חזרה

קבוצת שטראוס מסכמת רבעון חזק המייצג תוצאות מצוינות בפעולות הליבה של הקבוצה (1)

מתוך חדשות ומדיה, ישראל
10/08/17

צמיחה של למעלה מ- 5% במכירות ועלייה ברווח התפעולי והנקי, וזאת הודות לפעילות חברות הקפה, המים ושטראוס ישראל, החברה תחלק דיבידנד בסך 160 מיליון ש"ח

גדי לסין, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס ((10.08.2017: "אנחנו מציגים היום תוצאות מצוינות ברבעון השני של שנת 2017, המהוות ביטוי ראשוני למימוש האסטרטגיה של הקבוצה, שבמסגרתה השלמנו את השליטה בחברות הקפה והמים, מגדילים את אחזקותינו במיזם המשותף בסין ומכרנו את מקס ברנר. התוצאות החזקות הללו מוכיחות את הערך המובהק שהביאו מהלכים אלו לקבוצה ולבעלי המניות שלה. פעילות החברה בישראל ממשיכה לעלות על נתוני השוק, והישגי חברות הקפה והמים ראויים לציון ומייצרים לקבוצה שורות תחתונות חיוביות מאד, למרות השפעות הריקול בחברת סברה. אנו מאמינים שהמהלכים בהם נקטנו בשנה החולפת ימשיכו לקבל ביטוי חיובי גם בעתיד ויאפשרו לנו להתמודד בצורה מיטבית אל מול האתגרים שוודאי צפויים לנו ברמה הגלובלית והמקומית".

 

הדגשים העיקריים לרבעון השני של שנת  2017 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 6.2%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 2 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 1.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום שליליים בסך של כ- 13 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהחלשות שערו הממוצע של הדולר האמריקאי אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 753 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 36.9% מהמכירות), גידול של כ- 2.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 187 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.1% מהמכירות), גידול של כ- 2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.3%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 0.91 ש"ח, גידול של כ- 24.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 199 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 296 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

הדגשים העיקריים למחצית הראשונה של שנת  2017 (1)

  • הצמיחה האורגנית במכירות החברה, בנטרול השפעת השינוי בשערי החליפין הסתכמה בכ- 6.7%. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 4.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 3.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפעו מהפרשי תרגום חיוביים בסך של כ- 38 מיליון ש"ח, בעיקר כתוצאה מהמשך התחזקות שערו הממוצע של הריאל אל מול השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 1,533 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 37.2% מהמכירות), גידול של כ- 5.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות הגולמית ירדה בכ- 1.1%.
  • הרווח התפעולי (EBIT) הסתכם בכ- 410 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 9.9% מהמכירות), גידול של כ- 3.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווחיות התפעולית ירדה בכ- 0.5%.
  • הרווח למניה לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 1.99 ש"ח, גידול של כ- 15.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתזרים חיובי של כ- 113 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 270 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

(1) מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

 

טבלת דו"ח כספי רבעון שני 2017

 

(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
 (2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

טבלת דו"ח כספי רבעון שני 2017

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין בשיעור של 34%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

טבלת דו"ח כספי רבעון שני 2017

 

(1)    מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.
(2)   השקעות כוללות רכישת רכוש קבוע וכן השקעה בנכסים בלתי מוחשיים.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

 

טבלת דו"ח כספי רבעון שני 2017

 

(1)   מבוסס על הנתונים הניהוליים (Non GAAP) הכוללים איחוד יחסי של שותפויות בשליטה משותפת (ללא יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 11) ובנטרול של הפריטים הבאים: תשלום מבוסס מניות, שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה, כולל התאמות הדרושות לצורך דחיית רווח או הפסד בגין נגזרי סחורות, עד למועד שבו יימכר המלאי לחיצוניים והכנסות והוצאות אחרות, נטו, למעט אם מצוין אחרת.

(2)   נתוני תענוג והנאה כוללים את חלקה של שטראוס (50%) בחטיפים המלוחים. נתוני קפה בינלאומי כוללים את חלקה של שטראוס (50%) ב – (Três Corações (3C – ברזיל (חברה בשליטה משותפת (50%) של הקבוצה ושל קבוצת São Miguel  המקומית –  ((50%). נתוני מטבלים וממרחים בינלאומי משקפים את חלקה של שטראוס (50%) בסברה ובאובלה. נתוני "אחר" כוללים את חלקה של שטראוס במיזם המשותף האייר שטראוס מים (HSW) בסין בשיעור של 34%.

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח. נתונים עבור סה"כ מטבלים וממרחים בינלאומי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים של סברה ואובלה באלפי ש"ח.

 

 

 

נספח

טבלת דו"ח כספי רבעון שני 2017

 

טבלת דו"ח כספי רבעון שני 2017

הערה: הנתונים הכספיים עוגלו למיליוני ש"ח. אחוזי השינוי חושבו על בסיס הנתונים המדויקים באלפי ש"ח.

 

 

שיחת ועידה

חברת "שטראוס גרופ" תקיים שיחת ועידה בעברית למשקיעים, ביום חמישי, 10 באוגוסט, 2017 בשעה 14:00 (שעון ישראל) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2017.
מספר הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה בעברית הוא  03-9180688

בנוסף, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית למשקיעים, ביום חמישי, 10 באוגוסט, 2017 בשעה 17:30 שעון ישראל (15:30 שעון בריטניה, 10:30 אזור הזמן של החוף המזרחי בארה"ב) לסקירת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2017.
מספרי הטלפון להצטרפות לשיחת הועידה באנגלית הינם:

בריטניה: 0-800-917-5108
ארה"ב: 1-888-407-2553
ישראל: 03-918-0687

הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2017 ומצגת המשקיעים מפורסמים באתר קשרי המשקיעים של הקבוצה בכתובת:

http://ir.strauss-group.com/phoenix.zhtml?c=92539&p=irol-irhome

 

לפרטים נוספים:

דניאלה פין
מנהלת קשרי משקיעים

054-5772195
03-6752545

Daniella.Finn@Strauss-Group.com 

 

אסנת גולן
סמנכ"ל תקשורת ודיגיטל, דוברת קבוצת שטראוס

052-8288111
03-6752281

Osnat.Golan@Strauss-Group.com

או

גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ קבוצת שטראוס
054-2525272

Gil.Messing@Strauss-Group.com

דברו איתנו
אסנת גולן
אסנת גולן
סמנכ''ל תקשורת, דיגיטל וקיימות,
דוברת קבוצת שטראוס
03-6752281 שלח מייל לאסנת גולן
גיל מסינג
גיל מסינג
מנהל תקשורת חוץ וקשרי ממשל
03-6756713 שלח מייל לגיל מסינג
 ענת לב-קונפורטס
ענת לב-קונפורטס
מנהלת יחסי ציבור ישראל
03-6752584 שלח מייל ל ענת לב-קונפורטס