וכלליות

304

285

6.9%

100

                        90

11.6%

רווח תפעולי ניהולי

418

                         479

-12.7%

139

                         161

-13.6%

הוצאות מימון, נטו

                     (87)

                         (72)

21.9%

                     (19)

                         (43)

-54.5%

רווח לפני מיסים על הכנסה

                      331

407

-18.8%

                      120

118

1.2%

מסים על הכנסה

                     (94)

                        (121)

-23.1%

                     (34)

                         (37)

-13.2%

רווח לתקופה-  ניהולי

                      237

286

-17.0%

                      86

81

7.9%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

                       170

                         209

-18.7%

                   61

                         54

13.7%

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

                       67

77

-12.4%

 25 

                          27

-3.6%

 

 

טבלה 3 –

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעון ולתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 ו- 2010 (במיליוני ש"ח):

 

תשעה חודשים

 

 

רבעון שלישי

 

 

 

2011

2010

% שינוי

2011

2010

% שינוי

תחום ישראל

 

 

 

 

 

 

מכירות נטו

 2,161

 2,012

7.4%

750

 688

9.0%

רווח תפעולי 

 238

 243

-1.9%

 80

 87

-7.9%

תחום קפה

 

 

 

 

 

 

מכירות נטו

 2,777

 2,465

12.6%

 1,022

 868

17.7%

רווח תפעולי 

 178

 205

-13.3%

 59

 64

-7.9%

תחום מטבלים וממרחים בינלאומי

 

 

 

 

 

 

מכירות נטו

 288

 214

34.3%

 102

80

27.4%

רווח תפעולי 

14

 19

-24.1%

 1

6

-72.9%

אחר

 

 

 

 

 

 

מכירות נטו 

403

356

13.7%

141

135

5.1%

רווח (הפסד) תפעולי 

(12)

12

203.7%-

(1)

4

154.0%-

סה"כ

 

 

 

 

 

 

מכירות נטו

5,629

5,047

11.5%

2,015

1,771

13.8%

רווח תפעולי

418

479

12.7%-

139

161

13.6%-

 

 

1,2  נתוני הפרופורמה ברבעון ובמחצית הם בנטרול תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות.

1,2  נתוני הפרופורמה ברבעון ובמחצית הם בנטרול תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות.

 

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס