חזרה

פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2013

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
20/08/13

קבוצת שטראוס מציגה צמיחה של כ – 4.2% במכירות וגידול של כ – 48.0% ברווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני של 2013, בעיקר הודות לפעילות הבינלאומית של הקבוצה (1)

גידול במכירות בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה; גידול חזק במכירות שטראוס ישראל שצמחו בכ- 6.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

המשך תוצאות חזקות בפעילות הבינלאומית של חברת הקפה וחברת הסלטים והמטבלים, לצד הטמעת תהליכי התייעלות והשקעה מואצת בחדשנות.

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס אמר היום (20.08.2013): "הקבוצה ממשיכה להציג ביצועים חזקים ברבעון הנוכחי, וצמיחה בשורה העליונה בכל מגזרי הקבוצה, ובפרט בשטראוס ישראל. אסטרטגיה ממוקדת, חדשנות, השקעה בחיזוק המותגים וניהול מושכל של עלויות הובילו לצמיחה משמעותית גם בשורות הרווח התפעולי והנקי של הקבוצה."

יישום תקן בינלאומי 11 – הסדרים משותפים

החל מהרבעון הראשון של 2013 מיישמת קבוצת שטראוס את תקן בינלאומי 11 – הסדרים משותפים. משמעות התקן שעסקים המצויים בשליטה משותפת של שטראוס ושל שותף נוסף אינם מוצגים עוד על פי החלק היחסי של שטראוס בהחזקה המשותפת אלא בשורה אחת נפרדת ("רווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" בדוח הרווח וההפסד, ובשאר הדוחות בסעיף הרלבנטי). שיטת הדיווח אינה משנה את הרווח של הקבוצה. היות שמדובר בשינוי צורת דיווח בלבד, ולאור העובדה שהדיווחים הניהוליים של הקבוצה והאופן שבו מודדת הנהלת הקבוצה את תוצאות החברות הבנות והחברות בשליטה משותפת נותרו ללא שינוי, הקבוצה ממשיכה להציג את מגזרי הפעילות בצורה זהה להצגה בתקופות קודמות. 

 

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

 

נתונים עיקריים לרבעון השני של שנת 2013 וליום 30 ליוני 2013 (1)

 • המכירות הסתכמו בכ- 2.0 מיליארד ש"ח (1.9 מיליארד ש"ח אשתקד), גידול של כ- 4.2%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו בכ- 8.2%.
 • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 751 מיליון ש"ח, (שיעור של כ- 37.2% מהמכירות), לעומת כ- 665 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 34.3% מהמכירות), גידול של כ- 13.0%.
 • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 185 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.1% מהמכירות) בהשוואה לכ- 125 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 6.4% מהמכירות), גידול של כ- 48.0%, בעיקר על רקע גידול משמעותי ברווחי הפעילות הבינלאומית של הקבוצה.
 • הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 75 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 3.7% מהמכירות) לעומת 35 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של 1.8% מהמכירות), גידול של כ- 117.2%.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (ניהולי) הסתכם בתזרים חיובי של כ- 236 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים חיובי בסך של כ- 250 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • האשראי נטו (ניהולי) ליום 30 ביוני 2013 הסתכם בכ- 1,403 מיליון ש"ח (לעומת כ- 1,679 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2012 וכ- 1,422 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012).

נתונים עיקריים למחצית הראשונה של שנת 2013 וליום 30 ליוני 2013 (1)

 • המכירות הסתכמו בכ- 4.0 מיליארד ש"ח (4.0 מיליארד ש"ח במחצית המקבילה אשתקד), גידול של כ- 0.7%; המכירות האורגניות בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין צמחו בכ- 4.3%.
 • הרווח הגולמי הניהולי הסתכם בכ- 1,518 מיליון ש"ח, (שיעור של כ- 37.7% מהמכירות), לעומת כ- 1,396 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 34.9% מהמכירות), גידול של כ- 8.8%.
 • הרווח התפעולי הניהולי (EBIT) הסתכם בכ- 399 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.9% מהמכירות) בהשוואה לכ- 293 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד (שיעור של כ- 7.3% מהמכירות), גידול של כ- 36.3%, בעיקר על רקע גידול משמעותי ברווחי הפעילות הבינלאומית של הקבוצה.
 • הרווח הנקי הניהולי לבעלי המניות הסתכם בכ- 178 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 4.4% מהמכירות) לעומת 100 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד (שיעור של 2.5% מהמכירות), גידול של כ- 77.9%.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (ניהולי) הסתכם בתזרים חיובי של כ- 234 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים חיובי בסך של כ- 233 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
 • האשראי נטו (ניהולי) ליום 30 ביוני 2013 הסתכם בכ- 1,403 מיליון ש"ח (לעומת כ – 1,679 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2012 וכ- 1,422 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2012).
 • (1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן בינלאומי 11) ונטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה והכנסות והוצאות אחרות, למעט אם מצוין אחרת.

ניתוח התוצאות הכספיות *

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

 

מחצית ראשונה

רבעון שני

 

2013

2012

 % שינוי

2013

2012

 % שינוי

מכירות

4,029

4,001

0.7%

2,016

1,936

4.2%

עלות המכירות

2,511

2,605

3.6%-

1,265

1,271

0.5%-

רווח גולמי – ניהולי

1,518

1,396

8.8%

751

665

13.0%

 % ממכירות

37.7%

34.9%

37.2%

34.3%

הוצאות מכירה ושיווק

908

897

1.2%

461

441

4.4%

הוצאות הנהלה וכלליות

211

206

2.6%

105

99

7.3%

רווח תפעולי – ניהולי

399

293

36.3%

185

125

48.0%

 % ממכירות

9.9%

7.3%

9.1%

6.4%

הוצאות מימון, נטו

(62)

(68)

9.2%-

(36)

(28)

26.7%

רווח לפני מיסים על הכנסה

337

225

49.9%

149

97

54.2%

מסים על הכנסה

(103)

(83)

23.5%

(47)

(39)

19.8%

שעור מס אפקטיבי

30.7%

37.3%

31.7%

40.8%

רווח לתקופה – ניהולי

234

142

65.7%

102

58

77.9%

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

178

100

77.9%

75

35

117.2%

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

56

42

35.9%

27

23

18.1%

 

להלן תמצית תוצאות הפעילות העסקית (המבוססות על הדוחות הניהוליים של החברה) של תחומי הפעילות העסקיים העיקריים לרבעון ומחצית השנה שהסתיימו ביום 30 ביוני 2013 ו- 2012 (במיליוני ש"ח)*:

מחצית ראשונה

רבעון שני

2013

2012

 % שינוי

2013

2012

 % שינוי

מסגרת פעילות ישראל

 

 

 

 

מכירות נטו

1,483

1,455

1.9%

727

683

6.2%

רווח תפעולי

162

155

4.2%

68

63

6.9%

EBITDA

200

192

4.0%

87

81

6.1%

מסגרת פעילות קפה

 

 

 

מכירות נטו

1,981

2,032

2.5%-

992

984

0.9%

רווח תפעולי

210

135

56.2%

99

58

71.6%

EBITDA

247

173

43.2%

116

79

48.3%

מטבלים וממרחים בינלאומי

 

 

 

מכירות נטו

293

243

20.6%

159

131

22.0%

רווח תפעולי

24

17

43.2%

17

14

28.0%

EBITDA

34

27

28.7%

22

19

20.4%

אחר

 

 

 

מכירות נטו

272

271

0.8%

138

138

1.3%

רווח (הפסד) תפעולי

3

(14)

 

1

(10)

EBITDA

28

13

130.2%

14

5

245.2%

סה"כ

 

 

 

 

 

מכירות נטו

4,029

4,001

0.7%

2,016

1,936

4.2%

רווח תפעולי

399

293

36.3%

185

125

48.0%

EBITDA

509

405

26.3%

239

184

31.1%

 

  *הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.


להלן ההתאמות לדוחות הניהוליים של החברה (במיליוני ש"ח)*:

– התאמות בגין IFRS11 – מעבר משיטת השווי המאזני בדוח החשבונאי לשיטת האיחוד היחסי (בהתאם למידע המגזרי המבוסס על הדיווחים הניהוליים והפנימיים של הקבוצה):

 

מחצית ראשונה 2013

מחצית ראשונה 2012

רבעון שני 2013

רבעון שני 2012

 

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כבעבר)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כפי שפורסם טרם כניסת IFRS11 לתוקף)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כבעבר)

שיטת השווי המאזני

שינוי

שיטת האיחוד היחסי (כפי שפורסם טרם כניסת IFRS11 לתוקף)

מכירות

2,752

1,277

4,029

2,811

1,190

4,001

1,334

682

2,016

1,343

593

1,936

עלות המכירות ללא השפעת עסקאות גידור

1,675

836

2,511

1,740

865

2,605

821

444

1,265

848

423

1,271

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

17

17

(16)

(16)

35

35

(14)

(14)

עלות המכירות

1,692

836

2,528

1,724

865

2,589

856

444

1,300

834

423

1,257

רווח גולמי

1,060

441

1,501

1,087

325

1,412

478

238

716

509

170

679

% ממכירות

38.5%

37.3%

38.7%

35.3%

35.8%

35.5%

37.9%

35.1%

הוצאות מכירה ושיווק

650

258

908

658

239

897

331

130

461

323

118

441

הוצאות הנהלה וכלליות

159

62

221

158

57

215

79

31

110

76

28

104

רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

251

121

372

271

29

300

68

77

145

110

24

134

 % ממכירות

9.1%

9.2%

9.7%

7.5%

5.0%

7.2%

8.2%

6.9%

הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

(2)

(1)

(3)

(8)

(8)

(5)

(1)

(6)

1

1

רווח תפעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

249

120

369

263

29

292

63

76

139

111

24

135

הוצאות מימון, נטו

(50)

(12)

(62)

(56)

(12)

(68)

(29)

(7)

(36)

(22)

(6)

(28)

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

87

(87)

7

(7)

56

(56)

9

(9)

רווח לפני מיסים על הכנסה

286

21

307

214

10

224

90

13

103

98

9

107

מסים על הכנסה

(86)

(21)

(107)

(74)

(10)

(84)

(30)

(13)

(43)

(32)

(9)

(41)

שעור מס אפקטיבי

30.2%

35.0%

34.6%

37.7%

33.9%

42.6%

32.8%

38.4%

רווח לתקופה

200

200

140

140

60

60

66

66

רווח המיוחס לבעלי המניות של החברה

151

151

98

98

43

43

41

41

רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

49

49

42

42

17

17

25

25

רווח לתקופה

200

200

140

140

60

60

66

66

*           הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

– התאמות נוספות לדוחות הניהוליים (תשלום מבוסס מניות, שערוך עסקאות גידור, הוצאות אחרות והמסים התייחסים להתאמות אלו)*:

 

מחצית ראשונה

רבעון שני

 

2013

2012

 % שינוי

2013

2012

 %שינוי

רווח תפעולי – לפי שיטת האיחוד היחסי – אחרי הכנסות (הוצאות) אחרות

369

292

26.8%

139

135

3.4%

תשלום מבוסס מניות

10

9

5

5

שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה

17

(16)

35

(14)

הוצאות (הכנסות) אחרות

3

8

6

(1)

רווח תפעולי – ניהולי

399

293

36.3%

185

125

48.0%

הוצאות מימון, נטו

(62)

(68)

(36)

(28)

מסים על הכנסה

(107)

(84)

(43)

(41)

מסים בגין ההתאמות לרווח התפעולי הניהולי לעיל

4

1

(4)

2

רווח לתקופה – ניהולי

234

142

65.7%

102

58

77.9%

מיוחס לבעלי המניות של החברה

178

100

77.9%

75

35

117.2%

מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

56

42

35.9%

27

23

18.1%

   *הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

לפרטים נוספים:

טליה ססלר

מנהלת קשרי משקיעים

קבוצת שטראוס

054-577-2195

03-675-2545

Talia.sessler@srauss-group.com

אסנת גולן

סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל ,דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111

03-6752281

או

גיל מסינג

מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס

054-2525272

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס